Статистически данниПрессъобщения

петък, 5 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 969, а новопостроените жилища в тях са 4 401. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 32 повече, или с 3.4%, а жилищата в тях нарастват с 220, или с 5.3%.

четвъртък, 4 февруари 2021 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 451 жилищни сгради с 9 779 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 005 други сгради. Започнал е строежът на 1 008 жилищни сгради с 5 616 жилища в тях, на 13 административни сгради/офиси и на 572 други сгради.

петък, 29 януари 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител  през декември 2020 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с предходния месец и намалява с 0.7% спрямо декември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2020 г. се увеличава с 1.0% спрямо предходния месец, а в сравнение с декември 2019 г. е отчетено намаление с 0.5%.

петък, 29 януари 2021 - 11:00

През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нараства производството на безоловен бензин - с 1.1%, дизелово гориво - с 0.5%, и електроенергия - с 21.2%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.7%, и пропан-бутанови смеси - с 28.6%. Производството на природен газ остава без изменение.

През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 15.6%, природен газ - с 30.8%, и електроенергия - с 16.6%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 5.4%,  безоловен бензин - с 9.8%, и дизелово гориво - с 14.8%.

четвъртък, 28 януари 2021 - 11:00

През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

четвъртък, 28 януари 2021 - 11:00

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 269.4 хил., или с 49.1% под регистрираните през декември 2019 година.

През декември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 246.9 хил., или с 63.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година.

вторник, 26 януари 2021 - 16:00

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

вторник, 26 януари 2021 - 11:20

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

понеделник, 18 януари 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

сряда, 13 януари 2021 - 11:00

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 16 958.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 9.6% и е на стойност 21 133.1 млн. лева.

През периода януари - ноември 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 50 011.9 млн. лв., което е със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 54 484.0 млн. лв. и намалява с 9.9%.

Страници