Статистически данниПрессъобщения

петък, 4 декември 2020 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.

петък, 4 декември 2020 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява с 1.6%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

През ноември 2020 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври, като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно.

понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител  през октомври 2020 г. се увеличава с 0.3% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.7% спрямо октомври 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение с октомври 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.2%, пропан-бутанови смеси - с 16.7%, дизелово гориво - със 7.0%, и електроенергия - с 6.9%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - със 17.5%, и природен газ - с 9.6%. Намаляват доставките на твърди горива - с 11.7%, безоловен бензин - с 6.0%, дизелово гориво - със 17.7%, и електроенергия - с 3.4%. 

петък, 27 ноември 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 493.1 хил., или с 4.2% над регистрираните през октомври 2019 година.

През октомври 2020 г. посещенията на чужденци в България са 419.1 хил., или с 45.3% по-малко в сравнение с октомври 2019 година.

петък, 27 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.  

През третото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 25.9%) и при извършената работа (с 44.8%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

вторник, 24 ноември 2020 - 14:40

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

вторник, 24 ноември 2020 - 14:40

През ноември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

понеделник, 23 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава със 7.3%.

Страници