Бизнес наблюдения


 • петък, 5 август 2011 - 11:00

  През юли 2011 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва с 1.3 пункта, което се дължи изцяло на повишеното доверие на градското население с 1.9 пункта. При населението в селата показателят бележи спад от 0.5 пункта.

 • четвъртък, 28 юли 2011 - 11:00

  През юли 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, като подобрение има в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

 • вторник, 28 юни 2011 - 11:00

  През юни 2011 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.4 пункта в сравнение с нивото си от предходния месец, като анкетата отчита известно подобрение на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите.

 • петък, 27 май 2011 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през май 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита влошаване на стопанската конюнктура единствено в промишлеността.

 • вторник, 10 май 2011 - 11:00

  През април 2011 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата с 8.5 пункта. При градското население равнището на показателя намалява с 0.5 пункта.

 • четвъртък, 28 април 2011 - 11:00

  През април 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.4 пункта, възстановявайки наполовина спада от предходния месец. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, остават още 10.0 пункта. Подобрението се дължи на промишлеността и сектора на услугите, а в строителството и търговията на дребно бизнес климатът се влошава.

 • петък, 15 април 2011 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2011 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2010 г. и инвестиционните им планове за 2011 година.

  През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 21.1% по-малко спрямо предходната година.

 • понеделник, 28 март 2011 - 11:00

  Стопанската конюнктура в страната през март 2011 г. отбелязва негативна промяна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността, строителството и услугите.

 • понеделник, 28 февруари 2011 - 11:00

  През февруари 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.7 пункта спрямо предходния месец и се отдръпва с 9.3 пункта от най-ниската си стойност за последните две години, но все още остават 8.3 пункта, за да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя.

 • петък, 4 февруари 2011 - 11:00

  През януари 2011 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 пункта спрямо равнището си през октомври м.г. и е само с 3.3 пункта под средната си стойност за последните десет години. Това подобрение за последните три месеца се дължи на повишаването на потребителското доверие сред населението в селата. При градското население равнището на показателя не се променя.

Страници