Статистически данниПрессъобщения

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 328.2 хил., или с 25.1% под регистрираните през ноември 2019 година.

През ноември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 283.3 хил., или с 53.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 31.0%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - с 2.2%, и дизелово гориво - с 4.8%. Намалява производството на електроенергия - с 2.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 31.7%, дизелово гориво - с 13.1%, природен газ - с 44.4%, и електроенергия - с 6.9%. Намаляват доставките на пропан-бутановите смеси - с 31.9%, и безоловен бензин - с 12.8%.

вторник, 22 декември 2020 - 13:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

вторник, 22 декември 2020 - 12:00

През декември 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.5% спрямо третото тримесечие на 2019 година.

понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 година.

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА - ЕП по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

През 2019 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 435 млн. м3, като спрямо 2018 г. се увеличава с 0.2%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2018 г. - 99 л на човек.

петък, 18 декември 2020 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва понижение с 8.3% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 11.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6.4%, а нетният предприемачески доход - с 6.3%.

вторник, 15 декември 2020 - 15:40

Потреблението на човек от населението варира от 58 до 135% от средното равнище за ЕС-27_2020.

вторник, 15 декември 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

петък, 11 декември 2020 - 11:00

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 15 402.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 10.9% и е на стойност 18 983.7 млн. лева.

През периода януари - октомври 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 45 162.4 млн. лв., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48 803.0 млн. лв. и намалява с 10.9%.

Страници