Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство намалява с 3.3% през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Понижение спрямо предходния месец е отчетено при добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 2.3%.

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15.6%, при преработващата промишленост - с 6.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През май 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.1% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 2.6%, при сградното строителство - с 0.6%, и при строителството на съоръжения - с 0.1%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 4.5% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 10.7%, и при строителството на съоръжения - с 3.5%. При продукцията от сградно строителство не се наблюдава изменение.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2024 година

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През май 2024 г. в страната са функционирали 2 613 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 105.6 хил. стаи и 233.5 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 4.4%.

Общият брой на нощувките е 1 426.9 хил., или с 14.4% повече в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 15.9% и достига 611.1 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 115.9 млн. лв., или с 32.2% повече спрямо същия месец на предходната година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 2.4% и е на стойност 19 019.1 млн. лева.

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв., а вносът се увеличава с 11.9% и е на стойност 5 111.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с април 2023 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.7%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (82.5%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (15.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2024 година (предварителни данни)

сряда, 10 юли 2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 11 969.4 млн. лв., a вносът нараства с 4.0% и е на стойност 16 488.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“ (10.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (24.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава при „Машини, оборудване и превозни средства“ (6.2%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 34 145.7 млн. лв. през периода януари - май 2024 г., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 39 735.9 млн. лв. и намалява с 1.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през май 2024 година

петък, 5 юли 2024 - 11:00

През май 2024 г. се наблюдава понижение на оборота с 0.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление на оборота е отчетено при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.7% и „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 3.4%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се запазва нивото от предходния месец. 

Търговският оборот нараства с 1.6% спрямо май 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През май 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 9.4% и „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.0%. Намаление е отчетено при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 13.5%.

Прессъобщение

Индекси на производството в услугите през април 2024 година

петък, 5 юли 2024 - 11:00

През април 2024 г. общият индекс на производството в областта на Бизнес услугите се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с април 2023 г. е регистрирано нарастване с 6.0% на календарно изгладения индекс по предварителни данни.

Прессъобщение

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2023 година

петък, 5 юли 2024 - 11:00

През 2023 година средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, а средната цена на арендата - 62 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 12.5%, а на платената рента намалява с 1.6%.

За 2023 година спрямо предходната година е налице повишение в цената на сделките с ниви в Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район, и намаление в Южен централен район. Спрямо 2022 година се наблюдава повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район, намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. Средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северен централен район не се променя.

Прессъобщение
Статистическа област

Разрешения за пребиваване на чужди граждани в Република България през 2023 година

четвъртък, 4 юли 2024 - 11:00

През 2023 г. издадените първи разрешения за пребиваване на граждани на трети страни с валидност най-малко три месеца са 19 375 или с 22,3% повече от 2022 година. С най-голям брой са издадените разрешения по причина „работа“ - 6 466, следвани от разрешенията по семейни причини - 6 160.

Разрешенията за пребиваване тип „Синя карта на ЕС“ са 924, което е със 195 по-малко в сравнение с предходната година. Издадените разрешения за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа" са 4 299.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Разрешения за пребиваване на чужди граждани“.

Ключови показатели за България (към 03.07.2024 г.)

сряда, 3 юли 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

През април 2024 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 процентни пункта в сравнение с януари 2024 година.

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2024 г. са изразходвани 70.9% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2024 г. е 14.2%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%.

Коефициентът на безработица е 5.0% (при 4.4% през първото тримесечие на 2023 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни).

През първото тримесечие на 2024 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 16.0% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

Статистическа област