Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

петък, 16 юли 2021 - 11:00

В съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ следва да бъдат оповестени на 16.07.2021 година.

Източници на данни за наказаната престъпност са:

  • Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която осигурява около 90 - 94% от първичните данни за цялата страна;
  • Хартиен статистически формуляр „Карта за обвиняемо лице 1-СС“, попълван от органите на досъдебното и съдебното производство, използван за допълване и осигуряване на пълен обхват и валидиране на качеството на информацията.

В процеса на обобщаване, обработка и валидиране на данните за отчетната 2020 г. беше констатиран недообхват на първични данни за наказаната престъпност в сравнение с предходни години. Публично достъпни документи също насочват вниманието по отношение на обхвата и пълнотата на данните, подадени както на хартиен носител към НСИ, така и към ядрото на ЕИСПП. Въпреки че методологическите особености на изследването и приложението на статистическите дефиниции не позволяват директното използване на публично достъпните документи, те може и се използват в процеса на валидиране на получените оперативни данни.

НСИ произвежда и разпространява обективна, навременна и точна статистическа информация при спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика. Същевременно основен приоритет в работата ни е осигуряването на статистическа информация в пълен обхват и с гарантирано високо качество. Във връзка с това ще продължи работата ни по допълване на липсващата информация за престъпленията и осъдените лица с влязла в сила присъда през 2020 година.

Окончателните данни ще са достъпни за всички потребители на 27 август 2021 г. на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Правосъдие и престъпност“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3738/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт. 

сряда, 14 юли 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 8 742.1 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 20.2% и е на стойност 11 280.7 млн. лева.

През периода януари - май 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26 355.3 млн. лв., което е с 19.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 29 158.0 млн. лв. и нараства с 23.1%.

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 14 253.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 19.8% и достига 14 196.8 млн. лева.

През април 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 59.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 904.2 млн. лв., а вносът нараства с 56.7% и е на стойност 3 596.7 млн. лева.

понеделник, 12 юли 2021 - 11:00

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 043 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 153.6 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 731.7 хиляди.

Приходите от нощувки през май 2021 г. достигат 39.6 млн. лв., като 29.4 млн. лв. са от български граждани, а 10.2 млн. лв. - от чужди граждани.

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с април 2021 година. 

През май 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2020 година.

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 23.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. През май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.6%.

четвъртък, 8 юли 2021 - 11:00

Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни, че вече са достъпни окончателни данни от третата вълна на изследването „Европейско здравно интервю“

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите от Европейския съюз (ЕС), да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като Националният статистически институт (НСИ) проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

След успешното приключване на процедурата по валидиране на данните от Евростат, потребителите вече могат да ползват окончателните резултати от изследването.

Обобщени данни са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Здравеопазване“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3364/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=43, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Анонимизирани индивидуални данни ще бъдат предоставяни за научни и изследователски цели по индивидуална заявка съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели в края на 2021 година. 

Страници