Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през февруари 2022 година

петък, 25 март 2022 - 10:00

През март 2022 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2021 година (прогнозни оценки)

четвъртък, 24 март 2022 - 11:00

През 2021 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 177 и 121% над средното за ЕС. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 45% под средното за ЕС равнище.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 22 март 2022 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2021 година

четвъртък, 17 март 2022 - 11:00

През 2021 г. коефициентът на безработица е 5.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.2%

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2022 година

вторник, 15 март 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 14 март 2022 - 11:00

През януари 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. и е в размер на 2 002.8 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 81.8% и е на стойност 3 491.1 млн. лева.

През януари 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6 246.7 млн. лв., което е с 31.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 7 636.5 млн. лв. и нараства с 51.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 14 март 2022 - 11:00

През 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г. и е на стойност 45 266.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 26.7% и достига 46 338.0 млн. лева.

През декември 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 43.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 889.6 млн. лв., а вносът нараства с 40.8% и е на стойност 4 489.0 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през януари 2022 година

петък, 11 март 2022 - 11:00

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 702 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.8 хил., а на леглата - 102.8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях - със 7.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2022 г., е 702.0 хил., или с 51.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2022 г. достигат 48.5 млн. лв., като се увеличават с 86.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през януари 2022 година

четвъртък, 10 март 2022 - 11:00

По предварителни данни през януари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.9% в сравнение с декември 2021 година.

През януари 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2022 година

четвъртък, 10 март 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 11.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение