Брутен национален доход (БНД)


БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (БНД) – НАЦИОНАЛНО НИВО - БНД
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Нефинансови национални и регионални сметки

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване04 ноември 2020 г.
Дата на публикуване04 ноември 2020 г.
Дата на последно актуализиране04 ноември 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Брутен национален доход (по пазарни цени) представлява общия първичен доход, подлежащ за получаване от резидентни институционални единици в резултат на поети ангажименти за производствена дейност: компенсации на наетите лица, данъци върху производството и вноса минус субсидиите, доход от собственост (подлежащ за получаване минус дължим), брутен опериращ излишък и брутен смесен доход. Брутният национален доход може да бъде изчислен и като от стойността на БВП се извади първичен доход, платим от резидентните единици на нерезидентните единици, плюс първичен доход подлежащ за получаване от резидентни единици от "Останал свят". Нетният брутен национален доход е равен на брутния национален доход след приспадане на потреблението на основен капитал.

Използвани класификации
· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)
· Класификация на индивидуалното потребление по цели (КОИКОП)
· Класификация на функциите на държавното управление (КОФОГ)
 
Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

· В Регламента за БНД чл.2 е посочено, че до края на месец септември всяка година държавите-членки предоставят на Комисията /Евростат/ в контекста на изготвянето на национални сметки, данни за БНД и неговите компоненти. Въпросникът който съдържа информация за БНД включва предходна година и евентуални настъпили промени в данните за минали години.

· Брутният национален доход /БНД/ се изчислява по пазарни цени . БНД е равен на Брутния вътрешен продукт минус първичните доходи, изплатени от местни лица на чуждестранни плюс първичните доходи, които местните лица получават от чужбина.

· Брутният национален доход може да бъде изчислен и като от стойността на БВП се извади първичен доход, платим от резидентните единици на нерезидентните единици, плюс първичен доход подлежащ за получаване от резидентни единици от "Останал свят". Нетният брутен национален доход е равен на брутния национален доход след приспадане на потреблението на основен капитал.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 - предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

Икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

от 2016 г.

Базисен период

Не се прилага

Мерна единица

Млн.лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

Споделяне на данни

ЕК, ЕЦБ, МВФ, ООН, МФ, БНБ

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно Регламент 1287/2003 на ЕС за хармонизиране на БНД по пазарни цени, член 2/2/ и член 2/3/ - 22 септември.

Достъп до календара за разпространение

• Календарът може да намерите на сайта на НСИ:
http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет страницата НСИ в раздел брутния национален доход в съответствие със Закона за статистиката и на Европейския кодекс на статистическата практика се спазва професионалната независимост и са насочени към обективност, прозрачност и равнопоставеност на всички потребители.

Честота на разпространение

Година

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Публикация "Основни макроикономически показатели"
Електронна публикация

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел брутния национален доход:

http://www.nsi.bg/bg/node/7828

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството

Европейската система от сметки (ESA 2010).

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Кодекса на европейската статистическа практика;

Обща рамка за управление на качеството в Националната статистическа система.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Съгласно Регламент 1287/2003 на ЕС за хармонизиране на БНД по пазарни цени, член2/2/ и член 2/3/ - 22 септември.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Източници на данните са: статистически изследвания, годишни счетоводни отчети на икономическите единици и административни данни:

• Отчет за приходите и разходите, включително статистически анекси;

• Отчет за производството и продажбите на промишлената продукция;

• Приходи на строителните предприятия по видове строителство;

• Приходи от продажби на търговските обекти по групи стоки;

• Национален енергиен баланс;

• Натурално - стойностни баланси около 130 продуктови групи, потребявани в процеса на производствената активност на предприятията и поделенията;

• Икономически сметки на селското стопанство и натурално - стойностни баланси на селскостопанската продукция;

• Годишен статистически отчет за наетите лица и средствата за работна заплата;

• Извадкови наблюдения за статистическо описание на икономическото поведение на конкретни субекти в институционалната рамка на икономическата система:

- Наблюдения на домакинските бюджети;

- Наблюдения на конюнктурна и бизнес статистика;

- Наблюдения на частните земеделски стопанства;

• Годишни счетоводни отчети:

- Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

- Годишен отчет на организации с нестопанска цел;

- Годишен отчет на банковите институции;

- Годишен отчет на застрахователните дружества и пенсионните фондове;

- Годишен отчет на другите финансови посредници;

• Административни данни и балансови разработки:

- Консолидиран отчет за изпълнението на държавния бюджет;

- Митническа информация;

- Данъчна информация;

- Платежен баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички единици

Валидиране на данни

Прилагане на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Прилагане на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
  • Брутен национален доход (БНД) - национално ниво