Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през второто тримесечие на 2022 година

четвъртък, 8 септември 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Анкетирани бяха 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

Прессъобщение

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

сряда, 7 септември 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.0%, а брутната добавена стойност (БДС) с 4.5% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост – с 11.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 5.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 4.7%, Финансови и застрахователни дейности – с 3.9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16.4% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст през второто тримесечие на 2022 г. има крайното потребление с увеличение от 5.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги се увеличава с 10.4%, а вносът на стоки и услуги - с 16.7% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2022 година

сряда, 7 септември 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.6%  в сравнение с второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни).

На едно заето лице се падат 10 946.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27.4 лв. БВП за един отработен час.

Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2021 година (предварителни данни)

сряда, 31 август 2022 - 11:00

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 45 лицензирани застрахователя, 10 пенсионноосигурителни дружества, 28 управлявани от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и 16 фонда за извършване на плащания, 251 специализирани инвестиционни предприятия и 9 967 сдружения и фондации.

Застрахователи

Застрахователните предприятия в България са реализирали оборот[1] от 3 290 млн. лв. през 2021 г., като данните са от общо 45 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 8 590 млн. лева.

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2021 г. в размер на 239 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 52 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ - 187 млн. лева.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове

През 2021 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 538 млн. лева.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 332 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 73 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си през 2021 г. са представили 28 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, както и 16 фонда за извършване на плащания. Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 19 618 млн. лв., а инвестициите достигат 17 745 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31.12.2021 г. е 13 млн. лв., а инвестициите са в размер на 3 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 4 849 242, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 042 млн. лева.

Специализирани инвестиционни предприятия

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 251 специализирани инвестиционни предприятия с обща балансова стойност на активите към 31.12.2021 г. от 12 273 млн. лева. Получените чужди активи (финансови инструменти и парични средства на клиенти) са в размер на 7 493 млн. лева.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2021 г. възлизат на 1 628 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 266 млн. лева.

Сдружения и фондации

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ, са 9 967. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2021 г. е в размер на 1 417 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2021 г. са 2 319 255, като от тях юридическите лица са 190 450, а физическите - 2 128 805. В тях работят 48 151 доброволни сътрудници, които са отработили 1 876 384 часа.

 

[1] Оборотът включва Спечелени премии, нетни от презастраховане през отчетната година.

Статистическа област

Дейност на нефинансовите предприятия за 2021 година (предварителни данни)

сряда, 31 август 2022 - 11:00

412 119 са нефинансовите предприятия в България, подали годишен отчет за дейността си през 2021 г. в Националния статистически институт (НСИ), което е само с 0.1% повече в сравнение с 2020 година. Заетите лица в тях, преизчислени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), са 2 129 746, или с 1.8% повече спрямо предходната година (данните са предварителни).

С най-голям дял през 2021 г. са икономически активните нефинансови предприятия в сектора на услугите и на търговията (81.6%), които формират 62.4% от всички заети лица. Делът на нефинансовите предприятия в сектори „Промишленост“, „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ е 18.4% от всички активни предприятия през 2021 г., а заетите лица в тях са 37.6% от всички заети лица в нефинансовия сектор, преизчислени в еквивалент на пълна заетост.

Стойността на продукцията по текущи цени е 214 408 млн. лв. и е отчетен положителен финансов резултат от 29 902 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 18 624 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В този сектор има 81 038 заети лица, които са произвели продукция на стойност 9 352 млн. лв. по текущи цени. Отчетен е положителен финансов резултат от 2 200 млн. лева.

За дейността си през 2021 г. годишен отчет в НСИ са представили 34 498 промишлени предприятия, или 8.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 87.9%. Стойността на продукцията в промишлените сектори по текущи цени е 88 057 млн. лв. и формира 41.1% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите в промишлеността са 575 361, или 27.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Промишлените предприятия са приключили 2021 г. с положителен финансов резултат от 9 084 млн. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 56.8% от този резултат.

По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 22 693 строителни предприятия, или 5.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани строителни дейности - 51.7%. Заетите в строителните предприятия са 145 509, които формират 6.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. През 2021 г. в строителния сектор стойността на продукцията е 20 536 млн. лв. по текущи цени, или 9.6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Отчетен е положителен финансов резултат от 1 659 млн. лв. по текущи цени, като 34.9% от него са реализирани в „Специализирани строителни дейности“.

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 137 565 търговски предприятия, или 33.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. От всички търговски предприятия най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно - 68.5%. По предварителни данни заетите лица в търговията са 486 743, или 22.9% от общия брой заети в нефинансовите предприятия. В търговския сектор е произведена продукция на стойност 30 376 млн. лв. по текущи цени, което представлява 14.2% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2021 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 7 638 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 70.1% от този резултат.

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 198 739 предприятия от сектора на услугите, или 48.2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В този сектор са заети 841 095 лица, или 39.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. По текущи цени в сектора на услугите стойността на продукцията е 66 087 млн. лв. и формира 30.8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Секторът на услугите приключва 2021 г. с положителен финансов резултат от 9 321 млн. лв., като 25.9% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Прессъобщение
Статистическа област

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2021 година (предварителни данни)

сряда, 31 август 2022 - 11:00

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 28 137 млн. евро по текущи цени (по предварителни данни).

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 210 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 6 278 млн. евро.

В структурата на ПЧИ по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 0.7 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в сектор „Строителство“ намалява с 0.7 процентни пункта спрямо 2020 година.

По предварителни данни през 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 048 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 908 млн. лв., следван от промишлеността с 5 623 млн. лева.

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6.9 процентни пункта.

През 2021 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 35.2%. Същевременно вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 2.7 пункта, за закупуване на земя - с 3.1 пункта, и за транспортни средства - с 2.3 пункта, като формират съответно 28.6, 9.6 и 14.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2022 година

вторник, 30 август 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. в сравнение с предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 8.0% спрямо юни 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.1%. Намаление на цените е отчетено в добивната промишленост - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 42.5% през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 103.0%, преработващата промишленост - с 25.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 4.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% в сравнение с юли 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 101.6%, преработващата промишленост - с 31.4%, и добивната промишленост - с 4.7%.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през август 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 11.2%, и дизелово гориво - с 2.4%. Намалява производството на: твърди горива - с 14.8%, и безоловен бензин - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и на природен газ остава без изменение.

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - със 137.7%, пропан-бутанови смеси - с 50.0%, безоловен бензин - с 40.2.%, дизелово гориво - с 36.3%, и електрическа енергия - с 25.0%. Производството на природен газ остава без изменение.   

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 31.8%, и дизелово гориво - с 5.5%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 14.8%, природен газ - с 10.0%, пропан-бутанови смеси - с 2.9%, и електрическа енергия - с 1.8%.   

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - със 132.0%, безоловен бензин - с 28.9%, и дизелово гориво - с 10.5%. Намаляват доставките на: природен газ - с 21.7%, пропан-бутанови смеси - с 5.7%, и електрическа енергия - с 3.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2022 г. са 731.7 хил., или с 19.4% над регистрираните през юли 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.5%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 37.7%, и със служебна цел - 17.8%.

През юли 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 533.5 хил., или с 24.2% повече в сравнение с юли 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.1% (538.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област