Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Годишни финансови сметки за 2022 година

вторник, 31 октомври 2023 - 11:00

Публикувани са данни за 2022 г. за годишни финансови сметки по институционални сектори.

Националните годишни финансови сметки на България са разработени съгласно изискванията на „Европейската система от национални и регионални сметки” 2010 (ЕСС 2010).

Данните за годишните финансови сметки включват активи и пасиви на наличности и трансакции с финансови инструменти, разбити по институционални сектори на икономиката, а също така и балансиращи позиции - нетна финансова стойност и нетни финансови трансакции.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Финансови национални сметки“.

Данъци и социални осигуровки на сектор „Държавно управление“ през 2022 година

вторник, 31 октомври 2023 - 11:00

Публикувани са данните за 2022 г. за данъците и социалните осигуровки на сектор „Държавно управление“. Те се класифицират в следните основни групи: данъци върху производството и вноса, данъци върху дохода и имуществото, данъци върху капитала и социални осигуровки. Показателите са представени съгласно класификациите на Европейска система от национални и регионални сметки  (ЕСС 2010) и трансмисионната програма за представяне. Те включват подробни наименования на данъците и социалноосигурителните вноски, формиращи приходите на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори (Централно държавно управление, Местно държавно управление и Социалноосигурителни фондове) плюс институции на ЕС (S.212).

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Данни по директива 85/2011 на ЕС за 2022 година

вторник, 31 октомври 2023 - 11:00

Публикувани са годишни данни по директива 85/2011 на ЕС за 2022 г. в следните категории:

  1. Годишни данни за необслужвани заеми към сектор ,,Държавно управление“. Данните са за периода 2013-2022 г., като се отнасят общо за сектор „Държавно управление“, който съгласно ЕСС 2010  се състои от три подсектора: „Централно държавно управление“, „Местно управление и „Социалноосигурителни фондове“.
  2. Данни за участие на държавата в капитала на предприятията за периода 2013-2022 година. Данните се получават от годишните отчети за дейността на предприятията, предоставени в НСИ, съгласно Закона за статистиката, и са изразени като процент от брутния вътрешен продукт. Тези предприятия са класифицирани в сектори S.11 „Нефинансови предприятия“, S.12 „Финансови предприятия“ и S.2 „Останал свят“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки 2010. За целите на тези данни, за държавни предприятия се считат тези, в които участието на държавата в капитала им е най-малко 50%.
  3. Данни за гарантиран дълг на сектор ,,Държавно управление“ Данните са за периода 2008-2022 г., като се отнасят общо за сектор „Държавно управление“ и подсектори „Централно управление“ и „Местно управление“, разделени съответно – на индивидуални и стандартизирани гаранции.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Екологични стоки и услуги (годишни данни за 2021 година)

вторник, 31 октомври 2023 - 11:00

През 2021 г. общата стойност на произведените екологични стоки и услуги възлиза на 8 505 млн. лева, което е с 16.6% повече в сравнение с 2020 година (7 296 млн. лева). Произведената продукция е с най-голямо увеличение в сектора на специализираните производители на екологични стоки и услуги - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (D_E) - 23.2 %, а с най-голямо намаление - в сектор Строителство (F) - 36%. Добавената стойност расте най-много в сектор Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (D_E) - с 20 %,  и намалява най-много в Строителство (F) - с 40 %. Броят на заетите лица е с най-голямо увеличение в сектор Добивна и преработваща промишленост (B_C) - с 13.1% , а с най-голямо намаление в сектор Селско, горско и рибно стопанство (A) - с 5.4%.

Секторът на екологичните стоки и услуги обхваща всички стопански субекти, които произвеждат стоки и услуги за опазване на околната среда или управление на природните ресурси. Дейностите за опазване на околната среда включват предотвратяване, намаляване и отстраняване на замърсяването в природата. Дейностите за управление на природните ресурси имат за цел опазване на природните запаси от изчерпване. Секторът за екологични стоки и услуги предоставя данни за произведената продукция, добавена стойност, износ и заети, съгласно Системата за икономическите сметки за околната среда (SEEA SF 2012).

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Околна среда“, Екологични стоки и услуги.

Стопанска конюнктура през октомври 2023 година

понеделник, 30 октомври 2023 - 11:00

През октомври 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.7 пункта спрямо предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите е регистрирано увеличение.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите остават най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса в секторите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2023 година

понеделник, 30 октомври 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 1.6% през септември 2023 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 2.0% през септември спрямо август 2023 година. Повишение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 24.3% през септември 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.7%, и в добивната промишленост - с 4.5%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 32.0% в сравнение със септември 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.3%, и в добивната промишленост - с 3.3%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 0.5%.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2023 година

понеделник, 30 октомври 2023 - 11:00

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 33.3%, и автомобилен бензин - с 1.2%. Намалява производството на: твърди горива - с 3.8%,  електрическа енергия - с 2.6%, и дизелово гориво - с 2.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 6.2%. Намалява производството на: твърди горива - с 46.7%, пропан-бутанови смеси - с 27.3%, електрическа енергия - с 20.8%, и дизелово гориво - с 11.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нарастват доставките на автомобилен бензин - с 14.5%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 11.5%, твърди горива - с 11.3%, природен газ - с 6.7%, дизелово гориво - с 2.6%, и електрическа енергия - с 2.0%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - със 71.7%, природен газ - с 22.8%, дизелово гориво - с 6.6%, пропан-бутанови смеси - с 2.2%, и електрическа енергия - с 1.2%. Намаляват доставките на твърди горива - с 44.2%.

Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2022 година (актуализирани данни)

петък, 27 октомври 2023 - 14:00

Националният статистически институт публикува ревизирани тримесечни и годишни данни за заетостта и безработицата от Наблюдението на работната сила през 2022 година. Ревизията на данните произтича от наличието на актуални данни за населението на страната през 2022 г., получени на база на Преброяване 2021, които се използват при претеглянето на резултатите от изследването.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила.

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през септември 2023 година

петък, 27 октомври 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2023 г. са 816.5 хил., или с 26.8% повече от септември 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.7%, и със служебна цел - 15.8%.

Посещенията на чужди граждани в България са 1 206.0 хил. (табл. 2 от приложението), или с 8.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 45.0%, и със служебна цел - 9.3%.

Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2022 година

понеделник, 23 октомври 2023 - 16:50

През 2022 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намаляват в сравнение с 2021 година. През 2022 г. в ЕС дефицитът като дял от БВП бележи спад до -3.3% от -4.7% за 2021 година. През 2022 г. държавният дълг на ЕС като процент от БВП намалява до 83.5% от 87.4% в края на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област