Пенсионни права в социалното осигуряване


Изтегли:

Пенсионни права в българското социално осигуряване
2018
(Млн. лева)
Показатели Несвързани с държавно управление Държавно управление Пенсионни схеми - общо
Схеми за дефинирани вноски Социалноосигури-телни пенсионни схеми
1 Пенсионни права в началото на периода 12 658 172 365 185 023
2 Нарастване на пенсионните права в резултат на социалноосигурителните вноски 931 7 967 8 898
2.1 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател 993 2 445 3 438
2.2 Косвени постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател - - -
2.3 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на осигурено лице 549 2 075 2 624
2.4 Допълнителни осигурителни вноски за сметка на осигурено лице -455 3 447 2 992
2.5 Без: Такси за услуги на пенсионните схеми 155 0 155
3 Други (актюерски) промени в пенсионните права на социалноосигурителните пенсионни схеми - 11 118 11 118
4 Намаляване на пенсионните права поради изплащане на пенсии 94 9 174 9 268
5 Промени в пенсионните права вследствие на социални вноски и пенсии 837 9 911 10 748
6 Прехвърляне на пенсионни права между схемите -98 98 0
7 Промяна в правата поради договорени промени в структурните схеми 0 0 0
8 Промени в правата поради преоценки 0 0 0
9 Промени в правата поради други промени в обема -39 0 -39
10 Пенсионни права в края на периода 13 358 182 374 195 732
26.02.2021
Пенсионни права в социалното осигуряване
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Петър Каменов

Десислава Малинкова

Милена Георгиева

Длъжност

началник отдел

държавен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 516

+359 2 9857 192

+359 2 9857 708

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 февруари 2021 г.
Дата на публикуване25 февруари 2021 г.
Дата на последно актуализиране25 февруари 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Първата колона на таблицата съдържа подробни данни (начален баланс, промени през годината, краен баланс) за пенсионните права на осигурените във всички пенсионни фондове от втори и трети стълб в България, които отговарят на определението за пенсионна схема по ЕСС 2010.

Втората колона на таблицата съдържа подробни данни (начален баланс, промени през годината, краен баланс) за пенсионните права на осигурените в държавното обществено пенсионно осигуряване (НОИ). За целите на изчисляването на показателите в тази колона се използва специален статистически актюерски модел за пенсионни права, създаден и разработен от НСИ въз основа на „Техническо ръководство за съставяне на данни за пенсиите в националните сметки“.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010)

Обхват

Универсални пенсионни фондове

Професионални пенсионни фондове

Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Държавно обществено пенсионно осигуряване - НОИ

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Техническо ръководство за съставяне на данни за пенсиите в националните сметки.

Статистическа единица

Пенсионна схема

Статистическа съвкупност

Компоненти на пенсионни права по пенсионни схеми

Географски обхват (територия)

Пенсионни схеми на територията на България

Времеви обхват

2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество;

• Регламент (ЕC) № 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение
Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Веднъж на три години за три годишен период.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не.

Публикации

Не.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика – Пенсионни права в социалното осигуряване: http://www.nsi.bg/bg/node/16036

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Европейска система от национални и регионални сметки (2010);

• Ръководство за съставяне на данни за пенсиите в националните сметки.

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за пенсионните права в България:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Таблицата за пенсионните права в България покрива всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСС 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

На всеки три години с данни за предходните три, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за пенсионните права в България са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на пенсионните права се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на пенсионните права в България са:

• Подробна информация за пенсиите в рамките на социалното осигуряване в България от Национален осигурителен институт;

• Финансова информация за пенсионни схеми от втори и трети стълб от Комисията по финансов надзор;

• Допълнителна разбивка за вноските от работодател и осигуряващ се за държавните служители в страната от Консолидирана фискална програма.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателни данни за всички пенсионни схеми, осигурени лица и пенсионери.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Пенсионни права в социалното осигуряване
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Пенсионни права в социалното осигуряване
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml