Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 26 август 2022 - 11:00

Увеличават се превозените товари с 1.7% и извършената работа с 5.6% от сухопътния и водния товарен транспорт през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

Със 17.4% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 30.5% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 1.8% повече, а извършената работа нараства с 5.9% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1.3% повече, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8.7% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 14.3% повече, а извършената работа нараства с 31.4% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година.

Пътнически воден транспорт

През второто тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 24.0 хил. пътници и със 117.6 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода април - юни 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 22.1% повече пътници спрямо същия период на 2021 година. Извършената работа нараства с 24.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

сряда, 24 август 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. 1 076.6 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80.0%, са пътували само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 4.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 15.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2022 година

сряда, 24 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 9.8% спрямо първото тримесечие на 2022 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 5.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022 година

четвъртък, 18 август 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

сряда, 17 август 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.8% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2022 година

вторник, 16 август 2022 - 11:00

През юли 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2022 г. спрямо юли 2021 г. е 17.3%.

През юли 2022 г. в сравнение с юни 2022 г. най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7.4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%) и ресторанти и хотели (+1.2%), а най-голямо намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.0%), транспорт (-1.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0.1%).

През юли 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2022 г. спрямо юли 2021 г. е 14.9%.

Прессъобщение

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2022 година

понеделник, 15 август 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година

петък, 12 август 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2022 г. и достигат 2.31 милиона.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. и достига 1 730 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 година

петък, 12 август 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството - с 26.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 42.6%, а в животновъдството - с 24.8%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. е по-висок с 46.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През юни 2022 г. в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.4 хил., а на леглата - 295.0 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 20.1%, а броят на леглата в тях - с 20.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 178.8 млн. лв., като 114.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 64.2 млн. лв. - от български граждани.

Статистическа област