Стопанската конюнктура през ноември 2013 година

През ноември 2013 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо нивото си от октомври, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите (нарастване съответно с 4.3 и 0.9 пункта). В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя (с 0.6 пункта), докато в строителството остава приблизително на равнището си от предходния месец.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: