Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през юни 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с май 2021 година.

През юни 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 22.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през юни 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 572 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110.9 хил., а на леглата - 244.7 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 1 646.7 хиляди.

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 82.5 млн. лв., като 41.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 40.9 млн. лв. - от български граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, юли 2021 година

петък, 6 август 2021 - 11:00

През юли 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3.5 пункта спрямо нивото си от април. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 4.7 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

петък, 6 август 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 81 повече, или с 10.7%, а жилищата в тях нарастват с 678, или с 20.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2021 година

сряда, 4 август 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 745 жилищни сгради с 9 952 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 214 други сгради. Започнал е строежът на 1 410 жилищни сгради с 5 993 жилища в тях, на 21 административни сгради/офиси и на 642 други сгради.

Прессъобщение

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2021 година

петък, 30 юли 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2021 г. се увеличава с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 13.0% спрямо юни 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец и с 9.9% спрямо юни 2020 година.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2021 година

петък, 30 юли 2021 - 11:00

През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 29.6%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 93.5%, и дизелово гориво - с 45.6%. Същевременно намалява производството на природен газ - с 33.3%, и електроенергия - с 13.6%.

През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нарастват доставките на твърди горива с 27.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 2.9%, безоловен бензин - с 30.6%, дизелово гориво - с 12.0%, природен газ - с 20.4%, и електроенергия - с 14.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Демография на предприятията за 2019 година

петък, 30 юли 2021 - 11:00

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

Прессъобщение