Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на цените на жилищата през четвърто тримесечие на 2023 година

понеделник, 25 март 2024 - 11:00

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 1.2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+8.2%), следван от градовете Бургас (+6.3%) и Варна (+1.7%). Намаление е регистрирано в град Пловдив (-0.5%) и град София (-0.1%).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 10.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Статистика на цените на жилища“.

Прессъобщение

Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 22 март 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.7% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 10.6%, в услугите - с 10.4%, и в строителството - с 19.5%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 19.8%, „Строителство“ - с 19.5%, и „Образование“ - със 17.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2023 година

петък, 15 март 2024 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през 2023 година:

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.9%, като в сравнение с 2022 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 70.7%.

- Коефициентът на безработица е 4.3%, или с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с 2022 година.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие чрез лично интервю се анкетират около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и извършена работа от товарния автомобилен транспорт през 2023 година

петък, 15 март 2024 - 11:00

През 2023 г. превозените товари от товарния автомобилен транспорт са над 165 млн. тона, което е с 3.0% повече спрямо 2022 година. При вътрешните превози е регистрирано увеличение с 4.4%, докато при международните превози се наблюдава понижение с 3.0%.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 5.7% в сравнение с предходната година, което се дължи на спад при международните превози с 11.8%. При вътрешните превози е отчетено нарастване с 12.2%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Транспорт“, Товарен автомобилен транспорт.

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2024 година

четвъртък, 14 март 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2024 г. спрямо февруари 2023 г. е 3.3%.

Най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+1.5%), ресторанти и хотели (+0.9%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0.8%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.6%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.5%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (-0.6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.1%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.3%, а годишната инфлация е 3.5%.

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2024 година (предварителни данни)

вторник, 12 март 2024 - 19:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение с януари 2023 г. и е в размер на 2 147.0 млн. лв., a вносът намалява с 18.2% и е на стойност 2 911.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (35.7%) и „Химични вещества и продукти“ (13.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (66.5%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (9.1%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 6 240.3 млн. лв. през януари 2024 г., което е с 15.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 7 467.8 млн. лв. и намалява с 8.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през 2023 година (предварителни данни)

вторник, 12 март 2024 - 13:10

През  2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо 2022 г. и е на стойност 55 142.5 млн. лв., а вносът - намалява с 2.5% и е на стойност 58 124.8 млн. лева. През декември 2023 г. износът за ЕС намалява със 7.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 898.2 млн. лв., а вносът също намалява с 2.8% и е на стойност 4 763.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63.8%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.7%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (60.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през януари 2024 година

понеделник, 11 март 2024 - 11:00

През януари 2024 г. в страната са функционирали 2 171 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.4 хил. стаи и 128.9 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.1%, а броят на леглата в тях - с 5.9%.

Общият брой на нощувките е 1 030.9 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване намалява с 1.7% и достига 432.2 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 91.1 млн. лв., или със 17.4% повече спрямо същият месец на предходната година.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през януари 2024 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се понижава с 2.5% през януари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, в преработващата промишленост - с 2.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

Спрямо януари 2023 г. е регистрирано намаление със 7.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при преработващата промишленост - с 10.4%, и в добивната промишленост - с 8.2%, а увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през януари 2024 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

През януари 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.0% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0.7% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година.

Прессъобщение
Статистическа област