Наблюдение на потребителите


Динамичен ред: Consumer_survey.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - м. Април 2021 година
Наименование на показателите    
Показател на доверие на потребителите % -30.9
Оценка на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца баланс -26.0
Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца баланс -14.6
Оценка за общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца баланс -48.4
Очаквания за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца баланс -25.6
Оценка за инфлацията през последните 12 месеца баланс 51.1
Инфлационни очаквания за следващите 12 месеца баланс 36.9
Очаквания за безработицата през следващите 12 месеца баланс 23.6
Оценка на предимството да се правят основни разходи за предмети с дълготрайна употреба в настоящата ситуация баланс -48.0
Намерения за извършването на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба през следващите 12 месеца баланс -33.6
Оценка на настоящата ситуация за спестяване баланс -46.1
Очаквания на потребителите по отношение на спестяванията през следващите 12 месеца баланс -59.8
Оценка за бюджета на домакинствата баланс -4.4
Намерения за закупуване на кола през следващите 12 месеца баланс -77.0
Намерения за покупка или за построяване на жилище (вила) през следващите 12 месеца баланс -88.1
Намерения за изразходване на голяма сума пари за подобрения в дома (централно отопление, санитарни възли и т.н.) през следващите 12 месеца баланс -74.1
07.05.2021
Наблюдение на потребителите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“

Лице за контакт

Христина Терзийска

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 628

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване15 април 2021 г.
Дата на публикуване15 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране15 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на потребителите съдържа стандартизирани въпроси, свързани с финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за извършване на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба, закупуване/построяване на жилище или покупка на кола. Предлаганите варианти на отговор създават възможност за степенуването им от оптимистични през неутрални към песимистични. С получените резултати от анкетите се цели да се улови посоката на изменение на изследваните променливи, в т.ч. в „нивото на доверие” на потребителите, което от своя страна дава възможност да се изследват тенденциите в развитието на общественото мнение по основни икономически процеси и явления в страната.

Използвани класификации

Респондентите са категоризирани по 5 критерия: доход, икономическа активност, образование, възраст и пол.

Обхват

Обект на изследването са лицата на 16 и повече години в Р България. Методът на подбор е случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в т.ч. селско/градско население.

Понятия и дефиниции

Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Предлаганите варианти на отговор са представени в петстепенна категорийна скала. Получените резултати са под формата на баланси, които се изчисляват като разлика между относителните дялове на позитивните и относителните дялове на негативните мнения със следната особеност: на силно положителното и силно негативното мнение се дава коефициент 1, а на по-умерено положителните и по-умерено негативните мнения - коефициент 0.5.

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целева съвкупност на изследването - постоянното население на Република България на 16 и повече години.

Географски обхват (територия)

Общо за територията на Република България.

Времеви обхват

Динамиченият ред с данни се публикува от 2001 година (в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ).

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Баланс, процент.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Обща хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите;
 • Ръководство към Общата хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите;
 • Закон за статистиката;
 • Националната статистическа програма;
Споделяне на данни

Показателите се предоставят на държавни институции, съгласно изискванията на сключени споразумения.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни на анкетираните лица в наблюдението  на потребителите е гарантирано съгласно:

 • Закона за статистиката: http://www.nsi.bg/bg/node/553;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164). Регламентът предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество: 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF)

 • Закона за защита на личните данни;
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни от наблюдението не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката и Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: (http://www.nsi.bg/bg/node/575)

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се обявяват в първата седмица след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за наблюдението на потребителите се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Бизнес статистика“ - „Бизнес наблюдения“ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъпът до резултатите от статистическите изследвания на всички потребители и тяхната равнопоставеност са регламентирани в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно прессъобщенията „Наблюдение на потребителите“ в първата седмица след края на отчетния период.

Публикации

Аналитичен материал „България 2011 - статистическа панорама“.

Онлайн база данни

Тримесечни резултати от наблюдението на потребителите са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация - ИНФОСТАТ: тема „Бизнес статистика“, подтема „Бизнес наблюдения“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=33

 

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационни услуги по заявки, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/564/).

Методологични документи

Ръководство към Общата хармонизирана програма на ЕС за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите.

Документация за качеството

Не се прилагат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за бизнес наблюденията и наблюдението на потребителите е съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са национални и международни организации, и институции.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Наблюдението на потребителите в Република България обхваща всички задължителни променливи, съгласно общата хармонизирана програма на Европейския съюз.

Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението на потребителите се извършва върху представителна двустепенна гнездова извадка, включваща 1232 лица над 16 и повече навършени години за всяко тримесечие. Поради извадковият характер на изследването резултатите са обременени с грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да се анкетират някои единици от извадка, възможни грешки при регистрация на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

Изследването е извадково и се изчисляват коефициент на вариация, стандартна грешка или интервал на доверителност.

Неизвадкови грешки

Както всяко статистическо изследване наблюдението на потребителите може да съдържа неизвадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването.

Такива грешки основно са:

 • грешки на обхвата на извадката;
 • грешки в етапа на събиране на информацията;
 • грешки при обработката;
 • грешки поради липса на отговор.

С цел намаляване на неизвадковите грешки се извършва:

 • Актуализация на списъците с анкетираните лица;
 • Разработване на ясен инструментариум на изследването;
 • Изпраща се официално писмо до домакинството, че е попаднало в извадката;
 • Използване на анкетьори с опит при събирането, контрола, кодирането и въвеждането на данни;
 • Съдействие на анкетьорите от екипа на изследването в НСИ;
 • Контрол на данните в етапа на събирането, въвеждането и обработката.
Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информацията за изследването в първата седмица след края на отчетния период.

Точност на представяне

Данните се разпространяват съобразно планираните срокове.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните в динамичните редове са сравними във времето.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност
 1. Координация между отделите и дирекциите относно участието на респондентите в други статистически изследвания на домакинствата.
 2. Анкетната карта е структурирана, така че да се улеснят максимално респондентите при попълването й.
 3. Средната продължителност на интервюто е около 10 минути на анкетирано лице.
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на данни са анкетните карти.

Честота на събиране на данни

Тримесечна.

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на анкетна карта чрез провеждане на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва на две нива:

 • Ниво първо: валидиране на данните в процеса на въвеждане на данните от хартиените формуляри. Информацията от отчетите се въвежда чрез специално разработен софтуерен продукт, в който са заложени контроли, които да показват евентуални логически несъответствия и некоректни стойности на променливите, и следят за достоверността на подадената информация.
 • Второ ниво: след като данните бъдат въведени в уеб базирано приложение, в ЦУ на НСИ се подлагат на допълнителни процедури по валидация, с които се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.
Обработка на данни

Обработката на данните се извършва посредством разработен приложен софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Наблюдение на потребителите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Наблюдение на потребителите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници