Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 15 февруари 2021 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 5.2%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.8%.

понеделник, 15 февруари 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 5.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 20.9%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

петък, 12 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 2.23 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г. и достига 1 437 лева.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни през декември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.1% в сравнение с ноември 2020 година.

През декември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3.3% спрямо съответния месец на 2019 година.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.7% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 12.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

По предварителни данни през декември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.1%.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата - 92.0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 24.0%, а броят на леглата в тях - с 23.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271.1 хил., или със 70.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15.0 млн. лв., или със 71.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 18 686.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 10.2% и е на стойност 23 118.5 млн. лева.

През 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 54 450.2 млн. лв., което е с 6.9% по-малко в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 59 652.4 млн. лв. и намалява с 9.6%.

сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

През периода януари - ноември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 33 059.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 10.1% и достига 33 360.6 млн. лева.

През ноември 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 3.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 297.6 млн. лв., а вносът на стоки спада с 2.6% и е на стойност 3 537.4 млн. лева.

петък, 5 февруари 2021 - 11:00

През януари 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.1 пункта в сравнение с октомври 2020 година. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 7.6 пункта.

Страници