Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с април 2021 година. 

През май 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 23.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. През май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Европейско здравно интервю - трета вълна, 2019 година (окончателни данни)

четвъртък, 8 юли 2021 - 11:00

Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни, че вече са достъпни окончателни данни от третата вълна на изследването „Европейско здравно интервю“

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите от Европейския съюз (ЕС), да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като Националният статистически институт (НСИ) проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

След успешното приключване на процедурата по валидиране на данните от Евростат, потребителите вече могат да ползват окончателните резултати от изследването.

Обобщени данни са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Здравеопазване“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3364/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=43, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Анонимизирани индивидуални данни ще бъдат предоставяни за научни и изследователски цели по индивидуална заявка съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели в края на 2021 година.

Статистическа област

Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)

понеделник, 5 юли 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2021 година

сряда, 30 юни 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с предходния месец и с 13.0% спрямо май 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец и с 8.9% спрямо май 2020 година.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през юни 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През юни 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 4.0 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През май 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 332.0 хиляди.

През май 2021 г. посещенията на чужденци в България са 365.6 хил., като транзитните преминавания са 58.6% (214.3 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. намалява производството на твърди горива - с 8.1%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 45.1%, дизелово гориво - с 32.7%, и  електроенергия - с 9.4%. Производството на природен газ остава без изменение.

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 40.0%, и дизелово гориво - с 31.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - с 8.1%, природен газ - с 22.0%, и електроенергия - с 14.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през май 2021 година

петък, 25 юни 2021 - 17:10

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област