Статистически данниПрессъобщения

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

По предварителни данни през 2019 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 002.1 млн. лв., а персоналът, зает с провеждането на научни изследвания и експериментални разработки, е 26 399 души (в еквивалент на пълна заетост).

четвъртък, 29 октомври 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава.

вторник, 27 октомври 2020 - 11:00

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 555.6 хил., или с 15.0% под регистрираните през септември 2019 година.

През септември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 563.7 хил., или с 56.2% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

понеделник, 26 октомври 2020 - 13:37

През октомври 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

понеделник, 26 октомври 2020 - 12:44

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

четвъртък, 22 октомври 2020 - 17:00

През 2019 г. държавният дефицит на ЕС се увеличава в сравнение с 2018 г., докато държавният дълг намалява. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.4% за 2018 г. на 0.5% за 2019 г., а държавният дълг намалява от 79.5% в края на 2018 г. на 77.6% в края на 2019 година.

четвъртък, 22 октомври 2020 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 304 млн. лв., или 1.9% от БВП на България.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 212 млн. лв., или 20.2% от БВП.

сряда, 21 октомври 2020 - 11:00

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2019 г. по предварителни данни, отбелязва слабо повишение с 0.5% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.7%, а нетният предприемачески доход - с 4.3%.

сряда, 14 октомври 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за септември 2020 г. спрямо август 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%.

понеделник, 12 октомври 2020 - 11:00

През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 11 990.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 12.8% и е на стойност 14 593.4 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 35 230.5 млн. лв., което е с 8.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 37 796.0 млн. лв. и намалява с 12.6%.

Страници