Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 12 октомври 2020 - 11:00

През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 20 448.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.5% и достига 20 394.0 млн. лева.

През юли 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 277.8 млн. лв., а вносът на стоки спада с 15.1% и е на стойност 3 120.8 млн. лева.

понеделник, 12 октомври 2020 - 11:00

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 896 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115.8 хил., а на леглата - 258.2 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 14.6%, а броят на леглата в тях - с 20.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г., е 3 545.9 хил., или с 44.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2020 г. достигат 198.7 млн. лв., или с 47.4% по-малко в сравнение с август 2019 година.

петък, 9 октомври 2020 - 11:00

По предварителни данни през август 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.7% в сравнение с юли 2020 година. През август 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.7% спрямо съответния месец на 2019 година.

петък, 9 октомври 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 2.6% спрямо предходния месец.

петък, 9 октомври 2020 - 11:00

По предварителни данни през август 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец. През август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.9%.

понеделник, 5 октомври 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

сряда, 30 септември 2020 - 11:00

През септември 2020 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.8 пункта спрямо август в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно.

сряда, 30 септември 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. намалява с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 3.1% спрямо август 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. се понижава с 0.5% спрямо предходния месец и с 1.7% спрямо съответния месец на предходната година. 

сряда, 30 септември 2020 - 11:00

През юли 2020 г. спрямо юни 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 13.7%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 42.7%, дизелово гориво - с 31.2%, и електроенергия - с 6.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

През юли 2020 г. спрямо юни 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.6%, дизелово гориво - с 6.2%, и електроенергия - с 10.6%. Намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 9.5%, безоловен бензин - с 4.9%, и природен газ - с 2.3%.

вторник, 29 септември 2020 - 11:00

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 470.9 хил., или с 37.7% под регистрираните през август 2019 година.

През август 2020 г. посещенията на чужденци в България са 747.1 хил., или с 67.9% по-малко в сравнение с август 2019 година.

Страници