Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Стопанска конюнктура през юли 2021 година

четвъртък, 29 юли 2021 - 11:00

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през юни 2021 година

сряда, 28 юли 2021 - 09:40

През юли 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през юни 2021 година

вторник, 27 юли 2021 - 14:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2021 година

вторник, 27 юли 2021 - 11:00

През юни 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 458.7 хиляди.

През юни 2021 г. посещенията на чужденци в България са 742.8 хил., като транзитните преминавания са 53.1% (394.7 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 

Прессъобщение
Статистическа област

Умирания през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

Прессъобщение

Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни в областта на правосъдието и престъпността, че окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ за 2020 г. ще бъдат публикувани на 27 август 2021

петък, 16 юли 2021 - 11:00

В съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ следва да бъдат оповестени на 16.07.2021 година.

Източници на данни за наказаната престъпност са:

  • Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която осигурява около 90 - 94% от първичните данни за цялата страна;
  • Хартиен статистически формуляр „Карта за обвиняемо лице 1-СС“, попълван от органите на досъдебното и съдебното производство, използван за допълване и осигуряване на пълен обхват и валидиране на качеството на информацията.

В процеса на обобщаване, обработка и валидиране на данните за отчетната 2020 г. беше констатиран недообхват на първични данни за наказаната престъпност в сравнение с предходни години. Публично достъпни документи също насочват вниманието по отношение на обхвата и пълнотата на данните, подадени както на хартиен носител към НСИ, така и към ядрото на ЕИСПП. Въпреки че методологическите особености на изследването и приложението на статистическите дефиниции не позволяват директното използване на публично достъпните документи, те може и се използват в процеса на валидиране на получените оперативни данни.

НСИ произвежда и разпространява обективна, навременна и точна статистическа информация при спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика. Същевременно основен приоритет в работата ни е осигуряването на статистическа информация в пълен обхват и с гарантирано високо качество. Във връзка с това ще продължи работата ни по допълване на липсващата информация за престъпленията и осъдените лица с влязла в сила присъда през 2020 година.

Окончателните данни ще са достъпни за всички потребители на 27 август 2021 г. на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Правосъдие и престъпност“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3738/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2021 година

сряда, 14 юли 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.

Прессъобщение

Търговия на България с трети страни през периода януари - май 2021 година (предварителни данни)

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 8 742.1 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 20.2% и е на стойност 11 280.7 млн. лева.

През периода януари - май 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26 355.3 млн. лв., което е с 19.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 29 158.0 млн. лв. и нараства с 23.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2021 година (предварителни данни)

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 14 253.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 19.8% и достига 14 196.8 млн. лева.

През април 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 59.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 904.2 млн. лв., а вносът нараства с 56.7% и е на стойност 3 596.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2021 година

понеделник, 12 юли 2021 - 11:00

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 043 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 153.6 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 731.7 хиляди.

Приходите от нощувки през май 2021 г. достигат 39.6 млн. лв., като 29.4 млн. лв. са от български граждани, а 10.2 млн. лв. - от чужди граждани.

Прессъобщение
Статистическа област