Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 29 март 2021 - 11:00

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 215.3 хил., или с 46.3% под регистрираните през февруари 2020 година.

През февруари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 240.9 хил., или с 52.6% по-малко в сравнение с февруари 2020 година.

сряда, 24 март 2021 - 15:30

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

сряда, 24 март 2021 - 10:00

През март 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

понеделник, 22 март 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

понеделник, 15 март 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

понеделник, 15 март 2021 - 11:00

През 2020 г. коефициентът на безработица е 5.1% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.4% и намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

петък, 12 март 2021 - 11:00

През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.6% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е в размер на 1 378.0 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 15.0% и е на стойност 1 872.1 млн. лева.

През януари 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 4 685.5 млн. лв., което е с 6.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 4 941.8 млн. лв. и намалява с 6.8%.

петък, 12 март 2021 - 11:00

През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1% спрямо 2019 г. и е на стойност 35 836.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 9.2% и достига 36 555.6 млн. лева.

През декември 2020 г. износът на стоки за ЕС се увеличава с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 705.2 млн. лв., а вносът на стоки нараства с 1.3% и е на стойност 3 184.2 млн. лева.

четвъртък, 11 март 2021 - 11:00

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 634 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 47.1 хил., а на леглата - 95.2 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а броят на леглата в тях - с 19.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г., е 463.7 хил., или с 56.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 26.0 млн. лв., или с 57.3% по-малко в сравнение с януари 2020 година.

сряда, 10 март 2021 - 11:00

По предварителни данни през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с декември 2020 година.

През януари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

Страници