Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2.9% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е регистрирано увеличение с 3.9%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.8% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 13.8%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 10 173 млн. лв., което е с 50.9% повече в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 1 165.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 78.5%, са пътували само в страната, 18.2% - само в чужбина, а 3.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 13.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Домове за медико-социални грижи за деца през 2023 година

четвъртък, 22 февруари 2024 - 11:00

Към 31.12.2023 г. домовете за медико-социални грижи за деца в страната разполагат с 418 места. В тях са настанени 219 деца - 125 момчета и 94 момичета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с едва 0.9%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Здравеопазване“.

Пенсионни права в социалното осигуряване, 2019 - 2021 година

понеделник, 19 февруари 2024 - 11:00

Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. (крайно салдо за 2020 г.) са 231 010 млн. лева. От тях 213 721 млн. лв. са към Социалноосигурителни пенсионни схеми (Държавно обществено осигуряване - I стълб на българската пенсионна система), a 17 289 млн. лв. са към Схеми за дефинирани вноски (Допълнително задължително пенсионно осигуряване и Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - II и III стълб на българската пенсионна система).

Натрупаните пенсионни права в България към края на 2021 г. са 293 174 млн. лева.  От тях 273 623 млн. лв. са към Социалноосигурителни пенсионни схеми, а 19 551 млн. лв. са към Схеми за дефинирани вноски.

Данни за пенсионните права се изчисляват и публикуват на всеки три години, като следващите публикации ще бъдат за тригодишен период. 

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Пенсионни права в социалното осигуряване“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 16 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.2%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.5%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират  около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 16 февруари 2024 - 11:00

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и се увеличава с 18.1% спрямо същия период на предходната година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. се променя в сравнение със същия период на 2022 година.

Прессъобщение

Цени и индекси на цените в горското стопанство за четвърто тримесечие на 2023 година

петък, 16 февруари 2024 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство за четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходната година се повишава с 12.4% в резултат на повишение цените на необработения дървен материал от иглолистни - с 5.8% и на увеличение на цените на необработения дървен материал от широколистни - със 17.7%.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение на цените на необработения дървен материал с 3.5%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.

Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2024 година

четвъртък, 15 февруари 2024 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, през януари 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2024 г. спрямо януари 2023 г. е 3.8%.

Най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+2.2%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.0%), образование (+0.8%) и здравеопазване (+0.6%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-3.5%) и транспорт (-1.7%).

По предварителни данни на НСИ, месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.2%, а годишната инфлация е 4.0%.