Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 година (предварителни данни)

вторник, 31 август 2021 - 11:00

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 26 288 млн. евро по текущи цени.

По предварителни данни през 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 125 млн. лв. по текущи цени.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през август 2021 година

понеделник, 30 август 2021 - 11:00

През август 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2021 година

понеделник, 30 август 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юли 2021 г. се увеличава с 3.0% в сравнение с предходния месец и с 13.6% спрямо юли 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2021 г. нараства с 3.4% спрямо предходния месец и с 11.9% спрямо юли 2020 година.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2021 година

понеделник, 30 август 2021 - 11:00

През юни 2021 г. спрямо май 2021 г. намалява производството на: твърди горива - с 58.2%, безоловен бензин - с 6.7%, дизелово гориво - с 9.3%, и електроенергия - с 3.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През юни 2021 г. спрямо май 2021 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 6.1%, безоловен бензин - с 35.3%, и електроенергия - с 3.1%. Същевременно намаляват доставките на: твърди горива - с 57.1%, и природен газ - с 1.7%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2021 година

петък, 27 август 2021 - 11:00

През юли 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 612.8 хиляди. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2021 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.5%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 40.4%, и със служебна цел - 18.1%.

През юли 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 234.5 хил., като транзитните преминавания са 39.1% (482.9 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. През юли 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 47.3%, с цел почивка и екскурзия - 44.9%, и със служебна цел - 7.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 27 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.

През второто тримесечие на 2021 г. е отчетен ръст спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 30.1%) и при извършената работа (с 36.0%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Прессъобщение
Статистическа област

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2020 година

петък, 27 август 2021 - 11:00

През 2020 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 23 640 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2020 г. са 21 889.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през юли 2021 година

четвъртък, 26 август 2021 - 16:15

През август 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през юли 2021 година

четвъртък, 26 август 2021 - 14:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2021 година

вторник, 24 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.7%.

Прессъобщение
Статистическа област