Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през март 2023 г. се понижава с 1.2% в сравнение с февруари 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо предходния месец е отчетен спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

През март 2023 г. е регистрирано намаление с 9.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - с 14.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

През март 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.5%). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.1% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 12.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 1.8%).

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.8% през март 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при сградното строителство, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Спрямо март 2022 г. строителната продукция се увеличава с 0.3%. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 2.4%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

вторник, 9 май 2023 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. е 1 289, а новопостроените жилища в тях са 4 427. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1.4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, април 2023 година

петък, 5 май 2023 - 11:00

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.2 пункта в сравнение с януари. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 7.0 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2022 година

петък, 5 май 2023 - 11:00

Към 31 декември 2022 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 159 кметства. Броят на населените места е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157). Общините с население над 100 000 души са 8 - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен, като в тези 8 общини живее 40.7% от населението.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2023 година

четвъртък, 4 май 2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища, на 19 административни сгради/офиси и на 1 035 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и други видове сгради намаляват, съответно с 5.5 и 3.4% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава увеличение на броя им с 5.6%.

Започнал е строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях, на 8 административни сгради/офиси и на 517 други сгради.

Започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.2% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. Броят на започнатите административни сгради и други видове сгради спада съответно с 27.3 и 9.6%.

Прессъобщение

Население и демографски процеси през 2022 година

петък, 28 април 2023 - 11:00

По данни от текущата демографска статистика населението на страната в края на 2022 г. е 6 447 710 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 34 774 души, или с 0.5%.

През 2022 г. в страната са регистрирани 56 596 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 082 деца.

Броят на умрелите през 2022 г. е 118 814 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 30 181.

Прессъобщение

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2022 година

петък, 28 април 2023 - 11:00

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 8 626 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява със 181, или с 2.1%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2022 г. малолетни и непълнолетни е 2 677, a снети от отчет в ДПС са 2 513 лица.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през април 2023 година

петък, 28 април 2023 - 11:00

През април 2023 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта в сравнение предходния месец. Подобрение на показателя е регистрирано в промишлеността, докато в строителството и сектора на услугите се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят остава на нивото си от март.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област