Таблици "Ресурс-използване"


Таблици “Ресурс - Използване”
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални и регионални сметки“

Лице за контакт

Маргарита Цветкова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 659

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване22 август 2019 г.
Дата на публикуване22 август 2019 г.
Дата на последно актуализиране22 август 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Таблиците “Ресурс - Използване” представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайното потребление. Те са разработени на основата на концепциите и дефинициите на Европейската система от национални и регионални сметки(ЕСС'95 за таблиците до 2010г. и ЕСС'2010 за таблиците след 2010г.)  за третиране на транзакциите, икономическите субекти, класификационните принципи за групиране на статистическите единици така, както те се прилагат в останалите разработки на националните сметки.

Данните са представени в базисни цени и трасформация до пазарни цени за ресурсната част.

Данните са представени в пазарни цени за частта на използването.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности;

· Класификация на продуктите по икономически дейности;

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ);

· Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО);

· Класификация на индивидуалното потребление по цели (КОИКОП);

· Класификация на функциите на държавното управление (КОФОГ);

· Класификация на функциите на организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (КОПНИ).

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Таблица Ресурс и Таблица Използване са матрици от вида "продукти х икономически дейности", описващи в детайлизиран вид производствените процеси и трансакциите по продукти в националната икономика. Таблиците представят:

        а) структурата на разходите за производство и добавената стойност генерирана в производствения процес;

        б) потоците от стоки и услуги, произведени в националната икономика;

        в) потоците от стоки и услуги с останал свят.

Основните понятия и дефиниции, отнасящи се до съдържанието на таблици „Ресурс-Използване” се съдържат в Регламент 2223/96 на Европейския съвет относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността за таблиците до 2010 г.(ЕСС'95) и Регламент(ЕС) №549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. относно Европейската система от национални и регионални сметки за таблиците след 2010г.

 

Статистическа единица
Статистическа съвкупност
Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

 

2000 - 2005 (НКИД 2003) за ЕСС’95

2008 - 2010 (КИД2008) за ЕСС’95

2010 - 2014 (КИД2008) за ЕСС 2010

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Данните са представени по текущи цени в хиляди лева за таблиците до 2010 година.

Данните са представени по текущи цени в милиони левове за таблиците след 2010 година.

 

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността(ЕСС'95);

Регламент(ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. относно Европейската система от национални и регионални сметки( ЕСС2010).

 

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на националните сметки.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Таблици “Ресурс - Използване” се публикуват годишно: 36 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Таблици Ресурс - Използване в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Таблиците са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Таблици "Ресурс-Използване": www.nsi.bg/node/2191

 

Достъп до микроданни
Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални и регионални сметки (ЕСС2010 за таблиците от 2010 г.насам и ЕСС'95 за таблиците преди 2010г.)

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на ЕСС;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Таблици “Ресурс - Използване” се публикуват годишно: 36 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

· Отчет за приходите и разходите, включително статистически анекси;

· Отчет за производството и продажбите на промишлени продукти;

· Отчет за производството и продажбите на енергийни продукти;

· Приходи на строителните предприятия по видове строителство;

· Приходи от продажби на търговските обекти по групи стоки;

· Национален енергиен баланс;

· Натурално - стойностни баланси за основни продуктови групи, потребявани в процеса на производствената активност на предприятията и поделенията;

· Икономически сметки на селското стопанство и натурално - стойностни баланси на селскостопанската продукция;

· Годишен статистически отчет за наетите лица и средствата за работна заплата;

· Извадкови наблюдения за статистическо описание на икономическото поведение на конкретни субекти в институционалната рамка на икономическата система:

      - Наблюдения на домакинските бюджети;

      - Наблюдения на структурна бизнес статистика;

      - Наблюдения на частните земеделски стопанства;

• Годишни счетоводни отчети:

      - Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

      - Годишен отчет на организации с нестопанска цел;

      - Годишен отчет на банковите институции;

     - Годишен отчет на застрахователните дружества и пенсионните фондове;

     - Годишен отчет на другите финансови посредници;

• Административни данни и балансови разработки:

    - Консолидиран отчет за изпълнението на държавния бюджет;

    - Митническа информация;

    - Данъчна информация;

    - Платежен баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни
Валидиране на данни
Обработка на данни
Изглаждане
Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Таблици “Ресурс - Използване”
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Таблици “Ресурс - Използване”
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Таблици “Ресурс - Използване”
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални и регионални сметки“

Лице за контакт

Маргарита Цветкова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 659

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Таблиците “Ресурс - Използване” представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайното потребление. Те са разработени на основата на концепциите и дефинициите на Европейската система от национални и регионални сметки(ЕСС'95 за таблиците до 2010г. и ЕСС'2010 за таблиците след 2010г.)  за третиране на транзакциите, икономическите субекти, класификационните принципи за групиране на статистическите единици така, както те се прилагат в останалите разработки на националните сметки.

Данните са представени в базисни цени и трасформация до пазарни цени за ресурсната част.

Данните са представени в пазарни цени за частта на използването.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности;

· Класификация на продуктите по икономически дейности;

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ);

· Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО);

· Класификация на индивидуалното потребление по цели (КОИКОП);

· Класификация на функциите на държавното управление (КОФОГ);

· Класификация на функциите на организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (КОПНИ).

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Таблица Ресурс и Таблица Използване са матрици от вида "продукти х икономически дейности", описващи в детайлизиран вид производствените процеси и трансакциите по продукти в националната икономика. Таблиците представят:

        а) структурата на разходите за производство и добавената стойност генерирана в производствения процес;

        б) потоците от стоки и услуги, произведени в националната икономика;

        в) потоците от стоки и услуги с останал свят.

Основните понятия и дефиниции, отнасящи се до съдържанието на таблици „Ресурс-Използване” се съдържат в Регламент 2223/96 на Европейския съвет относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността за таблиците до 2010 г.(ЕСС'95) и Регламент(ЕС) №549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. относно Европейската система от национални и регионални сметки за таблиците след 2010г.

 

Статистическа единица
Статистическа съвкупност
Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

 

2000 - 2005 (НКИД 2003) за ЕСС’95

2008 - 2010 (КИД2008) за ЕСС’95

2010 - 2014 (КИД2008) за ЕСС 2010

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Отчет за приходите и разходите, включително статистически анекси;

· Отчет за производството и продажбите на промишлени продукти;

· Отчет за производството и продажбите на енергийни продукти;

· Приходи на строителните предприятия по видове строителство;

· Приходи от продажби на търговските обекти по групи стоки;

· Национален енергиен баланс;

· Натурално - стойностни баланси за основни продуктови групи, потребявани в процеса на производствената активност на предприятията и поделенията;

· Икономически сметки на селското стопанство и натурално - стойностни баланси на селскостопанската продукция;

· Годишен статистически отчет за наетите лица и средствата за работна заплата;

· Извадкови наблюдения за статистическо описание на икономическото поведение на конкретни субекти в институционалната рамка на икономическата система:

      - Наблюдения на домакинските бюджети;

      - Наблюдения на структурна бизнес статистика;

      - Наблюдения на частните земеделски стопанства;

• Годишни счетоводни отчети:

      - Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

      - Годишен отчет на организации с нестопанска цел;

      - Годишен отчет на банковите институции;

     - Годишен отчет на застрахователните дружества и пенсионните фондове;

     - Годишен отчет на другите финансови посредници;

• Административни данни и балансови разработки:

    - Консолидиран отчет за изпълнението на държавния бюджет;

    - Митническа информация;

    - Данъчна информация;

    - Платежен баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни
Валидиране на данни
Обработка на данни
Изглаждане
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на ЕСС;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Таблици “Ресурс - Използване” се публикуват годишно: 36 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области
Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност
Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Таблиците са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Таблици "Ресурс-Използване": www.nsi.bg/node/2191

 

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни
Други формати на разпространение
Метаданни - консултации
Методологични документи

Европейска система от национални и регионални сметки (ЕСС2010 за таблиците от 2010 г.насам и ЕСС'95 за таблиците преди 2010г.)

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството
Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Таблици “Ресурс - Използване”
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Таблици “Ресурс - Използване”
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml