Премини към основното съдържание

Баланс на територията на Република България

Файл: LANDUSE.xls


Баланс на територията по начин на трайно ползване на поземлените имоти към 31.12.2021 година
Вид територия Квадратни километри Хектари Относителен дял - %
Общо за страната 110 996.84 11 099 684.00 100.00
Урбанизирана територия 5 133.16 513 315.86 4.62
Територия на транспорта 2 975.79 297 578.86 2.68
Земеделска територия 60 598.78 6 059 877.73 54.6
Горска територия 36 773.08 3 677 308.38 33.13
Територия, заета от води и водни обекти 2 074.57 207 457.29 1.87
Защитена територия 1 545.98 154 597.75 1.39
Нарушена територия 470.56 47 055.5 0.42
Непоказано1 1 424.93 142 492.62 1.28


1 Непоказано – площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването.

08.07.2022