Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Производство и доставки на енергийни продукти, януари 2024 година

понеделник, 1 април 2024 - 11:00

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 33.3%, и автомобилен бензин - с 6.6%. Намалява производството на: твърди горива - с 27.4%, дизелово гориво - с 14.5%, и електрическа енергия - с 1.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите. Намалява производството на: твърди горива - с 48.8%, пропан-бутанови смеси - с 42.9%, дизелово гориво - с 25.8%, електрическа енергия - с 16.1%, и автомобилен бензин - с 11.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 36.8%, електрическа енергия - с 9.2%, дизелово гориво - с 8.4%, и природен газ - с 1.7%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 27.7%, и пропан-бутанови смеси - с 11.4%.

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на: природен газ - с 14.2%,  електрическа енергия - с 10.3%, и пропан-бутанови смеси - с 5.4%. Наблюдава се значително нарастване на доставките на автомобилния бензин, дължащо се на намалени доставки през януари 2023 г., като понастоящем достигат до обичайните си равнища. Намаляват доставките на: твърди горива - с 44.1%, и дизелово гориво - с 6.8%.

Статистическа област

Стопанска конюнктура през март 2024 година

петък, 29 март 2024 - 11:00

През март 2024 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от февруари. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството е регистрирано понижение.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и цените на материалите продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в секторите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2024 година

петък, 29 март 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.6% през февруари 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 1.5% през февруари 2024 спрямо предходния месец. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

Общият индекс на цените на производител през февруари 2024 г. е с 9.3% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 32.0%, и в добивната промишленост - с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.1% в сравнение с февруари 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 29.5%, и в добивната промишленост - с 4.6%, докато цените в преработващата промишленост нарастват - с 0.8%.

Прессъобщение

Цени на електрическа енергия и природен газ за битови и крайни небитови клиенти през второто шестмесечие на 2023 година

петък, 29 март 2024 - 11:00

През периода юли - декември 2023 г. намаляват цените на електрическа енергия и природен газ за небитови клиенти с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) в сравнение с периода януари - юни 2023 година. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група И5, с годишно потребление между 20 000 и 70 000 МВтч - с 16.2%, а при природния газ - в група И4, с годишно потребление между  100 000 и 1 000 000 ГДж, и група И5 с годишно потребление от 1 000 000 до 4 000 000 ГДж, съответно с 28.9% и 28.6%.

През същия период за битовите клиенти се наблюдават противоположни тенденции при двата енергийни продукта. Цените на електрическа енергия с включени всички данъци, такси и ДДС бележат леко повишение спрямо предходния шестмесечен период, като най-голямото е регистрирано в група Д4, с годишно потребление между 5 000 и 15 000 кВтч - с 5.7%. Цените на природния газ с включени всички данъци, такси и ДДС намаляват във всички групи спрямо предходния шестмесечен период, като най-голямо е намалението в група Д3, с годишно потребление над 200 ГДж - с 22.1%.

На годишна база, през 2023 спрямо  предходната 2022 година, цените с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) и на електрическа енергия, и на природен газ намаляват за небитовите клиенти за всички групи. Най-голямо намаление в крайната цена при електрическата енергия е регистрирано в група И7 - най-големите потребители с 26.5%, а при природния газ в група И5 - годишно потребление между 1 000 000 и 4 000 000 ГДж - с 51.9%. Основната причина за това е намалението на стойността на компонент „Енергия и снабдяване“ и по-конкретно на цените на електрическата енергия и природния газ, които са основният елемент от него.

За битовите клиенти на годишна база също се наблюдават противоположни тенденции при двата енергийни продукта. Цените на електрическа енергия с включени всички данъци, такси и ДДС бележат леко повишение спрямо предходната година, което е свързано с повишаване стойността на компонент „Разходи за мрежа“ с над 10% във всяка група. Най-голямото повишение е регистрирано в група Д4, с годишно потребление между 5 000 и 15 000 кВтч - с 4.3%. Цените на природния газ с включени всички данъци, такси и ДДС намаляват, като най-голямо намаление е регистрирано в група Д3 - най-големите потребители, с 21.1%. Причината е намалението на стойността на компонент „Енергия и снабдяване“ и по-конкретно на цената на природния газ, който е основен елемент в него, с повече от 30% за всички групи.

Данните са представителни за страната - осигуряват се от всички доставчици на електрическа енергия/природен газ до битови и крайни небитови клиенти за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа. Изчисляват се като средни претеглени цени от действително доставените количества електрическа енергия/природен газ и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти, по стандартни групи на годишно потребление за наблюдавания шестмесечен период в следните направления:

  • по нива на данъчно облагане - отчитат се 2 пъти годишно за периодите януари-юни и юли-декември.
  • по компоненти и подкомпоненти - събират се на всяко шестмесечие, но се отчитат на годишна база като средноаритметични цени.

Информацията се публикува в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1952 относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията.

Подробните шестмесечни данни за цените на електрическа енергия и природен газ са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Енергетика“.

Разходи за туристически пътувания на лица на 15 и повече години през 2023 година

петък, 29 март 2024 - 11:00

Разходите за туристически пътувания на лица на 15 и повече години през 2023 г. се увеличават с 24.2% спрямо 2022 г. и достигат 3 406.0 млн. лв., като направените в страната възлизат на 2 036.2 млн. лв., а тези в чужбина - на 1 369.8 млн. лева.

Разходите за лични пътувания (в т.ч. и туристически пакети) представляват 96.3% от общите разходи и нарастват с 26.3% в сравнение с 2022 г., докато тези за професионални пътувания са 3.7% и намаляват с 13.5% на годишна база.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Туризъм“.

Емисии в атмосферата през 2022 година

четвъртък, 28 март 2024 - 15:00

През 2022 г. по окончателни данни за емисиите във въздуха е налице увеличение на емисиите на серни и азотни оксиди, неметанови летливи въглеводороди, въглероден диоксид и намаление на емисиите на метан и въглероден оксид спрямо 2021 година. При емисиите на диазотен оксид и амоняк няма промяна.

Емисиите на серни оксиди през 2022 г. са 73 хил. тона, на азотни оксиди - 96 хил. тона, и на неметанови летливи въглеводороди - 76 хил. тона.

Горивните процеси имат основен принос за емисиите на серни оксиди (82%) и въглероден диоксид (67%). Производствените процеси са с преобладаващ принос за емисиите на неметанови летливи въглеводороди (51%). Основен принос за емисиите на амоняк (97%), въглероден оксид (85%), диазотен оксид (95%), метан (78%), неметанови летливи органични съединения (47%) и азотни оксиди (62%) има групата „Други източници“, която включва селското стопанство, транспорта, горенето на горива от домакинствата, дейности по третиране на отпадъци и отпадъчни води и услуги.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Околна среда“.

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през февруари 2024 година

четвъртък, 28 март 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2024 г. са 499.0 хил., или с 10.7% повече от февруари 2023 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.6%, и със служебна цел - 23.0%.

Посещенията на чужди граждани в България са 698.9 хил., или с 15.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.2%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39.1%, и със служебна цел - 13.7%.

Транзитните преминавания през страната са 31.5% (220.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2023 година (прогнозни оценки)

вторник, 26 март 2024 - 16:55

През 2023 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 140% и 112% над средното за ЕС. България е държавата - членка на ЕС, с най-нисък БВП на човек от населението с 36% под средното за ЕС равнище.

Прессъобщение

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за четвърто тримесечие на 2023 г. при база средногодишни цени зa 2022 година (предварителни данни)

вторник, 26 март 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на износа през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 89.6%, което е спад с 38.3 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.

Общият индекс на цените на износа през 2023 г. е 92.9%, което е намаление с 33.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Общият индекс на цените на вноса през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 95.9%, което е спад с 23.2 процентни пункта спрямо същия период на 2022 година.

Общият индекс на цените на вноса през 2023 г. е 96.2%, което е намаление с 23.1 процентни пункта спрямо предходната година.

Предварителните данни за индексите на цените на износа и вноса за четвъртото тримесечие на 2023 г. по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.

Индекси на цените на жилищата през четвърто тримесечие на 2023 година

понеделник, 25 март 2024 - 11:00

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 1.2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+8.2%), следван от градовете Бургас (+6.3%) и Варна (+1.7%). Намаление е регистрирано в град Пловдив (-0.5%) и град София (-0.1%).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 10.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Статистика на цените на жилища“.

Прессъобщение