Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на строителната продукция през ноември 2022 година

вторник, 10 януари 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.4% през ноември 2022 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 0.9% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а продукцията от сградното строителство е без промяна.

Спрямо ноември 2021 г. строителната продукция нараства с 1.6%. Повишение е отчетено както при гражданското/инженерното строителство с 3.0%, така и при сградното строителство - с 0.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

понеделник, 9 януари 2023 - 17:25

През август 2022 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от март 2021 г. до август 2022 г., като работата беше разпределена в два работни пакета: РП1 „Отпадъци от опаковки“ и РП2 „Строителни отпадъци“.

Изпълнени са планираните дейности, което даде възможност за по-пълен анализ на прилагания подход по отношение на двата вида отпадъци. Резултатите дават добра основа за бъдещо развитие и допълнително подобряване на качеството на данните, докладвани в съответствие с изискванията на европейското законодателство.

Постигнати са специфичните и основни цели, заложени в проекта:

  • Подобряване на качеството на подиндикаторите за отпадъци за кръговата икономика;
  • Разработване на методология за изчисляване на пуснатите на пазара опаковки (включително тънки пластмасови торбички за пазаруване);
  • Разработване на експериментални сметки за отпадъци от строителство и разрушаване съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда;
  • В резултат от интензивната комуникация с повече респонденти са налице по-качествени първични данни.
Прессъобщение
Статистическа област

Ключови показатели за България (към 30.12.2022 г.)

петък, 30 декември 2022 - 11:00

Прессъобщението „Ключови показатели за България“ осигурява основна икономическа и финансова информация за страната. В обхвата на материала са включени показатели от следните тематични области:

• Производство
• Индивидуално потребление
• Инвестиции
• Пазар на труда
• Международни трансакции 
• Цени (Инфлация, индекс на цените на жилища)
• Парични и финансови показатели

Аналитичният материал се обновява и публикува тримесечно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. Годишни данни за показателите, включени в изследването, се публикуват в отделно приложение през първото полугодие на всяка календарна година. Източници на информацията са Националният статистически институт и Българска народна банка. Информацията в прессъобщението е актуална към датата на публикуване.

Статистическа област

Измерване на напредъка към постигане на националните цели на стратегия „Европа 2020“ (към 30.12.2022 г.)

петък, 30 декември 2022 - 11:00

Стратегия „Европа 2020“, приета през юни 2010 г. от Европейския съвет, е многостранна стратегия за устойчив растеж и работни места за следващото десетилетие, чиято цел е да помогне на Европа да излезе по-силна от най-тежката икономическа криза в света от 30-те години на ХХ век насам.

Стратегия „Европа 2020“ предлага три взаимно подсилващи се приоритета:

- Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

- Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

- Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през декември 2022 година

петък, 30 декември 2022 - 11:00

През декември 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.0 пункт спрямо ноември. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в строителството запазва нивото си, а в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори остава несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2022 година

петък, 30 декември 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.3%, в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.1%, в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 21.2% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.5%, преработващата промишленост - със 17.8%, и в добивната промишленост - с 2.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 25.3% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.1%, преработващата промишленост - с 24.3%, и добивната промишленост - с 6.1%.

Прессъобщение

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2022 година

петък, 30 декември 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. са 501.2 хил., или с 8.9% над регистрираните през ноември 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.2%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 25.7%, и със служебна цел - 25.1%.

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671.5 хил., или с 52.8% повече в сравнение с ноември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (250.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2022 година

петък, 30 декември 2022 - 11:00

През октомври 2022 г. спрямо септември 2022 г. нараства производството на: безоловен бензин - с 85.0%,  и дизелово гориво - с 18.7%. Намалява производството на: електрическа енергия - с 13.7%, и твърди горива - с 1.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, електрическа енергия - с 18.6%, и твърди горива - с 18.0%.

През октомври 2022 г. спрямо септември 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 9.5%, дизелово гориво - с 9.0%, електрическа енергия - с 6.5%, и природен газ - с 2.2%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 19.2%, и твърди горива - с 2.3%.

През октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 24.3%, и дизелово гориво - с 11.8%. Намаляват доставките на: природен газ - с 40.6%, твърди горива - с 20.6%, и електрическа енергия - с 9.6%. Доставките на безоловен бензин остават без изменение.

Статистическа област

Продажби на жилища през третото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 29 декември 2022 - 11:00

През трето тримесечие на 2022 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 4.1% спрямо предходното тримесечие и с 15.6 % спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо предходното тримесечие най-голямо увеличение е регистрирано в град Варна (+7.0%), следван от градовете Пловдив и София - съответно с (+5,7%) и (+5,6%), а понижение на цените се наблюдава в град Русе (-7.6%).

Прессъобщение
Статистическа област