Индекси на промишленото производство
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - Индекси на промишленото производство; Индекси на оборота в промишлеността
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Отдел  „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ 

Лице за контакт

Любомира Димитрова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 122

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 юли 2021 г.
Дата на публикуване13 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране13 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на промишленото производство е основен краткосрочен икономически бизнес показател, който има за цел да измери месечните изменения в промишленото производство в продължение на дълъг период от време. Месечното наблюдение позволява да се проследи икономическото развитие в най-ранния му стадий т.е. навременният индекс на промишленото производство е подходящ за краткосрочно наблюдение на развитието на икономиката.

Индексът на оборота отразява развитието на пазара на стоки и услуги, като измерва изменението в приходите от продажби на предприятията, включително приходите от продажби на стоки (купени и препродадени без допълнителна обработка) и приходите от услуги, предоставени на трети страни.

Месечните индекси на производството и оборота измерват измененията в произведената продукция и оборота на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Основни производствени групировки.

Обхват

Индексите на промишленото производство и индексите на оборота се изчисляват за икономическите дейности от Добивната, Преработващата промишленост, Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и Събиране, пречистване и доставяне на води (Сектори B, C, D и раздел Е36 от КИД-2008). Индексите се изчисляват по раздели (с 2-значен код на КИД-2008), по сектори, по основни производствени групировки ( Продукти за междинно потребление, инвестиционни продукти, Енергийни продукти, Потребителски дълготрайни и Потребителски недълготрайни продукти) и общо за “Промишленост”.

Понятия и дефиниции

Индекс на промишленото производство: Целта на индекса е да представи с месечна периодичност измененията в произведената продукция. Индекса на промишленото производство се изчислява от дефлираните стойността на продукцията. За целите ма месечното наблюдение произведената продукция включва:

+ Приходи от продажба на готова продукция, стоки и услуги

- Стойността на стоките, закупени за препродажба

+ / - Изменението на запасите от готова продукция

Дефлацията се прави с индексите на цени на производител, получени от месечното изследване на цените на производител в промишлеността.

Оборот: Оборотът включва всички приходи от продажби на стоки и услуги на наблюдаваните единици.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие (правна единица = предприятие).

Статистическа съвкупност

Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3 900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС (EU28) и за страните в Евро-зоната (EU19). Евростат публикува и данните, получени от 28-те страни членки на ЕС, Норвегия, както и на страните, кандидатстващи за членство в ЕС страни.

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 година.

Базисен период

2015.

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство: В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Задължение на отчетните единици да предоставят данни: Изследването е включено в Националната статистическа програма, следователно е задължително. Законът  за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „ Административни разпоредби“, член 52.

Европейско законодателство: Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика; · Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите; Регламент на Комисията (ЕС) № 656/2007 от 17 юни 2007 г. относно краткосрочната статистика по отношение на дефинициите на Основните производствени групировки.

Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Индексите на промишленото производство се предоставят на ООН и МВФ.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нуждите на потребителите в демократичното общество.

Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изисквания, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно глава 6  „Опазване на тайната“ и глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални, не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на промишленото производство и индексите на оборота се публикуват 37-40 дни след края на отчетния месец.

Достъп до календара за разпространение

Календар за предоставяне на резултатите от статистическите изследвания можете да намерите тук.

Достъп на потребителите

Данните се предоставят едновременно на всички потребители чрез месечното прессъобщение за индексите на промишленото производство.

Индексите на промишленото производство и индексите на оборота се публикуват на интернет сайта на НСИ, с което стават достъпни едновременно за всички потребители и могат да бъдат намерени тук.

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на промишленото производство 37-40 дни след края на отчетния месец. Те могат да бъдат открити тук.

Публикации

Брошура „България“.

Статистически справочник.

 

Онлайн база данни

Динамичните редове (от Януари 2000 г.) с Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота (общо, на вътрешния пазар и на междинародния пазар) по 2-ри знак и на по-високите нива на агрегация на КИД-2008 са достъпни в онлайн системата INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=188

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Разпространение по заявка: Специални таблици с данни могат да бъдат получени по заявка от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Методологични документи

· Методология „Индекси на промишленото производство, индекси на оборота в промишлеността“.

· Методологически документи на Евростат по краткосрочна бизнес статистика.

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Метаданните за Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота в промишлеността съдържат информация за основните показатели за качество (приложимост, точност, съотносимост, сравнимост и ревизия на данните) и са достъпни на сайта на НСИ.

Документите за качеството са налични на страницата на НСИ и могат да бъдат намерени тук.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Правната рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на Европейската статистическа система трябва да бъдат със задоволително качество и трябва да са съпоставими между отделни страни членки.

Проверката на данните се осъществява чрез процеса на провеждане на статистическите изследвания - от респондентите, от експертите в регионалните статистически бюра и от експертите в централното управление на НСИ. Идентифицираните неточности и грешки се отстраняват своевременно, с което се осигурява предоставянето на сравними данни с добро качество

Качеството на статистическата информация и производствения процес е гарантирано от разпоредбите на Кодекса на европейската статистическа практика. Документацията за управление на качеството е на разположение в Интернет и може да бъде открита тук.

Оценка на качеството

Оценката на качеството на индекса на промишленото производство се основава на изискванията за качество на ЕСС (приложимост, точност, навременност, достъпност и яснота, съгласуваност и сравнимост). Провежда се мониторинг на качеството на показателя, актуализиране на методологията на наблюдението, самооценка на ръководителя на изследването. През 2009г. е извършено основното прекъсване на динамичните редове поради въвеждането на КИД 2008. В този случай времевите редове са преизчислени (обратно) към 2000 г. Индексите са ревизират два пъти - всеки месец (текущият месец се счита за предварителен ) и годишно преразглеждане, при което данните се сравняват данните от Структурна бизнес статистика. Степента на отговаряемост е около 99%. Коефициентът на вариация,  използван като основна мярка за точността на оценката е около 0.2%.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията:

· Европейски и международни институции - Евростат и други основни дирекции на ЕК, ЕЦБ, ООН, МВФ, СБ и други;

· Президентство, Народно събрание, Министерства, БНБ и други представители на централната и местната власт;

· Научни институти, университети;

· Медии, браншови организации, бизнес;

· Вътрешни потребители: Дирекция “Макроикономическа статистика”.

Месечните индекси на производството и оборота измерват измененията в произведената продукция и оборота на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Удовлетвореност на потребителите

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват, както за Индекса на промишленото производство, така и за трите Индекса на оборота в промишлеността (общо, на вътрешния пазар и на международния пазар).

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково, използва стратифицирана случайна извадка.

Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3 900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия. 

Предприятия с по-малко от 9 заети, които като брой са 71% от промишлените фирми и формират само 1.9% от оборота в промишлеността не се наблюдават месечно.

Извадкови грешки

Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по групи (3-значния цифров код на КИД-2008) и след това във всяка група по броя на заетите.

За оценка на извадковата грешка се изчислява коефициент на вариация (в %).

Неизвадкови грешки

 

Основният източник на неизвадкови грешки са  неотговорилите:

Съществуват различни подходи за действие при неотговаряне: (1) Предприемане на ефективни действия преди и по време на събиране на данните, за да се намали броят на неотговорилите. (2) Използване на предполагаеми модели за механизма на неотговаряне и за връзките на показателите, с цел създаване на оценъчни коефициенти, които да коригират крайните оценки по отношение на неотговорилите.

Действията за намаляване на неотговорилите включват изпращането на информиращи писма, а в зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие по отношение на големината и представителността на дейността, в която е класифицирано, може да се потърси връзка чрез телефонно обаждане и/ или директен контакт за събиране на данните.

  Навременност и точност на представяне
  Навременност

  НСИ представя информация за индекса на промишленото производство и индексите на оборота (общо, на вътрешния и на международния пазар) 37- 40 дни след края на отчетния месец. Данните за текущия месец се публикуват като предварителни. Предварителните данни се индикират в забележките в таблиците. По време на текущия месец се събират по-точни данни за предходния месец. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а данните за предходния месец като окончателни.

  Точност на представяне

  Индексите на промишленото производство да се публикуват в съответствие със срока от Регламентите по КБС (40 дни след края на отчетния месец), а Индексите на оборота се публикуват 20 дни преди срока от Регламентите по КБС, който е 60 дни след края на отчетния месец.

  Съгласуваност и сравнимост
  Географска сравнимост

  Индексите на промишленото производство и индексите на оборота са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

  За изчисляване на индекса на промишленото производство и индексите на оборота НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

  Сравнимост във времето

  Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. От януари 2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

  Съгласуваност между предметни области

  Методологията за изчисляване на индекса на промишленото производство и индексите на оборота  е в съответствие с международните стандарти.

  Вътрешна съгласуваност

  Всички нива на КИД-2008 са в съответствие, тъй като Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота на по-високите нива на агрегация (2-ри знак и на по-високите нива), се изчисляват като среднопретеглени - индекси на по-ниски нива са претеглени, съответно със структурата на добавената стойност и структурата на оборота през базисната година.

  При календарното и сезонното изглаждане се прилага директния метод.

  Разходи и натовареност

  Онлайн информационната система за събиране, проверка и обработка на данните „Краткосрочна бизнес статистика“ съкращава времето за събиране на данни от предприятията и спомага за по-ефективната обработка на данни.

  Ревизия на данните
  Ревизия на данните - политика

  Индексите на промишленото производство и индексите на оборота в промишлеността обикновено търпят две ревизии. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а за предходния месец като окончателни. В началото на годината индексите за предходната година се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от СБС.

  Политика / практика на ревизиите по отношение на Индекса на промишленото производство и Индексите на оборота в промишлеността:

  Месечни ревизии след един месец, когато се получат по-пълни и по-точни данни за предходния месец

  Годишни ревизии - на база изчерпателните данни от годишното СБС наблюдение – годишен индекс на произведената продукция и на оборота, изчислени от СБС

  Ревизия на данните - практика

  Ревизиите водят до незначителни промени в изчисляваните показатели и тези промени се отбелязват в забележка под публикуваните таблици.

  Данните за текущия месец са отбелязват като "предварителни данни". Само окончателните данни се публикуват в динамичните редове, налични на страницата на НСИ.

  Средната абсолютна ревизия (САР) и Средната ревизия (СР) се използват като индикатори за ревизирането на индексите. Изчисляват се на база на темповете на растеж на годишна база за оригиналните и календарно изгладени данни и на месечна база за сезонно изгладените данни. За периода 2018-2020 година САР и СР за оригиналните, сезонно и календарно изгладени данни са както следва:

   СРСАР
  Оригинални данни-0.100.37
  Сезонно изгладени данни-0.110.44
  Календарно изгладени данни-0.100.62

   

  Статистическа обработка
  Източници на данни

  Информация за изчисляване на индексите се получава от месечното наблюдение „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“.

  При изчисляването на индекса на промишленото производство стойността на продукцията се получава като от приходите от продажби се изважда балансовата стойност на продадените стоки, след което се коригира с изменението на запасите от готова продукция.

  В оборота се включват всички приходи от продажби (включително приходите от продажби на суровини и материали). В данните на предприятията по тези показатели се включва и информацията за страничните, не промишлените дейности.

  Честота на събиране на данни

  Месечно

  Събиране на данни

  Извадково изследване. Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира наблюдавана съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия. Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по групи (3-значния цифров код на КИД-2008) и след това във всяка група по броя на заетите. Предприятията с повече от 100 заети се наблюдават изчерпателно. За предприятия от 10 до 99 заети е направена случайна извадка, а предприятията с по-малко от 9 заети не се наблюдават месечно. Методи за събиране на данните: • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“; • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите, събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

  Валидиране на данни

  Валидиране на входните данни:

  При запис на данните Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила.

  Ако попълнените данни в даден отчет не изпълняват задължителните или препоръчителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

  Проверка на изходните данни:

  Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици

  Обработка на данни

   Стойността на произведената продукция на промишлените предприятия се влияе както от произведените количества, така и от изменението на цените. При изчисляване на индекса на промишленото производство стойностите се коригират чрез изолиране на ценовите (инфлационните) изменения, за да могат да се представят истинските изменения в производството.

  При изчисляване на индекса на оборота стойностите на продажбите не се коригират с изменението на цените. Индексът на оборота отразява едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на цените.

  Изчисляване на индекса на промишленото производство:

  • Изчисляване на индекси на най-ниското ниво - 3-значен цифров код на КИД-2008. Индексите се изчисляват от прякото сравняване на данните за текущия месец и средномесечния обем на продукцията през базисната година в съпоставими цени. Произведената продукция се дефлира на ниво 3-тия знак на КИД-2008 с общия индекс на цени на производител, получен от индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар.
  • Изчисляване на агрегирани индекси. Агрегираните индекси на ниво раздел ( 2-ри знак на КИД-2008), както и на по-високи нива на агрегация – сектори, основни производствени групировки и общо за промишленост се изчисляват чрез претегляне с добавената стойност по факторни разходи. В съответствие с Ласперовия модел теглата са от базисната година.

  Добавената стойност по факторни разходи, получена от Структурната бизнес статистика на база на годишните данни на предприятията, се определя като разлика между стойността на брутната продукция и междинното потребление след начисляване на субсидиите и непреките данъци върху продуктите.

  Изчисляване на индекси на оборота.

  НСИ изчислява три вида индекси на оборота: Индекси на оборота на вътрешния пазар, Индекси на оборота на международния пазар и Общ индекс на оборота.

  Първо се изчисляват поотделно индексите на оборота на вътрешния пазар и индекси на оборота на международния пазар. На най-ниското ниво на агрегация (3-ти знак на КИД-2008) тези индекси се получават чрез директно сравнение на стойностите на текущия отчетен период и средномесечния оборот през базисната година.

  На по-високите нива на агрегация индексите на оборота на вътрешния и на международния пазар се изчисляват като претеглени средни със структурата на оборота съответно на вътрешния или на международния пазар.

  Обшият индекс на оборота за всяко ниво на агрегация се изчислява от индексите на оборота на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот на съответното агрегационно ниво.

  Изглаждане

  В съответствие с изискванията на Регламентите по краткосрочна бизнес статистика само за индексите на промишленото производство се прилага сезонно изглаждане. Индексите на оборота в промишлеността не се изглаждат сезонно, публикуват се оригиналните (сезонно неизгладени) данни.

  Индексите на промишленото производство се публикуват като:

  • Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;
  • Календарно изгладени редове с данни;
  • Сезонно изгладени редове с данни.

  В съответствие с Регламентите на ЕС относно кратосрочната бизнес статистика, Индексите на промишленото производство трябва да бъдат сезонно и календарно изгладени. Софтуерът, използван за сезонно и календарно изглаждане е JDemetra+. Използваният метод е TRAMO-SEATS.

  Динамичните редове на различните нива на агрегация (раздел, сектор, основни производствени групировки и общо за промишленост) са сезонно и календарно изгладени чрез прилагане на директен метод.

  Ревизии на сезонно и календарно изгладените данни:

  • веднъж годишно - актуализиране на модела, включително ревизия на историческите данни;
  • месечно - ревизия на сезонно и календарно изгладените индекси с един месец назад.

   

   

  Коментар
  Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
  Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
  

  Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

  ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - Индекси на промишленото производство; Индекси на оборота в промишлеността
  Контакт
  Организация

  Национален Статистически Институт

  Отдел

  Отдел  „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ 

  Лице за контакт

  Любомира Димитрова

  Длъжност

  Държавен експерт

  Адрес

  ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

  Електронна поща

  [email protected]

  Телефон

  +359 2 9857 122

  Факс
  Статистическо представяне
  Описание на данните

  Индексът на промишленото производство е основен краткосрочен икономически бизнес показател, който има за цел да измери месечните изменения в промишленото производство в продължение на дълъг период от време. Месечното наблюдение позволява да се проследи икономическото развитие в най-ранния му стадий т.е. навременният индекс на промишленото производство е подходящ за краткосрочно наблюдение на развитието на икономиката.

  Индексът на оборота отразява развитието на пазара на стоки и услуги, като измерва изменението в приходите от продажби на предприятията, включително приходите от продажби на стоки (купени и препродадени без допълнителна обработка) и приходите от услуги, предоставени на трети страни.

  Месечните индекси на производството и оборота измерват измененията в произведената продукция и оборота на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода.

  Използвани класификации

  · Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

  · Основни производствени групировки.

  Обхват

  Индексите на промишленото производство и индексите на оборота се изчисляват за икономическите дейности от Добивната, Преработващата промишленост, Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и Събиране, пречистване и доставяне на води (Сектори B, C, D и раздел Е36 от КИД-2008). Индексите се изчисляват по раздели (с 2-значен код на КИД-2008), по сектори, по основни производствени групировки ( Продукти за междинно потребление, инвестиционни продукти, Енергийни продукти, Потребителски дълготрайни и Потребителски недълготрайни продукти) и общо за “Промишленост”.

  Понятия и дефиниции

  Индекс на промишленото производство: Целта на индекса е да представи с месечна периодичност измененията в произведената продукция. Индекса на промишленото производство се изчислява от дефлираните стойността на продукцията. За целите ма месечното наблюдение произведената продукция включва:

  + Приходи от продажба на готова продукция, стоки и услуги

  - Стойността на стоките, закупени за препродажба

  + / - Изменението на запасите от готова продукция

  Дефлацията се прави с индексите на цени на производител, получени от месечното изследване на цените на производител в промишлеността.

  Оборот: Оборотът включва всички приходи от продажби на стоки и услуги на наблюдаваните единици.

  Статистическа единица

  Наблюдаваната единица е предприятие (правна единица = предприятие).

  Статистическа съвкупност

  Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3 900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия.

  Географски обхват (територия)

  На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България

  На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС (EU28) и за страните в Евро-зоната (EU19). Евростат публикува и данните, получени от 28-те страни членки на ЕС, Норвегия, както и на страните, кандидатстващи за членство в ЕС страни.

  Времеви обхват

  Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 година.

  Базисен период

  2015.

  Статистическа обработка
  Източници на данни

  Информация за изчисляване на индексите се получава от месечното наблюдение „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“.

  При изчисляването на индекса на промишленото производство стойността на продукцията се получава като от приходите от продажби се изважда балансовата стойност на продадените стоки, след което се коригира с изменението на запасите от готова продукция.

  В оборота се включват всички приходи от продажби (включително приходите от продажби на суровини и материали). В данните на предприятията по тези показатели се включва и информацията за страничните, не промишлените дейности.

  Честота на събиране на данни

  Месечно

  Събиране на данни

  Извадково изследване. Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира наблюдавана съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия. Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по групи (3-значния цифров код на КИД-2008) и след това във всяка група по броя на заетите. Предприятията с повече от 100 заети се наблюдават изчерпателно. За предприятия от 10 до 99 заети е направена случайна извадка, а предприятията с по-малко от 9 заети не се наблюдават месечно. Методи за събиране на данните: • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“; • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите, събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

  Валидиране на данни

  Валидиране на входните данни:

  При запис на данните Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила.

  Ако попълнените данни в даден отчет не изпълняват задължителните или препоръчителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

  Проверка на изходните данни:

  Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици

  Обработка на данни

   Стойността на произведената продукция на промишлените предприятия се влияе както от произведените количества, така и от изменението на цените. При изчисляване на индекса на промишленото производство стойностите се коригират чрез изолиране на ценовите (инфлационните) изменения, за да могат да се представят истинските изменения в производството.

  При изчисляване на индекса на оборота стойностите на продажбите не се коригират с изменението на цените. Индексът на оборота отразява едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на цените.

  Изчисляване на индекса на промишленото производство:

  • Изчисляване на индекси на най-ниското ниво - 3-значен цифров код на КИД-2008. Индексите се изчисляват от прякото сравняване на данните за текущия месец и средномесечния обем на продукцията през базисната година в съпоставими цени. Произведената продукция се дефлира на ниво 3-тия знак на КИД-2008 с общия индекс на цени на производител, получен от индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар.
  • Изчисляване на агрегирани индекси. Агрегираните индекси на ниво раздел ( 2-ри знак на КИД-2008), както и на по-високи нива на агрегация – сектори, основни производствени групировки и общо за промишленост се изчисляват чрез претегляне с добавената стойност по факторни разходи. В съответствие с Ласперовия модел теглата са от базисната година.

  Добавената стойност по факторни разходи, получена от Структурната бизнес статистика на база на годишните данни на предприятията, се определя като разлика между стойността на брутната продукция и междинното потребление след начисляване на субсидиите и непреките данъци върху продуктите.

  Изчисляване на индекси на оборота.

  НСИ изчислява три вида индекси на оборота: Индекси на оборота на вътрешния пазар, Индекси на оборота на международния пазар и Общ индекс на оборота.

  Първо се изчисляват поотделно индексите на оборота на вътрешния пазар и индекси на оборота на международния пазар. На най-ниското ниво на агрегация (3-ти знак на КИД-2008) тези индекси се получават чрез директно сравнение на стойностите на текущия отчетен период и средномесечния оборот през базисната година.

  На по-високите нива на агрегация индексите на оборота на вътрешния и на международния пазар се изчисляват като претеглени средни със структурата на оборота съответно на вътрешния или на международния пазар.

  Обшият индекс на оборота за всяко ниво на агрегация се изчислява от индексите на оборота на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот на съответното агрегационно ниво.

  Изглаждане

  В съответствие с изискванията на Регламентите по краткосрочна бизнес статистика само за индексите на промишленото производство се прилага сезонно изглаждане. Индексите на оборота в промишлеността не се изглаждат сезонно, публикуват се оригиналните (сезонно неизгладени) данни.

  Индексите на промишленото производство се публикуват като:

  • Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;
  • Календарно изгладени редове с данни;
  • Сезонно изгладени редове с данни.

  В съответствие с Регламентите на ЕС относно кратосрочната бизнес статистика, Индексите на промишленото производство трябва да бъдат сезонно и календарно изгладени. Софтуерът, използван за сезонно и календарно изглаждане е JDemetra+. Използваният метод е TRAMO-SEATS.

  Динамичните редове на различните нива на агрегация (раздел, сектор, основни производствени групировки и общо за промишленост) са сезонно и календарно изгладени чрез прилагане на директен метод.

  Ревизии на сезонно и календарно изгладените данни:

  • веднъж годишно - актуализиране на модела, включително ревизия на историческите данни;
  • месечно - ревизия на сезонно и календарно изгладените индекси с един месец назад.

   

   

  Управление на качеството
  Осигуряване на качеството

  Правната рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на Европейската статистическа система трябва да бъдат със задоволително качество и трябва да са съпоставими между отделни страни членки.

  Проверката на данните се осъществява чрез процеса на провеждане на статистическите изследвания - от респондентите, от експертите в регионалните статистически бюра и от експертите в централното управление на НСИ. Идентифицираните неточности и грешки се отстраняват своевременно, с което се осигурява предоставянето на сравними данни с добро качество

  Качеството на статистическата информация и производствения процес е гарантирано от разпоредбите на Кодекса на европейската статистическа практика. Документацията за управление на качеството е на разположение в Интернет и може да бъде открита тук.

  Оценка на качеството

  Оценката на качеството на индекса на промишленото производство се основава на изискванията за качество на ЕСС (приложимост, точност, навременност, достъпност и яснота, съгласуваност и сравнимост). Провежда се мониторинг на качеството на показателя, актуализиране на методологията на наблюдението, самооценка на ръководителя на изследването. През 2009г. е извършено основното прекъсване на динамичните редове поради въвеждането на КИД 2008. В този случай времевите редове са преизчислени (обратно) към 2000 г. Индексите са ревизират два пъти - всеки месец (текущият месец се счита за предварителен ) и годишно преразглеждане, при което данните се сравняват данните от Структурна бизнес статистика. Степента на отговаряемост е около 99%. Коефициентът на вариация,  използван като основна мярка за точността на оценката е около 0.2%.

  Приложимост
  Потребности на потребителите

  Основни потребители на информацията:

  · Европейски и международни институции - Евростат и други основни дирекции на ЕК, ЕЦБ, ООН, МВФ, СБ и други;

  · Президентство, Народно събрание, Министерства, БНБ и други представители на централната и местната власт;

  · Научни институти, университети;

  · Медии, браншови организации, бизнес;

  · Вътрешни потребители: Дирекция “Макроикономическа статистика”.

  Месечните индекси на производството и оборота измерват измененията в произведената продукция и оборота на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

  Удовлетвореност на потребителите

  Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

  Пълнота

  Всички равнища на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват, както за Индекса на промишленото производство, така и за трите Индекса на оборота в промишлеността (общо, на вътрешния пазар и на международния пазар).

  Степен на пълнота на данните
  Точност и надеждност
  Обща точност

  Изследването е извадково, използва стратифицирана случайна извадка.

  Генералната съвкупност от промишлени фирми включва 32 500 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 9 000 промишлени предприятия с над 10 заети. От тях месечно се наблюдава извадка от 3 900 предприятия, които формират 98.0% от оборота на промишлените предприятия. 

  Предприятия с по-малко от 9 заети, които като брой са 71% от промишлените фирми и формират само 1.9% от оборота в промишлеността не се наблюдават месечно.

  Извадкови грешки

  Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по групи (3-значния цифров код на КИД-2008) и след това във всяка група по броя на заетите.

  За оценка на извадковата грешка се изчислява коефициент на вариация (в %).

  Показатели за извадкови грешки

  Коефициента на вариация за юни 2020 г, на ниво Промишленост е 0.2%.

  Неизвадкови грешки

   

  Основният източник на неизвадкови грешки са  неотговорилите:

  Съществуват различни подходи за действие при неотговаряне: (1) Предприемане на ефективни действия преди и по време на събиране на данните, за да се намали броят на неотговорилите. (2) Използване на предполагаеми модели за механизма на неотговаряне и за връзките на показателите, с цел създаване на оценъчни коефициенти, които да коригират крайните оценки по отношение на неотговорилите.

  Действията за намаляване на неотговорилите включват изпращането на информиращи писма, а в зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие по отношение на големината и представителността на дейността, в която е класифицирано, може да се потърси връзка чрез телефонно обаждане и/ или директен контакт за събиране на данните.

   Грешки на обхвата

   Регистърът на статистическите единици (РСЕ) е основен източник за формиране на генералната и извадковите съвкупност. РСЕ има онлайн връзка с Търговския регистър, така че основните характеристики на изследваните единици са актуализирани своевременно. През годината прекратените предприятия отпадат от извадката и новоросъздадените фирми от изчерпателната страта се включват в извадката.

   Степен на свръхобхват

   Надценяването и подценяването на наблюдаваната съвкупност се считат за незначителни, защото онлайн връзката между Регистъра на статистическите единици и Търговския регистър осигурява надеждна рамка за формиране на извадките.

   Дял на общите единици

   Не е приложимо

   Грешки при измерването

   Основният източник на грешки на грешки при измерването, които възникват в процеса на събиране на данните и може да се дължат на различни причини, например, респондентът не разбира каква информация се изисква, или непредоставяне на точно желаната информация. НСИ полага усилия да се избегнат тези грешки чрез предоставяне на помощ на отчетните единици, подобряване на инструкциите, приложени към въпросника, подпомагане на статистиците в териториалните статистически бюра. Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“. Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

   Грешки поради липса на отговор

   Липсващите стойности се оценяват. При оценка на стойностите на неотговорилите предприятия от изчерпателната група оценки се правят за всяко предприятие по отделно, като се използват различни методи в зависимост от наличната информация. При оценка на стойностите на неотговорилите предприятия от извадковата група в повечето случаи се използва методът на заместване със средните стойности на извадката за съответната група, към която принадлежи предприятието. Това се постига чрез преизчисляване на теглата на групите, в които има неотговорили.

   Степен на неотговорили единици от съвкупността

   Средното равнище на отговаряемост е около 99.0%. То варира значително в зависимост от основната дейност и размера на предприятията. Претегления с оборота коефициент на отговаряемост за септември 2020 година е 0.99.

   Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

   Неотговарямост за отделни клети във въпросника е налична за незначителна част от изследваните единици.

   Грешки при обработката

   Стойността на произведената продукция се дефлира с индекса на цените на производител (получен от наблюденията на цени на производител в промишлеността) и се претегля с добавената стойност (получена наблюдението по структурна бизнес статистика). Грешките и несъответствията в тези източници на данни могат да повлияят на точността на индекса на промишленото производство.

   Степен на импутация

   Данните на неотговорилите единици се импутират. Импутацията се извършва само в случаите, когато има данни, че неотговорилите фирми са активни.

   Грешки, свързани с допусканията на модела

   Не се използват модели. Оценката на липсващите отчетни единици, особено ако неотговорилите са големи предприятия има тенденция да доведе до подценяване или надценяването на тенденциите. Затова различните методи за оценка на липсващите данни се изследват и анализират.

   Сезонно изглаждане

   В съответствие с изискванията не Регламентите по краткосрочна бизнес статистика само за индексите на промишленото производство се прилага сезонно изглаждане (Индексите на оборота в промишлеността не се изглаждат сезонно, публикуват се оригиналните (сезонно неизгладени) данни.

   Индексите на промишленото производство се публикуват като:

   • Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;
   • Календарно изгладени редове с данни;
   • Сезонно изгладени редове с данни.

   В съответствие с Регламентите на ЕС относно краткосрочната бизнес статистика, Индексите на промишленото производство трябва да бъдат сезонно и календарно изгладени. Софтуерът използва за сезонно и календарно изглаждане е JDemetra +. Използваният метод е TRAMO-SEATS.
   Динамичните редове на различните нива на агрегация (раздел, сектор, основни производствени групировки и общо за промишленост) са сезонно и календарно изгладени чрез прилагане на директен метод.
   Ревизии на сезонно и календарно изгладените данни:

   • веднъж годишно - актуализиране на модела, включително ревизия на историческите данни;
   • месечно – ревизия на сезонно и календарно изгладените индекси с един месец назад.
   Ревизия на данните - политика

   Индексите на промишленото производство и индексите на оборота в промишлеността обикновено търпят две ревизии. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а за предходния месец като окончателни. В началото на годината индексите за предходната година се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от СБС.

   Политика / практика на ревизиите по отношение на Индекса на промишленото производство и Индексите на оборота в промишлеността:

   Месечни ревизии след един месец, когато се получат по-пълни и по-точни данни за предходния месец

   Годишни ревизии - на база изчерпателните данни от годишното СБС наблюдение – годишен индекс на произведената продукция и на оборота, изчислени от СБС

   Ревизия на данните - практика

   Ревизиите водят до незначителни промени в изчисляваните показатели и тези промени се отбелязват в забележка под публикуваните таблици.

   Данните за текущия месец са отбелязват като "предварителни данни". Само окончателните данни се публикуват в динамичните редове, налични на страницата на НСИ.

   Средната абсолютна ревизия (САР) и Средната ревизия (СР) се използват като индикатори за ревизирането на индексите. Изчисляват се на база на темповете на растеж на годишна база за оригиналните и календарно изгладени данни и на месечна база за сезонно изгладените данни. За периода 2018-2020 година САР и СР за оригиналните, сезонно и календарно изгладени данни са както следва:

    СРСАР
   Оригинални данни-0.100.37
   Сезонно изгладени данни-0.110.44
   Календарно изгладени данни-0.100.62

    

   Ревизия на данните - средна стойност
   Навременност и точност на представяне
   Навременност

   НСИ представя информация за индекса на промишленото производство и индексите на оборота (общо, на вътрешния и на международния пазар) 37- 40 дни след края на отчетния месец. Данните за текущия месец се публикуват като предварителни. Предварителните данни се индикират в забележките в таблиците. По време на текущия месец се събират по-точни данни за предходния месец. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а данните за предходния месец като окончателни.

   Лаг във времето - първи резултати

   Първите ресултати се публикуват 37- 40 дни след края на отчетния месец

   Лаг във времето - окончателни резултати

   Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а данните за предходния месец като окончателни или окончателните данни се предоставят 67-70 дни след края на отчетния месец.

   Точност на представяне

   Индексите на промишленото производство да се публикуват в съответствие със срока от Регламентите по КБС (40 дни след края на отчетния месец), а Индексите на оборота се публикуват 20 дни преди срока от Регламентите по КБС, който е 60 дни след края на отчетния месец.

   Точност на представяне - предоставяне и публикуване

   НСИ изпраща показателите на Евростат в деня на националната им публикация.

   Съгласуваност и сравнимост
   Географска сравнимост

   Индексите на промишленото производство и индексите на оборота са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

   За изчисляване на индекса на промишленото производство и индексите на оборота НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

   Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

   Не е приложимо.

   Сравнимост във времето

   Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. От януари 2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

   Дължина на съпоставимите динамични редове

   Месечните Индекси на промишленото производство и Индексите на оборота в промишлеността са представени като динамичен ред от януари 2000 година.

   Съгласуваност между предметни области

   Методологията за изчисляване на индекса на промишленото производство и индексите на оборота  е в съответствие с международните стандарти.

   Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

   Индексите на промишленото производство и индексите на оборота в промишлеността се сравняват с индексите на поизведената продукция и на оборота, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика(СБС). СБС също така е източник на теглата за изчисляване на показателите от краткосрочна бизнес статистика. Данните, получени от СБС и от краткосрочна бизнес статистика са съгласувани. Съществуващите различия се дължат на следното: Обхват: Наблюдението по СБС е изчерпателно, всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ. Наблюдението по краткосрочна бизнес статистика е извадково. Извадковата съвкупност включва предприятията с 10 и повече заети. Дефиниция: Годишно се събира информация за всички елементи на произведената продукция. Годишно произведената продукция включва: + Оборот - Балансовата стойност на купените стоки +/- Изменението на запасите от готова продукция и +/- Изменението на незавършеното производство + Разходи за придобиване на дълготрайни активи по стопански начин + Част от други приходи Месечно (краткосрочно) се наблюдават само основните елементи на произведената продукция: + Оборот - Балансовата стойност на купените стоки +/- Изменението на запасите от готова продукция Претегляне: За изчисляване на високите нива на агрегация индексите на промишленото производство се претеглят с добавената стойност по факторни разходи от базисната година, съответно индексите на оборота се претеглят с структурата на оборота от базисната година. Индексите на оборота, изчислени от СБС не се претеглят.

   Съгласуваност с националните сметки

   Индексите на промишленото производство се използват за експресните оценки на тримесечните национални сметки.

   Вътрешна съгласуваност

   Всички нива на КИД-2008 са в съответствие, тъй като Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота на по-високите нива на агрегация (2-ри знак и на по-високите нива), се изчисляват като среднопретеглени - индекси на по-ниски нива са претеглени, съответно със структурата на добавената стойност и структурата на оборота през базисната година.

   При календарното и сезонното изглаждане се прилага директния метод.

   Достъпност и яснота
   Прессъобщения

   НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на промишленото производство 37-40 дни след края на отчетния месец. Те могат да бъдат открити тук.

   Публикации

   Брошура „България“.

   Статистически справочник.

    

   Онлайн база данни

   Динамичните редове (от Януари 2000 г.) с Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота (общо, на вътрешния пазар и на междинародния пазар) по 2-ри знак и на по-високите нива на агрегация на КИД-2008 са достъпни в онлайн системата INFOSTAT: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=188

   Таблици с данни - консултации
   Достъп до микроданни

   Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

   Други формати на разпространение

   Разпространение по заявка: Специални таблици с данни могат да бъдат получени по заявка от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

   Метаданни - консултации
   Методологични документи

   · Методология „Индекси на промишленото производство, индекси на оборота в промишлеността“.

   · Методологически документи на Евростат по краткосрочна бизнес статистика.

   Степен на пълнота на метаданните
   Документи за качеството

   Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Метаданните за Индексите на промишленото производство и Индексите на оборота в промишлеността съдържат информация за основните показатели за качество (приложимост, точност, съотносимост, сравнимост и ревизия на данните) и са достъпни на сайта на НСИ.

   Документите за качеството са налични на страницата на НСИ и могат да бъдат намерени тук.

   Разходи и натовареност

   Онлайн информационната система за събиране, проверка и обработка на данните „Краткосрочна бизнес статистика“ съкращава времето за събиране на данни от предприятията и спомага за по-ефективната обработка на данни.

   Конфиденциалност
   Конфиденциалност - политика

   Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нуждите на потребителите в демократичното общество.

   Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изисквания, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно глава 6  „Опазване на тайната“ и глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

   Конфиденциалност - защита на данните

   Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

   Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални, не се публикуват.

   Коментар
   Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
   Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
   • петък, 9 юли 2021 - 11:00

    По предварителни данни през май 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с април 2021 година. 

    През май 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2020 година.

   • четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

    По предварителни данни през април 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение с март 2021 година.

    През април 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 22.8% спрямо съответния месец на 2020 година.

   • понеделник, 10 май 2021 - 11:00

    По предварителни данни през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3.8% в сравнение с февруари 2021 година.

    През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

   • петък, 9 април 2021 - 11:00

    По предварителни данни през февруари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство остава на равнището от януари 2021 година.

    През февруари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

   • сряда, 10 март 2021 - 11:00

    По предварителни данни през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с декември 2020 година.

    През януари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

   • сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

    По предварителни данни през декември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.1% в сравнение с ноември 2020 година.

    През декември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3.3% спрямо съответния месец на 2019 година.

   • петък, 8 януари 2021 - 11:00

    По предварителни данни през ноември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.5% в сравнение с октомври 2020 година.

    През ноември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

   • сряда, 9 декември 2020 - 11:00

    По предварителни данни през октомври 2020 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение със септември 2020 година.

    През октомври 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.9% спрямо съответния месец на 2019 година.

   • понеделник, 9 ноември 2020 - 11:00

    По предварителни данни през септември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с август 2020 година. През септември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2019 година.

   • петък, 9 октомври 2020 - 11:00

    По предварителни данни през август 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.7% в сравнение с юли 2020 година. През август 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.7% спрямо съответния месец на 2019 година.

   Страници