Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година

петък, 13 май 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 2.27 милиона.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 1.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 593 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 година

петък, 13 май 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. се повишава с 25.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 31.2%, а на продукцията от животновъдството - с 13.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 21.4%, като в растениевъдството те се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 11.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 37.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 24.8% спрямо 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 май 2022 - 11:00

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 28.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 6 761.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.0% и е на стойност 10 447.0 млн. лева.

През периода януари - март 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20 962.2 млн. лв., което е с 34.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 24 281.7 млн. лв. и нараства с 41.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 май 2022 - 11:00

През периода януари - февруари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 29.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 8 598.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.2% и достига 8 546.4 млн. лева.

През февруари 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 381.5 млн. лв., а вносът нараства с 28.0% и е на стойност 4 397.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през март 2022 година

сряда, 11 май 2022 - 11:00

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 717 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.2 хил., а на леглата - 104.1 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2022 г., е 796.6 хил., или с 81.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52.0 млн. лв., като се увеличават със 111.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през март 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 5.0% в сравнение с февруари 2022 година.

През март 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 19.0% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.6% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 9.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, април 2022 година

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

През април 2022 г. изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5.7 и 4.6 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. е 1 206, а новопостроените жилища в тях са 4 299. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26.7%, а жилищата в тях намаляват със 174, или с 3.9%.

Прессъобщение
Статистическа област