Статистически данниПрессъобщения

петък, 8 ноември 2019 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2019 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

петък, 8 ноември 2019 - 11:00

По предварителни данни през септември 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.1% над равнището от предходния месец. През септември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 6.9%.

четвъртък, 7 ноември 2019 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. е 740, а новопостроените жилища в тях са 2 892. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 280 повече, или с 60.9%, а жилищата в тях нарастват с 948, или с 48.8%.

понеделник, 4 ноември 2019 - 11:00

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 630 жилищни сгради с 9 018 жилища, на 23 административни сгради/офиси и на 1 188 други сгради. Започнал е строежът на 1 156 жилищни сгради със 7 021 жилища в тях, на 13 административни сгради/офиси и на 666 други сгради.

четвъртък, 31 октомври 2019 - 11:00

През 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с предходната година.

сряда, 30 октомври 2019 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2019 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец и с 3.7% спрямо септември 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2019 г. се покачва с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.5%.

сряда, 30 октомври 2019 - 11:00

През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. нараства производството на твърди горива - с 5.0%,  дизелово гориво - с 1.5%, и електроенергия - с 2.7%. През същия период намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 8.3%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.9%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 4.4%, безоловен бензин - с 1.9%, дизелово гориво - с 1.9%, природен газ - със 17.5%, и електроенергия - с 0.2%.

вторник, 29 октомври 2019 - 11:00

Общият показател на бизнес климата през октомври 2019 г. се понижава с 1.4 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

понеделник, 28 октомври 2019 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2019 г. са 653.6 хил., или с 3.2% над регистрираните през септември 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.8%, и със служебна цел - 20.3%.

През септември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 286.4 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със септември 2018 година. През септември 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от посещенията с други цели - 39.1%, и със служебна цел - 14.3%.

понеделник, 21 октомври 2019 - 15:50

През 2018 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2017 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 1.0% за 2017 г. на 0.7% за 2018 г., а държавният дълг - от 82.1% в края на 2017 г. на 80.4% в края на 2018 година.

Страници