Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2022 година

понеделник, 28 февруари 2022 - 11:00

През януари 2022 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 470.2 хил., или с 54.8% над регистрираните през януари 2021 година.

През януари 2022 г. посещенията на чужденци в България са 445.0 хил., или с 84.1% повече в сравнение с януари 2021 г., като транзитните преминавания са 49.0% (218.3 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през януари 2022 година

петък, 25 февруари 2022 - 12:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през януари 2022 година

петък, 25 февруари 2022 - 11:35

През февруари 2022 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 25 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. намаляват както превозените товари (с 14.1%), така и извършената работа (със 17.0%) от сухопътния и водния товарен транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2021 г. с 12.3% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 13.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2021 година

четвъртък, 24 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 8.1% спрямо третото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 0.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

сряда, 23 февруари 2022 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 800.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 93.9%, са пътували само в страната, 5.3% - само в чужбина, а 0.8% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2020 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 69.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2021 година

четвъртък, 17 февруари 2022 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 4.5%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

сряда, 16 февруари 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2022 година

вторник, 15 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%.

Прессъобщение

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 15 февруари 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 2 037 лв. и нараства с 12.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 885 лв. и се увеличава с 12.1% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение