Премини към основното съдържание

Пенсионни права в социалното осигуряване

Динамичен ред: T29_Tables.xls

Пенсионни права в българското социално осигуряване
2021
(Млн. лева)
Показатели Несвързани с държавно управление Държавно управление Пенсионни схеми - общо
Схеми за дефинирани вноски Социалноосигури-телни пенсионни схеми
1 Пенсионни права в началото на периода 17 289 213 721 231 010
2 Нарастване на пенсионните права в резултат на социалноосигурителните вноски 2 776 10 067 12 843
2.1 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател 1 323 3 135 4 458
2.2 Косвени постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател - - -
2.3 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на осигурено лице 719 2 658 3 377
2.4 Допълнителни осигурителни вноски за сметка на осигурено лице 943 4 274 5 218
2.5 Без: Такси за услуги на пенсионните схеми 209 0 209
3 Други (актюерски) промени в пенсионните права на социалноосигурителните пенсионни схеми - 63 622 63 622
4 Намаляване на пенсионните права поради изплащане на пенсии 158 14 078 14 236
5 Промени в пенсионните права вследствие на социални вноски и пенсии 2 618 59 611 62 229
6 Прехвърляне на пенсионни права между схемите -291 291 0
7 Промяна в правата поради договорени промени в структурните схеми 0 0 0
8 Промени в правата поради преоценки 0 0 0
9 Промени в правата поради други промени в обема -65 0 -65
10 Пенсионни права в края на периода 19 551 273 623 293 174
19.02.2024