Премини към основното съдържание

Регистрации и банкрути на правни единици

Динамичен ред: BS_RB.xls

Брой новорегистрирани правни единици и брой правни единици в процедура по несъстоятелност/фалит
  2024
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Сектори по КИД-2008 Сектори по КИД-2008 (код) Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/
фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/
фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/
фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/
фалит
Общо - Промишленост, строителство и услуги (с изключение на публичната администрация и отбраната; задължителното социално осигуряване; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствена употреба; дейности на извънтериториални организации и органи; дейности на членски организации) BTSXO_S94 12 229 992            
Промишленост (с изключение на строителството) BTE 122 43            
Строителство F 233 28            
Търговия на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети G 10 812 777            
Транспорт и съхранение H 104 23            
Хотелиерство и ресторантьорство I 124 14            
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения J 117 12            
Финансови и застрахователни дейности, Административни и спомагателни дейности KTN 433 80            
Образование; хуманно здравеопазване и социални дейности PTSXS94 284 15            
17.04.2024