Статистически данниПрессъобщения

петък, 15 май 2020 - 16:00

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

петък, 15 май 2020 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 2.4% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

петък, 15 май 2020 - 11:00

През първото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 4.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.0%.

петък, 15 май 2020 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 5.9%, а на продукцията от животновъдството - с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 7.7%, като в растениевъдството се наблюдава ръст с 9.4%, а в животновъдството - с 4.4% .

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. е по-висок с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо 2019 година.

петък, 15 май 2020 - 11:00

Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 32 185, като 16 677 от тях са момчета, а 15 508 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.1%.

четвъртък, 14 май 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2019 г. и достигат 2.26 милиона.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 317 лева.

четвъртък, 14 май 2020 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 712 лв. и нараства с 12.7% спрямо същия период на 2019 година.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е 1 486 лв. и се увеличава с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2019 година.

сряда, 13 май 2020 - 11:00

През периода януари - март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява  с 2.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 4 809.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 1.1% и е на стойност 6 023.3 млн. лева.

През периода януари - март 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 14 062.6 млн. лв., което е с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 15 524.0 млн. лв. и намалява с 1.1%.

сряда, 13 май 2020 - 11:00

През периода януари - февруари 2020 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 6 377.6 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 3.2% и достига 6 294.5 млн. лева.

През февруари 2020 г. износът за ЕС се увеличава с 4.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 175.1 млн. лв., а вносът нараства с 1.4% и е на стойност 3 207.1 млн. лева.

сряда, 13 май 2020 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

Страници