Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, декември 2023 година

петък, 2 февруари 2024 - 11:00

През декември 2023 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 5 320.24 млн. лв. и разходи - 9 674.51 млн. лв., а за подсектор „Социално осигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 658.54 млн. лв., а разходите са 2 867.70 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и на оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социално осигурителни фондове“ - на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Стопанска конюнктура през януари 2024 година

вторник, 30 януари 2024 - 11:00

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.0 пункта в сравнение с декември 2023 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и цените на материалите продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в секторите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2023 година

вторник, 30 януари 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.6% през декември 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при преработващата промишленост - с 0.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 2.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.4% през декември спрямо ноември 2023 година. Понижение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2023 г. е с 14.6% под нивото на същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 40.4%, и в добивната промишленост - с 1.6%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 19.8% в сравнение с декември 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.5%, в добивната промишленост - с 3.0%, докато в преработващата промишленост се наблюдава увеличение - с 0.1%.

Прессъобщение

Фискални данни по подсектори на сектор „Държавно управление“, трето тримесечие на 2023 година

понеделник, 29 януари 2024 - 14:15

Публикувани са данните за третото тримесечие на 2023 г. за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ по подсектори: подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Данните са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво през 2022 година

понеделник, 29 януари 2024 - 11:00

През 2022 година Югозападният район има най-голям дял (48.9%) в брутния вътрешен продукт (БВП) на България, докато Северозападният район е с най-нисък дял (6.7%) в БВП на страната.

През 2022 година с най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лв., при 25 956 лв. средно за страната.

НСИ публикува данни за брутната добавена стойност (БДС) и БВП по райони и групи икономически дейности съгласно общите дефиниции и концепции, прилагани при разработването на стандартната система от национални сметки за страната и залегнали в основата на Европейската система от национални сметки (ЕСС 2010).

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Брутен вътрешен продукт (БВП)“.

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през декември 2023 година

понеделник, 29 януари 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2023 г. са 649.1 хил., или със 7.3% повече от декември 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.5%, и със служебна цел - 21.7%.

Посещенията на чужди граждани в България са 785.4 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 57.3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 29.0%, и със служебна цел - 13.7%.

Транзитните преминавания през страната са 36.5% (286.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2023 година

понеделник, 29 януари 2024 - 11:00

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нараства производството на електрическа енергия - с 11.6%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 42.9%, автомобилен бензин - с 10.7%, твърди горива - с 10.6%, и дизелово гориво - със 7.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 50.0%, твърди горива - с 43.3%, електрическа енергия - с 25.8%, дизелово гориво - с 15.9%, и автомобилен бензин - с 6.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нарастват доставките на: природен газ - с 36.1%, електрическа енергия - с 18.7%, автомобилен бензин - с 6.5%, и дизелово гориво - с 3.9%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.6%, и твърди горива - с 4.6%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 28.9%, природен газ - със 17.1%, дизелово гориво - с 16.1%, и електрическа енергия - с 3.0%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 37.6%, и пропан-бутанови смеси - с 14.6%.

Статистическа област

Първично енергийно потребление, Крайно енергийно потребление по сектори и Енергийна зависимост за 2022 година

сряда, 17 януари 2024 - 15:00

НСИ публикува данни за 2022 г. за енергийните индикатори Първично енергийно потребление, Крайно енергийно потребление по сектори и Енергийна зависимост, изчислени от Общия енергиен баланс на страната.

Първичното енергийно потребление нараства с 1.96% спрямо предходната година, достигайки 18 929.728 хил. тона нефтен еквивалент през 2022 година. Индикаторът измерва общите енергийни нужди на страната, като се изключва всякакво неенергийно използване на енергийни носители.

При крайното енергийно потребление по сектори през 2022 г. спрямо предходната година, най-голямо увеличение се наблюдава при услугите - с 3.35% до 1 343.362 хил. тона нефтен еквивалент. Най-голямо намаление е регистрирано при крайното енергийно потребление на домакинствата - с 11.04% до 2 137.397 хил. тона нефтен еквивалент.

Енергийната зависимост през 2022 г. отбелязва незначително нарастване с 0.95 процентни пункта до 37.13% спрямо предходната година. Индикаторът показва степента, в която икономика на страната зависи от вноса, за да посрещне енергийните си нужди.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Енергетика“, Общ енергиен баланс.

Регистрации и банкрути на правни единици през четвърто тримесечие на 2023 година

сряда, 17 януари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в страната има 10 633 новорегистрирани и 977 обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 2.4%, а на банкрутиралите - с 14.9%.

От всички новорегистрирани правни единици през третото тримесечие на 2023 година, най-много са в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 88.4%. При обявените в несъстоятелност отново най-голям брой попадат в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 76.7%.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2023 година

понеделник, 15 януари 2024 - 11:00

През декември 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2023 г. спрямо декември 2022 г. е 4.7%.

Най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+2.4%), ресторанти и хотели (+0.7%), разнообразни стоки и услуги (+0.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.7%). Намаление е регистрирано в групите: транспорт (-1.5%), облекло и обувки (-0.6%), и съобщения (-0.3%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.3%, а годишната инфлация е 5.0%.