Премини към основното съдържание

Баланс на територията на Република България

Файл: LANDUSE.xls


БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА1,2,3,4,5
Вид територия Квадратни километри Хектари Относителен дял - %
Общо 110 996.76 11 099 675.82 100
Урбанизирана територия 5 279.37 527 936.99 4.76
Територия на транспорта 3 055.51 305 550.77 2.75
Земеделска територия 60 524.12 6 052 412.28 54.53
Горска територия 36 910.09 3 691 009.08 33.25
Територия, заета от води и водни обекти 2 093.00 209 300.29 1.89
Защитена територия3 2 275.74 227 573.57 2.05
Нарушена територия 464.20 46 419.99 0.42
Непоказано4 394.73 39 472.86 0.36

1 „Начин на трайно ползване“ (конкретното предназначение) на поземлените имоти се определя с подробен устройствен план. В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти, до влизането в сила на плановете, се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон.
2 В площта не са включени териториалните води на Република България в Черно море.
3 „Защитена територия“ - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство, които са предимно държавна собственост. Не обхваща всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Общата площ и видовете защитени територии по ЗЗТ са публикувани в рубрика „Защитени територии и обекти“ на страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/2580/
4 Непоказано - площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта, или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването.
5 Източник на използваните пространствени данни за поземлените имоти е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
07.06.2024