Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2024 година

вторник, 21 май 2024 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през първото тримесечие на 2024 година:

- Коефициентът на безработица е 5.0%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2023 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. и достига 70.2%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2024 година

петък, 17 май 2024 - 11:00

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17.4% спрямо същия период на предходната година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. се променя в сравнение със същия период на 2023 година. Най-голямо увеличение има в потреблението на зеленчуци, месо и плодове. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия и на олио.

Прессъобщение

Цени и индекси на цените в горското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

петък, 17 май 2024 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство намалява с 5.9% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на понижението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 4.6%, и от широколистни дървета - с 6.8%.

Намаление с 9.4% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2023 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2024 година

сряда, 15 май 2024 - 11:00

През април 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%.

През април 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“  (-1.2%). Увеличение е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (+6.8%), „Транспорт“ (+1.0%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+0.8%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е -0.1%, а годишната инфлация е 2.5%.

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2024 година (експресни оценки)

сряда, 15 май 2024 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 1.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2024 година

сряда, 15 май 2024 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 2 198 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

сряда, 15 май 2024 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. се понижава с 20.5% спрямо същото тримесечие на 2023 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 27.3% и на индекса на продукцията от животновъдството с 2.1%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 8.3%, като в растениевъдството те се понижават с 11.7%, а в животновъдството се увеличават с 1.0%.

В растениевъдството, през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г., най-висок спад отбелязват цените на зърнените култури - с 30.0%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2023 г., като намалението на цените на зърнените култури е с 13.5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г. цените на живите животни нарастват с 3.9%, а на продуктите от животновъдството намаляват  със 7.8%.  Спрямо 2023 г. намаление бележат цените на живите животни - с 0.8%, докато цените на продуктите се повишават - с 2.8%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2024 г. е по-нисък с 6.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.3% спрямо 2023 година.

Най-голямо намаление спрямо съответното тримесечие на 2023 г. отбелязват цените на: минералните торове - с 32.2%  и на фуражите - с 8.1%.

Спрямо предходната година най-голямо е намалението при цените на: минералните торове - с 17.8%, електроенергията - с 0.6%, и на фуражите - с 5.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през март 2024 година

понеделник, 13 май 2024 - 11:00

През март 2024 г. в страната са функционирали 2 213 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.9 хил. стаи и 130.0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 4.2%, а броят на леглата в тях - с 4.7%.

Общият брой на нощувките е 1 074.8 хил., или с 4.6% повече в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 9.7% и достига 497.2 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 93.5 млн. лв., или със 17.4% повече спрямо същият месец на предходната година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2024 година (предварителни данни)

понеделник, 13 май 2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 7 037.3 млн. лв., a вносът намалява с 2.8% и е на стойност 9 615.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (20.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (29.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (31.5%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (19.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 19 947.2 млн. лв. през периода януари - март 2024 г., което е с 11.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 772.0 млн. лв. и намалява с 4.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2024 година (предварителни данни)

понеделник, 13 май 2024 - 11:00

През  периода януари - февруари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 12.6% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 8 343.6 млн. лв., а вносът се увеличава с 0.5% и е на стойност 9 467.4 млн. лева.

През февруари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.8% спрямо февруари 2023 г. и е на стойност 4 249.1 млн. лв., а вносът се увеличава с 1.3% и е на стойност 4 910.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с февруари 2023 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27.8%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (48.0%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (114.9%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (13.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област