Статистически данниПрессъобщения

петък, 28 май 2021 - 10:30

През май 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

сряда, 26 май 2021 - 11:00

През първото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457.0 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 93.8%, са пътували само в страната, 5.2% - само в чужбина, а 1.0% са пътували както в страната, така и в чужбина.

петък, 21 май 2021 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 9.1%.

петък, 21 май 2021 - 11:00
 
През 2020 г. в страната функционират следните културни институции:
• 182 музея с музеен фонд 7 550 хил. фондови единици;
• 71 театъра, организирали 7 021 представления, посетени от 769 хил. зрители;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 70 кина с 215 киноекрана.
 
вторник, 18 май 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

вторник, 18 май 2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 830 лв. и нараства с 6.9% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1 607 лв. и се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

понеделник, 17 май 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

понеделник, 17 май 2021 - 11:00

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%.

петък, 14 май 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 1.5% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 2.26 милиона.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 1 462 лева.

петък, 14 май 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24.8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 1.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2020 година.

Страници