Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 7 март 2019 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.2% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 година.

четвъртък, 7 март 2019 - 11:00

По предварителни данни за 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение с предходната година.

четвъртък, 7 март 2019 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.8% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 28 февруари 2019 - 11:00

През декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 12.9%, безоловен бензин - с 6.4%, природен газ - с 50.0%, и електроенергия - със 7.0%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 10.0%. Производството на дизелово гориво остава без изменение.

През декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 13.0%, пропан-бутанови смеси - с 39.4%, безоловен бензин - с 18.5%, природен газ - с 30.8%, и електроенергия - с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво - с 11.2%.

четвъртък, 28 февруари 2019 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2019 г. се понижава с 0.4% в сравнение с предходния месец и се покачва с 1.4% спрямо януари 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2019 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 2.1%.

четвъртък, 28 февруари 2019 - 11:00

През февруари 2019 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се наблюдава в строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от януари. Единствено в промишлеността показателят се понижава.

сряда, 27 февруари 2019 - 17:20

През 2017 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 31% от средния за Европейския съюз в Северозападния район в България до 626% във Вътрешен Лондон-Запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от  данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския съюз.

сряда, 27 февруари 2019 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2019 г. са 402.3 хил., или с 3.8% над регистрираните през януари 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.9%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.7%.

През януари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 554.3 хил., или с 1.9% повече в сравнение с януари 2018 година. През януари 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 43.2%, следвани от посещенията с други цели - 39.1%, и със служебна цел - 17.7%.

сряда, 27 февруари 2019 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 3.5 и 4.7% спрямо същия период на предходната година.

понеделник, 25 февруари 2019 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 1.7%.

Страници