Статистически данниПрессъобщения

вторник, 17 ноември 2020 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 754 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%. 

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

През третото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

понеделник, 16 ноември 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

понеделник, 16 ноември 2020 - 11:00

През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 4.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.6%. 

понеделник, 16 ноември 2020 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.6%, а на продукцията от животновъдството - с 1.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 4.2%, като в растениевъдството те се увеличават с 4.9%, а в животновъдството се запазват почти без промяна - регистрирано е минимално увеличение с 0.1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 3.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

петък, 13 ноември 2020 - 14:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.

петък, 13 ноември 2020 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

петък, 13 ноември 2020 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2020 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 20.9% по-малко в сравнение с предходната 2019 година. Прогнозите за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността със 7.6% спрямо 2020 година.

четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 13 639.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 12.1% и е на стойност 16 636.2 млн. лева.

През периода януари - септември 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40 069.2 млн. лв., което е със 7.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 43 105.5 млн. лв. и намалява с 11.3%.

четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 23 245.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.3% и достига 23 222.5 млн. лева.

През август 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лв., а вносът на стоки спада с 10.5% и е на стойност 2 828.5 млн. лева.

четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 2.25 милиона.

През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 2.7% спрямо вторoто тримесечие на 2020 г. и достига 1 373 лева.

Страници