Индекси на строителната продукция


ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - Индекси на строителната продукция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Аделина Терезова

Длъжност

Главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 454

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване17 юни 2021 г.
Дата на публикуване17 юни 2021 г.
Дата на последно актуализиране17 юни 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на строителната продукция е важен краткосрочен икономически бизнес показател, който има за цел да измери месечните изменения в строителното производство между два сравнявани периода. Тази информация е подходяща да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие.

Индексите на строителната продукция - общо и отделно за сградно и инженерно строителство се изчисляват при постоянна база (2015 = 100) въз основа на действително отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство. Редовете от данни са неизгладени, сезонно и календарно изгладени. При сезонното изглаждане на месечните индекси на строителната продукция се отстранява влиянието на сезонния компонент, а при календарното изглаждане се елиминират вариациите, дължащи се на различния брой календарни и работни дни, национални празници и екстремни стойности.

Използвани класификации
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС - 2001), като сградното строителство включва строителството на жилищни и нежилищни сгради, а гражданското/инженерното строителство - инфраструктурното строителство на пътища, мостове, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни и други строителни съоръжения.

 

Обхват

Индекси на продукцията се изчисляват за сектор F (Строителство) от КИД - 2008, Строителство - общо и отделно за сградно и инженерно строителство, съгласно КСС - 2001.

Понятия и дефиниции

Месечните индекси имат за цел да покажат изменението на строителната продукция - общо и по отделно за сградно и инженерно строителство, изчислени на база на отработените човекочасове, от пряко заетите в строителното производство. Индексите се изчисляват в съответствие с ръководството и регламентите по краткосрочна бизнес статистика на ЕС.

Статистическа единица

Предприятия от сектор „Строителство”, съгласно КИД-2008.

Статистическа съвкупност

Наблюдаваната съвкупност от строителни фирми включва строителни предприятия с над 4 заети и се формира на база на информацията от годишните отчети на строителните предприятия, които се наблюдават изчерпателно. От тях месечно се наблюдава извадка от предприятия, които формират 75% от оборота на строителните предприятия.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват общо за територията на Република България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС.

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 г. до последният отчетен месец на текущата година.

Базисен период

Всички индекси са изчислени при база 2015=100.

Мерна единица

Индекси, процентно изменение (%).

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство:В Закона за статистиката (Член 20) се постановява ,че лицата ,които управляват или представляват юридическите лица,са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма ,за които е предвидено ,че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията,включени в извадката на наблюдението.Законът за статистиката включва разпоредби ,свързани с глобите ,които могат да бъдат наложени в случай на отказ,липса на отговор или закъснение от сроковете.Те са определени в Глава 9"Административни разпоредби",член 52. 

Законодателство на ЕС:

 • Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;
 • Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;
 • Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;
 • Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС , отнасящи се за специфични статистически области;
 • Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE Rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE Rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.
Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват за статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

С оглед да не могат да се идентифицират индивидуалните данни се използва методът на подтискане или на агрегиране на оповестяваната информация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на строителната продукция се публикуват от 37 до 40 дни след края на отчетния месец.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Краткосрочна бизнес статистика - Месечни данни, в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщенията за индексите на строителната продукция се публикуват от 37 до 40 дни след края на отчетния месец, на интернет сайта на НСИ.

Публикации

Брошура „България”

Онлайн база данни

Подробни резултати за индекси на строителната продукция са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Краткосрочна бизнес статистика - Месечни данни - Индекси на строителната продукция:  http://www.nsi.bg/bg/node/895 и информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Доклад за качеството на Евростат от 2008 г. Основни европейски икономически показатели (PEEI in focus), съдържащ информация за изчисляване на показателите за индексите на строителната продукция в европейските държави.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и да са съпоставими между отделни страни членки.

Проверка на данните се извършва през целия процес на провеждането на статистическото изследване - от респондентите, от експертите в териториалните статистически бюра и на национално равнище от експертите в НСИ. Установените неточности и грешки се отстраняват своевременно и се осигуряват съпоставими данни с добро качество.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Качеството на показателите се оценява редовно, като се сравняват с друга статистическа информация. Изчисляването на показателите се извършва в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

 • Евростат;
 • Държавни органи за управление;
 • Сдружения;
 • Представители на бизнеса;
 • Медии и други потребители
 • Вътрешни потребители - дирекция „Макроикономическа статистика”.
Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставят се необходимите статистически данни, на всички нива на детайлизация, които се изискват от съответните регламенти, отнасящи се до краткосрочна бизнес статистика.

Точност и надеждност
Обща точност

Генералната съвкупност от строителни предприятия включва около 21 000, от които се формира извадкова съвкупност от 6 000 предприятия с над 4 броя заети. От тях месечно се наблюдават около 2 150 предприятия, които формират около 75% от оборота на строителните предприятия. Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират по групи (2-значeн цифров код на КИД-2008) и във всяка група по броя на заетите. Предприятията с повече от 30 заети се наблюдават изчерпателно. За предприятия от 5 до 14 заети и от 15 до 29 заети е направена случайна извадка.

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за изчисляване на индексите на строителната продукция. Често допускани грешки са грешки при измерването на данните, неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне.

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

При формиране на извадката от строителни предприятия се използва метода на „Стратифицирана случайна извадка”. За осигуряване точността на извадката се изчисляват коефициенти на вариация и съответните стандартни грешки, които са в рамките на допустимите стойности.

Неизвадкови грешки

Използването на програмите SPSS, Excel и задълбоченият анализ на данните не допускат възникването на проблеми като свръхобхват, недообхват и многократни вписвания. За неотговорилите единици се използват методи за актуализация на извадката - като редактиране и импутиране на данни.

Действията за намаляване на неотговорилите включват: изпращане на информиращи и напомнящи писма; в зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие може да последва телефонно обаждане и/или директен контакт за събиране на данните. Средното равнище на отговоряемост е около 90%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Индексите на строителната продукция се публикуват 37 - 40 дни след отчетния месец.

Точност на представяне

Всички редове от данни, таблици и прессъобщения се изготвят и представят за публикуване в сроковете, определени в регламентите на Kраткосрочна биснес статистика и посочени в календара за публикуване на данните.

НСИ изпраща данните на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на строителната продукция са представителни общо за страната и нямат представителност по региони. Прилагането на изискванията на ЕС и на националната методология за изчисляване на индексите на строителната продукция, осигурява съпоставимост между данните на България и другите европейски страни.

Сравнимост във времето

Налични динамични редове от данни за индексите на строителната продукция - от 2000 година.

Съгласуваност между предметни области

Данните се съгласуват с окончателните данни за строителната продукция от Годишна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Данните от месечното статистическо  наблюдение за отработените човекочасове,които се ползват за изчисляване на индексите на строителната продукция ,се съпоставят с други показатели -приходи(месечни и тримесечни) от продажби на строителните предприятия. 

Разходи и натовареност

Няма информация за съотношението между използваните разходи за производството на статистическите данни и удовлетвореността на потребителите. С цел намаляване натовареността на респондентите е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на строителната продукция обикновено търпят две ревизии. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а за предходния месец като окончателни. В началото на годината индексите за предходната година се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от Годишна бизнес статистика.

Ревизия на данните - практика

Ревизиите водят до незначителни промени в изчисляваните показатели и тези промени се отбелязват в забележка под публикуваните таблици.

Ревизираните данни се публикуват на сайта на НСИ и се изпращат на Евростат.

 

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите на строителната продукция - общо и отделно за сградно и гражданско строителство се получава от „Справка за отработени човекочасове от заетите в строителните предприятия“, включена в месечния отчет „Основни краткосрочни показатели“.

Честота на събиране на данни

Всеки месец.

Събиране на данни

За улеснение на респондентите и за получаване на по-качествена и навременна информация, е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“. В системата са заложени контроли, които следят за достоверността на подадената информация. Остава възможността респондентът да подаде месечния си отчет и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро. При закъснение от страна на предприятията Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ изпраща напомнителни писма. Експертите от териториалните статистически бюра провеждат телефонни разговори за осигуряването на навременна информация или за уточняване на получените данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните започва още от подаването на отчетите от респондентите. Контролът върху данните се осъществява както от териториалните статистически бюра, така и от експертите в Националния статистически институт. Създадената информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” значително спомага за проверката на валидността на подадените данни, чрез заложени аритметически и логически контроли. Последващият анализ на данните от страна на експертите, проведените телефонни разговори за допълнително уточнение на данните и отстраняване на несъответствията, намаляват до минимум допуснатите грешки в първичните данни, и се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.

Обработка на данни

Индексите на строителната продукция се изчисляват на базата на подадената информация от строителните предприятия за отработените човекочасове, общо и по-отделно за сградно и инженерно строителство на хартиен носител, или онлайн чрез информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. След валидиране на данните от страна на териториалните статистически бюра, а след определения срок за въвеждане и от експертите в НСИ, данните от строителните предприятия, включени в извадката се екстраполират на национално равнище и се изчисляват индекси на строителната продукция.

Изглаждане

В съответствие с изискванията на регламентите по Краткосрочна бизнес статистика, индексите на строителната продукция подлежат на сезонно и календарно изглаждане всеки месец и се извършва с помощта на програмата JDemetra +. Методът, които се използва е TRAMO-SEATS.

При календарното изглаждане целта е да се провери и отстрани значимостта на календарния ефект, който се получава от разликата в броя на работните и почивните дни в националния календар.

При сезонното изглаждане целта е да се отстранят обичайните сезонни колебания, проверяват се отделните видове екстремни стойности и типичните календарни ефекти от динамиката на даден показател. Обикновено сезонните колебания представляват онези изменения, които се повтарят през определен сезон всяка година.

Сезонно и календарно се изглаждат динамичните редове от индекси на сградното и гражданско/ инженерното строителство, а динамичният ред от индексите на строителство - общо се получава чрез прилагането на индиректен метод.

Ревизиите на сезонно и календарно изгладени данни се публикуват в съответствие с възприетата политика за ревизиите и график на публикуване на оригиналните (неизгладени) данни.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сезонно неизгладени (2015=100)
 • Сезонно неизгладени (2005=100)
 • Сезонно изгладени (2015=100)
 • Сезонно изгладени (2005=100)
 • Календарно изгладени (2015=100)
 • Календарно изгладени (2005=100)
 • петък, 9 юли 2021 - 11:00

  По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. През май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.6%.

 • четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

  По предварителни данни през април 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.3% над равнището от предходния месец. През април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 15.7%.

 • понеделник, 10 май 2021 - 11:00

  По предварителни данни през март 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% над равнището от предходния месец. През март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 11.2%.

 • петък, 9 април 2021 - 11:00

  По предварителни данни през февруари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% над равнището от предходния месец. През февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.2%.

 • сряда, 10 март 2021 - 11:00

  По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец. През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 6.4%.

 • сряда, 10 февруари 2021 - 11:00

  По предварителни данни през декември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.1%.

 • петък, 8 януари 2021 - 11:00

  По предварителни данни през ноември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

 • сряда, 9 декември 2020 - 11:00

  По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% под равнището от предходния месец. През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.7%.

 • понеделник, 9 ноември 2020 - 11:00

  По предварителни данни през септември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.7%.

 • петък, 9 октомври 2020 - 11:00

  По предварителни данни през август 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец. През август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.9%.

Страници