Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2021 година

понеделник, 17 май 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2021 година

понеделник, 17 май 2021 - 11:00

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година

петък, 14 май 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 1.5% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 2.26 милиона.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 1 462 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 година

петък, 14 май 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24.8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 1.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Детски ясли през 2020 година

петък, 14 май 2021 - 11:00

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 15.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия на България с трети страни през периода януари - март 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 13 май 2021 - 11:00

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 5 025.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства със 7.2% и е на стойност 6 519.3 млн. лева.

През периода януари - март 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 15 388.5 млн. лв., което е със 7.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 17 063.8 млн. лв. и нараства с 9.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 13 май 2021 - 11:00

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.6% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 6 616.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 2.9% и достига 6 512.3 млн. лева.

През февруари 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 4.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 309.6 млн. лв., а вносът нараства с 6.2% и е на стойност 3 428.4 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през март 2021 година

вторник, 11 май 2021 - 11:00

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 719 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.0 хил., а на леглата - 98.8 хиляди. В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.4%, докато броят на леглата в тях намалява с 5.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2021 г., е 439.5 хил., или с 15.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2021 г. достигат 24.6 млн. лв., или с 16.6% повече в сравнение с март 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2018 - 2020 година

вторник, 11 май 2021 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

Прессъобщение

Индекси на промишленото производство през март 2021 година

понеделник, 10 май 2021 - 11:00

По предварителни данни през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3.8% в сравнение с февруари 2021 година.

През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение