Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 10 май 2021 - 11:00

По предварителни данни през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3.8% в сравнение с февруари 2021 година.

През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

понеделник, 10 май 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 17.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

понеделник, 10 май 2021 - 11:00

По предварителни данни през март 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% над равнището от предходния месец. През март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 11.2%.

петък, 7 май 2021 - 11:00

През април 2021 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.7 пункта спрямо нивото си от януари, като при населението в градовете увеличението е 2.4 пункта, а при населението в селата - 2.7 пункта.

петък, 7 май 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. е 925, а новопостроените жилища в тях са 4 011. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са със 133 повече, или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5%.

сряда, 5 май 2021 - 11:00

Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

сряда, 5 май 2021 - 11:00

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 546 жилищни сгради с 8 775 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 117 други сгради. Започнал е строежът на 998 жилищни сгради с 5 297 жилища в тях, на 7 административни сгради/офиси и на 576 други сгради.

четвъртък, 29 април 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 1.4% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо март 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец и с 3.4% спрямо март 2020 година.

четвъртък, 29 април 2021 - 11:00

През февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. нараства производството на твърди горива - със 7.4%, безоловен бензин - с 8.3%, и дизелово гориво - с 2.4%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 16.7%, природен газ - с 25.0%, и електроенергия - с 9.6%.

През февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. нарастват доставките на твърди горива - с 5.1%, пропан-бутанови смеси - с 10.3%, безоловен бензин - с 5.7%, и дизелово гориво - с 13.3%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 8.9% и електроенергия - с 11.4%. 

сряда, 28 април 2021 - 11:00

През април 2021 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността и строителството, в търговията на дребно запазва нивото си от март, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение.

Страници