Статистически данниПрессъобщения

петък, 26 февруари 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител  през януари 2021 г. се увеличава с 1.8% в сравнение с предходния месец и с 0.7% спрямо януари 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. нараства с 0.9% спрямо предходния месец и с 0.1% спрямо януари 2020 година.

петък, 26 февруари 2021 - 11:00

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 303.7 хил., или с 28.2% под регистрираните през януари 2020 година.

През януари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 241.7 хил., или с 60.0% по-малко в сравнение с януари 2020 година.

петък, 26 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.  

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 38.0%) и при извършената работа (с 53.2%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

четвъртък, 25 февруари 2021 - 09:30

През февруари 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

сряда, 24 февруари 2021 - 14:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

сряда, 24 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се повишава с 0.7%.

понеделник, 22 февруари 2021 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 471.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% - само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5%.

вторник, 16 февруари 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

вторник, 16 февруари 2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 805 лв. и нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

През четвърто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

понеделник, 15 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

Страници