Премини към основното съдържание

Показатели за стратегия "Европа 2020"

ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕДЪКА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” - СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ
 

Стратегия „Европа 2020”, приета през юни 2010 г. от Европейския съвет, е многостранна стратегия за устойчив растеж и работни места за следващото десетилетие, чиято цел е да помогне на Европа да излезе по-силна от най-тежката икономическа криза в света от 30-те години на ХХ в. насам.

Стратегия „Европа 2020“ определя три приоритета:
– Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации
– Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите
– Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
 
За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията са определени пет водещи цели за Европейския съюз:
– Заетост за 75% от населението на възраст 20 - 64 навършени години
– Инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в размер на 3% от БВП
– Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/енергията (включително намаляване на емисиите с допълнителни 30%, ако условията са подходящи)
– Под 10% относителен дял на преждевременно напусналите училище и най-малко 40% относителен дял на младото поколение със завършено висше образование
– Намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души.

Националните цели на България в изпълнение на стратегията са определени в Националната програма за реформи на Република България: http://www.minfin.bg/bg/page/867.

През 2011 г. Националният статистически институт (НСИ) включи в Националната статистическа програма регулярното осигуряване на официална статистическа информация по индикаторите, които измерват напредъка по изпълнение на целите и реформите и са заложени в Националната програма за реформи на Република България. Информацията е публикувана на интернет страницата на НСИ на адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/803.

Измерване на напредъка към постигане на националните цели на стратегия „Европа 2020“ (към 30.12.2022 г.)

Показатели за стратегия "Европа 2020"