Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни за 2022 година

четвъртък, 29 февруари 2024 - 11:00

Националният статистически институт публикува окончателни данни за 2022 година за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6 млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Персоналът, зает с НИРД, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с 2021 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)“.

Стопанска конюнктура през февруари 2024 година

сряда, 28 февруари 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията в секторите остават свързани с несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през януари 2024 година

вторник, 27 февруари 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2024 г. са 537.5 хил., или с 6.6% повече от януари 2023 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 22.6%.

Посещенията на чужди граждани в България са 741.3 хил., или с 4.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 13.1%.

Транзитните преминавания през страната са 32.6% (241.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

понеделник, 26 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 3.8%, а извършената работа намалява - с 16.8%. Данните са предварителни.

С 5.9% по-малко са превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 0.3%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 3.2% повече, докато извършената работа намалява със 17.3%.
  • Речният и морският транспорт са превозили 217.8 хил. т. повече, а при извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 19.8%.
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 5.7% по-малко, а извършената работа намалява с 1.4%.
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 1.8 хил. пътника, при извършената работа намалението е с 0.6%.
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 4.4 хил. пътника по-малко, докато извършената работа нараства с 6.1%.
Прессъобщение
Статистическа област

Средна работна заплата през 2023 година (предварителни данни)

понеделник, 26 февруари 2024 - 11:00

През 2023 година средната брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 24 147 лева по предварителни данни на Националния статистически институт. В сравнение с 2022 година нарастването е с 13.7%, като в обществения сектор средната брутна заплата нараства с 14.9%, а в частния сектор - с 13.2%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда“.

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2.9% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е регистрирано увеличение с 3.9%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 0.8% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 13.8%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 10 173 млн. лв., което е с 50.9% повече в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

петък, 23 февруари 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 1 165.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 78.5%, са пътували само в страната, 18.2% - само в чужбина, а 3.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 13.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Домове за медико-социални грижи за деца през 2023 година

четвъртък, 22 февруари 2024 - 11:00

Към 31.12.2023 г. домовете за медико-социални грижи за деца в страната разполагат с 418 места. В тях са настанени 219 деца - 125 момчета и 94 момичета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с едва 0.9%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Здравеопазване“.