Статистически данниПрессъобщения

петък, 29 май 2020 - 11:00

През април 2020 г. продължава сривът на пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, който се дължи на преустановяването на международните полети и затварянето на сухопътните граници поради разпространението в световен мащаб на коронавирус COVID-19.

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2020 г. са 75.3 хил., или с 87.9% под регистрираните през март 2019 година

През април 2020 г. посещенията на чужденци в България са 81.2 хил., или с 88.9% по-малко в сравнение с април 2019 година.

петък, 29 май 2020 - 11:00

През март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. нараства производството на електроенергия - с 3.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 16.7%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - със 7.2%, и дизелово гориво - с 2.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. нарастват доставките на дизелово гориво - с 10.7%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 16.2%, пропан-бутанови смеси - с 11.8%, природен газ - с 4.4%, и електроенергия - с 3.8%. Доставките на безоловен бензин остават без изменение.

петък, 29 май 2020 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт намаляват, съответно с 9.3 и 1.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад както при превозените пътници (10.4%), така и при извършената работа (30.9%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) спрямо същия период на предходната година.

сряда, 27 май 2020 - 11:30

През май 2020 г. Националният статистически институт продължи провеждането на месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в страната.

сряда, 27 май 2020 - 11:10

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

петък, 22 май 2020 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.4%.

петък, 22 май 2020 - 11:00
 
През 2019 г. в страната функционират следните културни институции:
• 160 музея с музеен фонд 7 529 хил. фондови единици;
• 74 театъра, организирали 15 955 представления, посетени от 2 516 хил. зрители;
• 52 музикални колектива;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 74 кина с 237 киноекрана.
 
четвъртък, 21 май 2020 - 15:36

Китай, САЩ и ЕС са най-големите икономики в света.

През 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС) с 27 държави членки представлява 16.0% от световния БВП, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС). Китай и САЩ са двете най-големи икономики с дялове съответно 16.4 и 16.3%.

четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

понеделник, 18 май 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2020 г. спрямо март 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%.

Страници