Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА - Индекси на цени на производител на вътрешния пазар; Индекси на цени на производител на международния пазар; Общ индекс на цени на производител
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Любомира Димитрова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 122

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 юли 2021 г.
Дата на публикуване13 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране13 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

НСИ изчислява три ценови индекса в промишлеността:

· Общ индекс на цени на производител;

· Индекс на цени на производител на вътрешния пазар;

· Индекс на цени на производител на международния пазар.

Индексите на цени на производител са един от основните краткосрочни икономически показатели, характеризиращи икономическата конюнктура в страната. Индексите измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия на базата на постоянна извадка от групи продукти, произведени от дейността и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар, която е представителна за цялото производство.

ИЦП не измерват действителното равнище на цените, те се ограничават до измерване на средното изменение на цените между два времеви периода.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ);

· Основни производствени групировки.

Обхват

Индексите на цени на производител се изчисляват за икономическите дейности от добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и доставянето на вода (Сектори B, C, D и раздел Е36 от КИД-2008). Не се включват групи 07.2, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 и клас 24.46 на КИД-2008. Изчисляват се индекси по икономически дейности с 2-значен код на КИД - 2008, по сектори, по основни производствени групировки (Продукти за междинно потребление, Инвестиционни продукти, Потребителски дълготрайни продукти, Потребителски недълготрайни продукти и Енергийни продукти) и общо за Промишленост. Предприятия с годишен оборот под 100 000 лева са изключени от наблюдението.

Понятия и дефиниции

Индексите на цени измерват месечното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар. Цената на производител е цената на вратата на предприятието-производител и включва всички отстъпки и други намаления, не включва акцизи и ДДС. В повечето случаи наблюдаваните цени съответстват на цените, посочени при сключване на договора. Всеки конкретен продукт, когато се избира за участие в наблюдението се описва достатъчно подробно за да може лесно да се идентифицира всеки месец, когато се отчита неговата цена. Продуктите се специфицират с всички определящи цената характеристики (марка, съдържание, използван материал, клиент). Ако правят намаления, отчетните единици са помолени да уточнят също и количество, за което се правят тези отстъпки. Индексите на цените на производител измерват средното изменение на действителни цени, получени за фиксирана кошница от продукти, която остава непроменена през месеците и в същото време се вземат предвид промените в качеството на наблюдаваните продукти. При наблюдението на цени се следи за промените в качеството, които могат да бъдат причинени, както от промяна в някоя от физическите характеристики на даден продукт, така и от промяна в характеристиките на транзакцията.

Наблюдават се цените към определена дата около 15-ия ден на съответния месец.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие (правна единица = предприятие).

Статистическа съвкупност

ПРОДПРОМ изследването формира извадковата рамка за идентифициране на единиците за наблюдение на цените на производител. ПРОДПРОМ изследването обхваща изчерпателно всички нефинансови предприятия, произвеждащи промишлени продукти и / или предоставящи промишлени услуги с определен праг на стойността на приходите от продажби от промишлено производство и промишлените услуги. Моделът на извадката на ПРОДПРОМ изследването осигурява 90% обхват на продадена продукция на национално ниво за всеки клас на КИД-2008. Броят на единиците в съвкупността (ПРОДПРОМ изследване) обхваща около 28 000 единици.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС и за страните в Евро-зоната. Евростат публикува и данните, получени от страните членки на ЕС, Норвегия и страните, кандидатстващи за членство в ЕС.

Времеви обхват

Индексите на цени на производител на вътрешния пазар се публикуват като динамичен ред от януари 2000 година. Индексите на цени на производител на международния и Общия индекс на цени на производител се публикуват като динамичен ред от януари 2005 година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2015 година.

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство: В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Задължение на отчетните единици да предоставят данни: Изследването е включено в Националната статистическа програма, следователно е задължително. Законът  за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „ Административни разпоредби“, член 52.

Европейско законодателство: Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика; · Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите; Регламент на Комисията (ЕС) № 656/2007 от 17 юни 2007 г. относно краткосрочната статистика по отношение на дефинициите на Основните производствени групировки. 

Споделяне на данни

Индексите на цени на производител се публикуват на интернет страницата на НСИ, с което са на разположение на потребителите.

Индексите на цени на производител се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Индексите на цени на производител се предоставят на ООН и МВФ.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нужди на потребителите в демократичното общество.

Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изискванията, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 за "Опазване на тайната" и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на цени на производител в промишлеността се публикуват 30 дни след края на отчетния месец.

Достъп до календара за разпространение

Календар за предоставяне на резултатите от статистическите изследвания, който може да бъде намерен тук.

Достъп на потребителите

Данните се предоставят едновременно на всички потребители чрез месечното прессъобщение за индексите на цени на производител в промишлеността.

Индексите на цени на производител се публикуват на интернет сайта на НСИ, с което стават достъпни едновременно за всички потребители: http://www.nsi.bg/bg/node/947

НСИ предава Индексите на цени на производител – общ индекс, индекси на вътрешния пазар и на международния пазар на Евростат в изискваните срокове (30 дни след края на отчетния месец) и нива на детайлизация. Индексите биват изпратени и до съответните заинтересовани министерства и институции.

Честота на разпространение

Месечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на цени на производител в промишлеността (Общ индекс, Индекси на вътрешния и Индекси на международния пазар) 30 дни след края на отчетния месец и то може да бъде намерено тук.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;.

Онлайн база данни

Динамичните редове с Индексите на цени на производител на вътрешния пазар (от Януари 2000 г.) и с Общия индекс на цени и Индексите на цени на международния пазар (от Януари 2005 г.) по 2-ри знак и на по-високите нива на агрегация на КИД-2008 са достъпни в онлайн системата INFOSTAT.

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Разпространение по заявка: Специални таблици с данни могат да бъдат получени по заявка от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Методологични документи

Методология „ Индексите на цени на производител в промишлеността";

Методологически документи на Евростат по краткосрочна бизнес статистика;

Документация за качеството

Показателите за качеството, отнасящи се за Индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар се подготвят и публикуват на интернет страницата на НСИ в рубриката Метаданни и методология на изследванията.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Правната рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на Европейската статистическа система трябва да бъдат със задоволително качество и трябва да са съпоставими между отделни страни членки. Проверката на данните се осъществява чрез процеса на провеждане на статистическите изследвания - от респондентите, от експертите в регионалните статистически бюра и от експертите в централното управление на НСИ. Идентифицираните неточности и грешки се отстраняват своевременно, с което се осигурява предоставянето на сравними данни с добро качество Качеството на статистическата информация и производствения процес е гарантирано от разпоредбите на Кодекса на европейската статистическа практика. Документацията за управление на качеството е на разположение в Интернет.

Оценка на качеството

Оценката на качеството на индексите на цени на производител се основава на изискванията за качество на ЕСС (приложимост, точност, навременност, достъпност и яснота, съгласуваност и сравнимост). Провежда се мониторинг на качеството на показателя, актуализиране на методологията на наблюдението, самооценка на ръководителя на изследването.

Степента на отговаряемост е близо 100%.

Основните проблеми на качеството на данните са свързани с наблюдението на цените на продуктите, произвеждани по поръчка, продуктите с дълъг производствен процес, и с цените на промишлените услуги.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията:

· Европейски и международни институции - Евростат и други основни дирекции на ЕК, ЕЦБ, ООН, МВФ, СБ и други;

· Президентство, Народно събрание, Министерства, БНБ и други представители на централната и местната власт;

· Научни институти, университети;

· Медии, браншови организации, бизнес;

· Вътрешни потребители: Дирекция “Макроикономическа статистика”.

Индексите на цени на производител имат следните основни приложения:

· Основен краткосрочен бизнес показател, който предсказва тенденциите в изменението на инфлацията; ИЦП може да се разглеждат и като ранен измерител на текущия инфлационен процес в икономиката;

· Дефлатор за изчисляване на обемите в съпоставими цени (например за дефлиране на текущите обеми при изчисляване на индекса на промишленото производство);

· Безпристрастен измерител на цените при сключване на договори;

· Краткосрочен показател, изискван от различни международни организации: Евростат, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, които го използват за международни сравнения и икономическо наблюдение.

Удовлетвореност на потребителите

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички нива на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика за индексите на цени на производител (Общ индекс, Индекс на цени на вътрешния пазар и Индекс на цени на международния пазар) се изчисляват, публикуват на национално ниво и се предоставят на Евростат.

Точност и надеждност
Обща точност

Индексите на цени на производител (на вътрешния и на международния пазар) отговарят на принципите за точност и отразяват действителното изменение на цените на производител.

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

При наблюдението на цени на производител не се прилага случайна извадка и извадкови грешки не се изчисляват.

Извадковатa техника, прилагана при наблюдението на цени на производител на вътрешния пазар преминава през три етапа – извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2015), извадка от предприятия и извадка от представителни продукти (транзакции). Извадката включва 1600 промишлени предприятия, близо 930 ПРОДПРОМ групи и 7300 конкретни продукти (спецификации).

Извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на международния пазар преминава през два етапа – Извадка от предприятия и Извадка от представителни продукти/транзакции. Извадката включва 640 промишлени предприятия (директни износители на промишлени продукти), близо 550 ПРОДПРОМ групи и 2500 конкретни продукти (спецификации).

Влиянието на неизвадковите грешки по отношение на обхвата, измерването и обработката е незначително.

Извадкови грешки

Извадкови грешки не се изчисляват, поради сложността на индексите на цени и поради използването на не-случайни извадки.

Неизвадкови грешки

Основният източник на неизвадкови грешки са неотговорилите. Към неотговорилите се подхожда много внимателно поради влиянието, което те оказват върху оценките. Действията за намаляване на неотговорилите включват:

• Изпращане на информиращи писма;

• В зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие по отношение на големината и представителността на дейността, в която е класифицирано, може да последва телефонно обаждане и/или директен контакт за събиране на данните.

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индексите на цени на производител (общ индекс, индекси на вътрешния и индекси на международния пазар) 30 дни след края на отчетния месец.

Точност на представяне

Регламентите, отнасящи се до краткосрочна бизнес статистика изискват Индексите на цени на производител да се предоставят 30 дни след края на отчетния месец. НСИ изпраща показателите на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на цени на производител в промишлеността са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

За изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността на вътрешния и на международния пазар НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Месечните индекси са представени като динамичен ред от януари 2000 година. Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. От януари 2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

Съгласуваност между предметни области

Вътрешна съгласуваност на показателите в рамките на въпросниците се проверява на чрез изчисляване на съотношенията между цените на спецификациите. Проверява се и съгласуваността на резултатите, по отношение на данните от предходни години.

Индексите на цените на производител се сравняват с изменението на средните цени, изчислени от годищнота ПРОПРОМ изследване, кедето е възможно се правят сравнения с индекса на потребителските цени

Вътрешна съгласуваност

Всички нива на КИД-2008 са в съответствие, тъй като Индексите на цени на вътрешния пазар и Индексите на цени на международния пазар на по-високите нива на агрегация (2-ри знак и на по-високите нива), се изчисляват като среднопретеглени - индекси на по-ниски нива са претеглени, съответно със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар през базисната година. Индексите на цени на вътрешния пазар и Индексите на цени на международния пазар са в съответствие с Общия индекс на цени. Общият индекс на цени се изчислява от индексите на вътрешния и на международния пазар претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната година за всяко ниво на агрегация.

Разходи и натовареност

Онлайн информационната система за събиране, проверка и обработка на данните „Краткосрочна бизнес статистика“ съкращава времето за събиране на данни от предприятията и спомага за по-ефективната обработка на данни.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на цени на производител в промишлеността обикновено се считат за окончателни при първото им публикуване.

Ревизия на данните - практика

Индексите на цени на производител в промишлеността се считат за окончателни при първото им публикуване.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

Изчисляването на индексите на цени се базира на представителна извадка от продукти (спецификации).

Индекси на цени на вътрешния пазар. В съответствие с методологията за изчисляване на индексите на цени извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на вътрешния пазар преминава през три етапа: първо извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2015), втората стъпка е извадка от предприятия и накрая се прави извадка от представителни продукти (спецификации). Извадка, пропорционална на размера е основният прилаган извадков метод.

На база на годишното наблюдение на производството и продажбите на промишлени продукти (ПРОДПРОМ) е направена извадка от продуктови групи. След това за всяка една от избраните ПРОДПРОМ групи е формирана извадка от предприятия, които ще участват в наблюдението. Прилаганата извадкова техника на този етап е „извадка с вероятност пропорционална на размера“, с която се осигурява необходимият обхват. Броят на единиците в извадката зависи от степента на концентрация на предприятията в съответната ПРОДПРОМ група.

За всяко предприятие от съответната продуктова група, попаднало в извадката за наблюдение на цените, оценката на индекса се базира на извадка от представителни конкретни продукти. За всяко предприятие, произвежданите от него продуктови позиции се декомпозират на групи от продукти, показващи едно и също поведение по отношение на изменението на цените и от всяка група се избират представителните продукти, които най-добре отразяват изменението на цените за групата. На този етап се прилага ‘целева извадка’ или ‘експертен избор’, при който продуктите се избират от специалисти, така че да бъдат представителни по отношение на изменението на цените.

Индекси на цени на производител на международния пазарИзвадковатa техника преминава през два етапа: извадка от предприятия и извадка от представителни продукти (спецификации).

Извадката от предприятия е направена на база на годишната информация за приходите от продажби на международния пазар. В извадката се включват предприятията с по-значим обем на приходите от продажби за износ.

При определяне на наблюдаваните продукти (спецификации) за наблюдение на цените на международния пазар се прилагат същите основни концепции, както при наблюдението на цените на вътрешния пазар.

За цените на производител на вътрешния пазар извадката включва 1600 промишлени предприятия 930 ПРОДПРОМ групи и 7300 специфични продукти (спецификации).

За цените на производител на международния пазар извадката включва 640 промишлени предприятия (директни износители на промишлени продукти), 550 ПРОДПРОМ групи и 2500 специфични продукти (спецификации).

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

За събиране на информацията се използват два въпросника:

 • Въпросник за цените на производител на вътрешния пазар;
 • Въпросник за цените на производител на международния пазар;

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите, събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.
Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила. Ако попълнените данни в даден отчет не изпълняват задължителните или препоръчителните условия за валидация, системата извежда на потребителския екран съответните съобщения за грешка. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Валидирането на входните данни се извършва на ниво спецификация. Ако месечните изменения на цените (спрямо предходния месец) са извън границите от-15% до + 15%, електронната система автоматично предупреждава отговорния експерт и тези екстремни изменения трябва да бъдат потвърдени и обяснени от отчетните единици.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо, отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Третиране на липсващите цени

Цените на временно липсващите продукти се импутират, чрез използване на следните методи: (1) Отчетната единица може да направи оценка на липсващата цена; (2) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на наличните продукти от същото предприятие и от същата ПРОДПРОМ група; (3) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на сравними продукти  от подобно предприятие; (4) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на наличните продукти от елементарните агрегати; (5) Повтаряне на последната налична цена.

Когато даден продукт, обект на наблюдението на цените спре да се произвежда, той се заменя с друг продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замени стария продукт на пазара.   Заместването на спецификациите се осъществява чрез свързването на простите индекси на стария и заместващия го представителен продукт.

Изчисляване на индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар

Индексите на цени се изчисляват при фиксирана база по формулата на Ласпер, т.е те са предеглени със структурата на оборота през фиксирана базисна година. След получаване на информацията от предприятията за цените на представителните продукти се изчисляват единични индекси на всеки един от тях (ценовото съотношение на цената за текущия месец към средногодишната цена през базисната година), след което се претеглят със структурата на продажбите на различни нива на агрегация през базисната година.

Индексите на цени на различните нива на агрегация се получават като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КИД-2008.

В системата за претегляне съществуват две категории тегла, в зависимост от нивото на агрегация на индекса:

 • На ниво 3-ти знак на КИД -2008 индексите се получават като ценовите изменения се претеглят със структурата на продажбите на вътрешния или на международния пазар на групите, получени от годишното ПРОДПРОМ наблюдение през базисната година;
 • Индексите на по-високите нива на агрегация се изчисляват чрез претегляне със структурата съответно на оборота на вътрешния и на международния пазар от базисната година.

Изчисляване на общ индекс на цени на производител в промишлеността

Обшият индекс на цени на производител за всяко ниво на агрегация се изчислява от индексите на цени на вътрешния пазар и индексите на цени на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот на съответното агрегационно ниво.

Изглаждане

Подход при сезонни продукти: При формиране на извадката от продукти се гарантира, че са избрани продукти, които се произвеждат във всеки месец на годината. Това се постига чрез работa в тясно сътрудничество с респондентите. Когато цената на определен сезонен продукт не е налична (производството им е извън сезона), импутацията се прави на база краткосрочното изменение в цените на наличните продукти от същото предприятие и от същата група, които се произвеждат през текущия сезон.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА - Индекси на цени на производител на вътрешния пазар; Индекси на цени на производител на международния пазар; Общ индекс на цени на производител
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Любомира Димитрова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 122

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

НСИ изчислява три ценови индекса в промишлеността:

· Общ индекс на цени на производител;

· Индекс на цени на производител на вътрешния пазар;

· Индекс на цени на производител на международния пазар.

Индексите на цени на производител са един от основните краткосрочни икономически показатели, характеризиращи икономическата конюнктура в страната. Индексите измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия на базата на постоянна извадка от групи продукти, произведени от дейността и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар, която е представителна за цялото производство.

ИЦП не измерват действителното равнище на цените, те се ограничават до измерване на средното изменение на цените между два времеви периода.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ);

· Основни производствени групировки.

Обхват

Индексите на цени на производител се изчисляват за икономическите дейности от добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и доставянето на вода (Сектори B, C, D и раздел Е36 от КИД-2008). Не се включват групи 07.2, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 и клас 24.46 на КИД-2008. Изчисляват се индекси по икономически дейности с 2-значен код на КИД - 2008, по сектори, по основни производствени групировки (Продукти за междинно потребление, Инвестиционни продукти, Потребителски дълготрайни продукти, Потребителски недълготрайни продукти и Енергийни продукти) и общо за Промишленост. Предприятия с годишен оборот под 100 000 лева са изключени от наблюдението.

Понятия и дефиниции

Индексите на цени измерват месечното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар. Цената на производител е цената на вратата на предприятието-производител и включва всички отстъпки и други намаления, не включва акцизи и ДДС. В повечето случаи наблюдаваните цени съответстват на цените, посочени при сключване на договора. Всеки конкретен продукт, когато се избира за участие в наблюдението се описва достатъчно подробно за да може лесно да се идентифицира всеки месец, когато се отчита неговата цена. Продуктите се специфицират с всички определящи цената характеристики (марка, съдържание, използван материал, клиент). Ако правят намаления, отчетните единици са помолени да уточнят също и количество, за което се правят тези отстъпки. Индексите на цените на производител измерват средното изменение на действителни цени, получени за фиксирана кошница от продукти, която остава непроменена през месеците и в същото време се вземат предвид промените в качеството на наблюдаваните продукти. При наблюдението на цени се следи за промените в качеството, които могат да бъдат причинени, както от промяна в някоя от физическите характеристики на даден продукт, така и от промяна в характеристиките на транзакцията.

Наблюдават се цените към определена дата около 15-ия ден на съответния месец.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие (правна единица = предприятие).

Статистическа съвкупност

ПРОДПРОМ изследването формира извадковата рамка за идентифициране на единиците за наблюдение на цените на производител. ПРОДПРОМ изследването обхваща изчерпателно всички нефинансови предприятия, произвеждащи промишлени продукти и / или предоставящи промишлени услуги с определен праг на стойността на приходите от продажби от промишлено производство и промишлените услуги. Моделът на извадката на ПРОДПРОМ изследването осигурява 90% обхват на продадена продукция на национално ниво за всеки клас на КИД-2008. Броят на единиците в съвкупността (ПРОДПРОМ изследване) обхваща около 28 000 единици.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС и за страните в Евро-зоната. Евростат публикува и данните, получени от страните членки на ЕС, Норвегия и страните, кандидатстващи за членство в ЕС.

Времеви обхват

Индексите на цени на производител на вътрешния пазар се публикуват като динамичен ред от януари 2000 година. Индексите на цени на производител на международния и Общия индекс на цени на производител се публикуват като динамичен ред от януари 2005 година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2015 година.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

Изчисляването на индексите на цени се базира на представителна извадка от продукти (спецификации).

Индекси на цени на вътрешния пазар. В съответствие с методологията за изчисляване на индексите на цени извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на вътрешния пазар преминава през три етапа: първо извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2015), втората стъпка е извадка от предприятия и накрая се прави извадка от представителни продукти (спецификации). Извадка, пропорционална на размера е основният прилаган извадков метод.

На база на годишното наблюдение на производството и продажбите на промишлени продукти (ПРОДПРОМ) е направена извадка от продуктови групи. След това за всяка една от избраните ПРОДПРОМ групи е формирана извадка от предприятия, които ще участват в наблюдението. Прилаганата извадкова техника на този етап е „извадка с вероятност пропорционална на размера“, с която се осигурява необходимият обхват. Броят на единиците в извадката зависи от степента на концентрация на предприятията в съответната ПРОДПРОМ група.

За всяко предприятие от съответната продуктова група, попаднало в извадката за наблюдение на цените, оценката на индекса се базира на извадка от представителни конкретни продукти. За всяко предприятие, произвежданите от него продуктови позиции се декомпозират на групи от продукти, показващи едно и също поведение по отношение на изменението на цените и от всяка група се избират представителните продукти, които най-добре отразяват изменението на цените за групата. На този етап се прилага ‘целева извадка’ или ‘експертен избор’, при който продуктите се избират от специалисти, така че да бъдат представителни по отношение на изменението на цените.

Индекси на цени на производител на международния пазарИзвадковатa техника преминава през два етапа: извадка от предприятия и извадка от представителни продукти (спецификации).

Извадката от предприятия е направена на база на годишната информация за приходите от продажби на международния пазар. В извадката се включват предприятията с по-значим обем на приходите от продажби за износ.

При определяне на наблюдаваните продукти (спецификации) за наблюдение на цените на международния пазар се прилагат същите основни концепции, както при наблюдението на цените на вътрешния пазар.

За цените на производител на вътрешния пазар извадката включва 1600 промишлени предприятия 930 ПРОДПРОМ групи и 7300 специфични продукти (спецификации).

За цените на производител на международния пазар извадката включва 640 промишлени предприятия (директни износители на промишлени продукти), 550 ПРОДПРОМ групи и 2500 специфични продукти (спецификации).

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

За събиране на информацията се използват два въпросника:

 • Въпросник за цените на производител на вътрешния пазар;
 • Въпросник за цените на производител на международния пазар;

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите, събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.
Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила. Ако попълнените данни в даден отчет не изпълняват задължителните или препоръчителните условия за валидация, системата извежда на потребителския екран съответните съобщения за грешка. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Валидирането на входните данни се извършва на ниво спецификация. Ако месечните изменения на цените (спрямо предходния месец) са извън границите от-15% до + 15%, електронната система автоматично предупреждава отговорния експерт и тези екстремни изменения трябва да бъдат потвърдени и обяснени от отчетните единици.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо, отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Третиране на липсващите цени

Цените на временно липсващите продукти се импутират, чрез използване на следните методи: (1) Отчетната единица може да направи оценка на липсващата цена; (2) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на наличните продукти от същото предприятие и от същата ПРОДПРОМ група; (3) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на сравними продукти  от подобно предприятие; (4) Импутиране на липсващата цена на база на изменението на цените на наличните продукти от елементарните агрегати; (5) Повтаряне на последната налична цена.

Когато даден продукт, обект на наблюдението на цените спре да се произвежда, той се заменя с друг продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замени стария продукт на пазара.   Заместването на спецификациите се осъществява чрез свързването на простите индекси на стария и заместващия го представителен продукт.

Изчисляване на индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар

Индексите на цени се изчисляват при фиксирана база по формулата на Ласпер, т.е те са предеглени със структурата на оборота през фиксирана базисна година. След получаване на информацията от предприятията за цените на представителните продукти се изчисляват единични индекси на всеки един от тях (ценовото съотношение на цената за текущия месец към средногодишната цена през базисната година), след което се претеглят със структурата на продажбите на различни нива на агрегация през базисната година.

Индексите на цени на различните нива на агрегация се получават като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КИД-2008.

В системата за претегляне съществуват две категории тегла, в зависимост от нивото на агрегация на индекса:

 • На ниво 3-ти знак на КИД -2008 индексите се получават като ценовите изменения се претеглят със структурата на продажбите на вътрешния или на международния пазар на групите, получени от годишното ПРОДПРОМ наблюдение през базисната година;
 • Индексите на по-високите нива на агрегация се изчисляват чрез претегляне със структурата съответно на оборота на вътрешния и на международния пазар от базисната година.

Изчисляване на общ индекс на цени на производител в промишлеността

Обшият индекс на цени на производител за всяко ниво на агрегация се изчислява от индексите на цени на вътрешния пазар и индексите на цени на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот на съответното агрегационно ниво.

Изглаждане

Подход при сезонни продукти: При формиране на извадката от продукти се гарантира, че са избрани продукти, които се произвеждат във всеки месец на годината. Това се постига чрез работa в тясно сътрудничество с респондентите. Когато цената на определен сезонен продукт не е налична (производството им е извън сезона), импутацията се прави на база краткосрочното изменение в цените на наличните продукти от същото предприятие и от същата група, които се произвеждат през текущия сезон.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Правната рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на Европейската статистическа система трябва да бъдат със задоволително качество и трябва да са съпоставими между отделни страни членки. Проверката на данните се осъществява чрез процеса на провеждане на статистическите изследвания - от респондентите, от експертите в регионалните статистически бюра и от експертите в централното управление на НСИ. Идентифицираните неточности и грешки се отстраняват своевременно, с което се осигурява предоставянето на сравними данни с добро качество Качеството на статистическата информация и производствения процес е гарантирано от разпоредбите на Кодекса на европейската статистическа практика. Документацията за управление на качеството е на разположение в Интернет.

Оценка на качеството

Оценката на качеството на индексите на цени на производител се основава на изискванията за качество на ЕСС (приложимост, точност, навременност, достъпност и яснота, съгласуваност и сравнимост). Провежда се мониторинг на качеството на показателя, актуализиране на методологията на наблюдението, самооценка на ръководителя на изследването.

Степента на отговаряемост е близо 100%.

Основните проблеми на качеството на данните са свързани с наблюдението на цените на продуктите, произвеждани по поръчка, продуктите с дълъг производствен процес, и с цените на промишлените услуги.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията:

· Европейски и международни институции - Евростат и други основни дирекции на ЕК, ЕЦБ, ООН, МВФ, СБ и други;

· Президентство, Народно събрание, Министерства, БНБ и други представители на централната и местната власт;

· Научни институти, университети;

· Медии, браншови организации, бизнес;

· Вътрешни потребители: Дирекция “Макроикономическа статистика”.

Индексите на цени на производител имат следните основни приложения:

· Основен краткосрочен бизнес показател, който предсказва тенденциите в изменението на инфлацията; ИЦП може да се разглеждат и като ранен измерител на текущия инфлационен процес в икономиката;

· Дефлатор за изчисляване на обемите в съпоставими цени (например за дефлиране на текущите обеми при изчисляване на индекса на промишленото производство);

· Безпристрастен измерител на цените при сключване на договори;

· Краткосрочен показател, изискван от различни международни организации: Евростат, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, които го използват за международни сравнения и икономическо наблюдение.

Удовлетвореност на потребителите

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички нива на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика за индексите на цени на производител (Общ индекс, Индекс на цени на вътрешния пазар и Индекс на цени на международния пазар) се изчисляват, публикуват на национално ниво и се предоставят на Евростат.

Степен на пълнота на данните

Всички нива на детайлизация, които се изискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика за индексите на цени на производител се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

Индексите на цени на производител (на вътрешния и на международния пазар) отговарят на принципите за точност и отразяват действителното изменение на цените на производител.

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните наблюдения на цените на производител на вътрешния пазар и на цените на производител на международния пазар. С наблюденията на цени на производител целта е: (1) Да се сравняват цените на конкретни специфични продукти, с еднакво качество и в двата периода; (2) Да се коригират цените при промяна на качеството на конкретните продукти.

При наблюдението на цени на производител не се прилага случайна извадка и извадкови грешки не се изчисляват.

Извадковатa техника, прилагана при наблюдението на цени на производител на вътрешния пазар преминава през три етапа – извадка от продуктови позиции в Номенклатурата на промишлената продукция (ПРОДПРОМ-2015), извадка от предприятия и извадка от представителни продукти (транзакции). Извадката включва 1600 промишлени предприятия, близо 930 ПРОДПРОМ групи и 7300 конкретни продукти (спецификации).

Извадковатa техника прилагана при наблюдението на цени на производител на международния пазар преминава през два етапа – Извадка от предприятия и Извадка от представителни продукти/транзакции. Извадката включва 640 промишлени предприятия (директни износители на промишлени продукти), близо 550 ПРОДПРОМ групи и 2500 конкретни продукти (спецификации).

Влиянието на неизвадковите грешки по отношение на обхвата, измерването и обработката е незначително.

Извадкови грешки

Извадкови грешки не се изчисляват, поради сложността на индексите на цени и поради използването на не-случайни извадки.

Показатели за извадкови грешки

Извадкови грешки не се изчисляват

Неизвадкови грешки

Основният източник на неизвадкови грешки са неотговорилите. Към неотговорилите се подхожда много внимателно поради влиянието, което те оказват върху оценките. Действията за намаляване на неотговорилите включват:

• Изпращане на информиращи писма;

• В зависимост от значимостта на неотговорилото предприятие по отношение на големината и представителността на дейността, в която е класифицирано, може да последва телефонно обаждане и/или директен контакт за събиране на данните.

Грешки на обхвата

Регистъра на статистическите единици (РСЕ) е основен източник за формиране на генералната и извадковите съвкупност. РСЕ има онлайн връзка с Търговския регистър, така че основните характеристики на изследваните единици навременно се актуализират. През годината прекратените предприятия отпадат от извадката и новосъздадените големи предприятия се включват в извадката.

Степен на свръхобхват

Надценяването и подценяването на наблюдаваната съвкупност се считат за незначителни, защото онлайн връзката между Регистъра на статистическите единици и Търговския регистър осигурява надеждна рамка за формиране на извадките.

Дял на общите единици

Не е приложимо

Грешки при измерването

Основният източник на грешки са грешките при измерването, които възникват в процеса на събиране на данните. Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета.

Грешки поради липса на отговор

Липсващите цени се импутират или заменят. Временно липсващите цени се импутират, като се използват различни методи. Постоянно липсващите цени се заменят. Когато даден специфичен продукт, обект на наблюдението, спре да се произвежда, се заменя с нов продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замести старият продукт на пазара.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Равнището на отговаряемост е близо 100%. В повечето случаи липсващите цени се заменят, като се прилагат подходящите техники за замяна на временно или постоянно липсващи цени .

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Постоянно липсващите цени се заменят. Когато даден специфичен продукт, обект на наблюдението, спре да се произвежда, се заменя с нов продукт от същата продуктова група, който приблизително ще замести старият продукт на пазара. Заместването на спецификациите се осъществява чрез свързването на простите индекси на стария и заместващият го представителен продукт. През 2020 г. средно месечно са били заменени 0.8% от наблюдаваните спецификации.

Грешки при обработката

Подсистеми "Индекси на цените на производител на вътрешния пазар“ и „Индекси на цени на производител на международния пазар", които са част от Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ дават възможност за проверка на качеството на онлайн получените микро данни, както и за откриване и анализ на възможните източници на грешки. Пълнота и съгласуваността на данните се контролират чрез различни контролни таблици, които са част от функционалността на подсистемите:

• Контролна таблица за липсващите цени - липсващите цени трябва да бъдат заменени;

• Контролна таблица за месечни изменения на цените (спрямо предходния месец) извън границите от-15% до + 15%. Тези цени се считат за "невероятни цени" и те трябва да бъдат специално обяснени от предприятията.

Степен на импутация

Цените за временно липсващи продукти се оценяват по един от следните методи: (1) искане на предприятието за оценка на липсващата цена, (2) оценка на липсващата цена на база промяната в цените на продуктите на съответното предприятие от същата ПРОДПРМ група (3) оценка на липсващата цена на база на изменението на цената за определен сходен продукт от подобно предприятие, (4) оценка на липсващата цена на база на изменението в цените от елементарните агрегати или (5) повтаряне на последната отчетена цена. Средно месечното равнище на импутация е по-малко от 0.1%.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Моделиране на цените се прилага рядко в наблюдението на цените на производител в промишлеността.

Сезонно изглаждане

Сезонно изглаждане не се прилага.

 

Ревизия на данните - политика

Индексите на цени на производител в промишлеността обикновено се считат за окончателни при първото им публикуване.

Ревизия на данните - практика

Индексите на цени на производител в промишлеността се считат за окончателни при първото им публикуване.

Ревизия на данните - средна стойност

Не е приложимо

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индексите на цени на производител (общ индекс, индекси на вътрешния и индекси на международния пазар) 30 дни след края на отчетния месец.

Лаг във времето - първи резултати

Първите ресултати се публикуват 30 дни след края на отчетния месец.

Лаг във времето - окончателни резултати

Индексите на цени на производител в промишлеността се считат за окончателни при първото им публикуване.

Точност на представяне

Регламентите, отнасящи се до краткосрочна бизнес статистика изискват Индексите на цени на производител да се предоставят 30 дни след края на отчетния месец. НСИ изпраща показателите на Евростат в деня на националната им публикация.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

НСИ изпраща показателите от КБС на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на цени на производител в промишлеността са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

За изчисляване на индексите на цени на производител в промишлеността на вътрешния и на международния пазар НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не е приложимо

Сравнимост във времето

Месечните индекси са представени като динамичен ред от януари 2000 година. Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. От януари 2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

Дължина на съпоставимите динамични редове

Индексите на цени на производител на вътрешния пазар са представени като динамичен ред от януари 2000 година. Общият индекс и Индексите на цени на международния пазар  са представени като динамичен ред от януари 2005 година.

Съгласуваност между предметни области

Вътрешна съгласуваност на показателите в рамките на въпросниците се проверява на чрез изчисляване на съотношенията между цените на спецификациите. Проверява се и съгласуваността на резултатите, по отношение на данните от предходни години.

Индексите на цените на производител се сравняват с изменението на средните цени, изчислени от годищнота ПРОПРОМ изследване, кедето е възможно се правят сравнения с индекса на потребителските цени

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага (Индексите на цени на производител се събират и изчисляват само с месечна периодичност).

Съгласуваност с националните сметки

Индексите на цени на производител се изчисляват в съответствие с изискванията на национални сметки.

Вътрешна съгласуваност

Всички нива на КИД-2008 са в съответствие, тъй като Индексите на цени на вътрешния пазар и Индексите на цени на международния пазар на по-високите нива на агрегация (2-ри знак и на по-високите нива), се изчисляват като среднопретеглени - индекси на по-ниски нива са претеглени, съответно със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар през базисната година. Индексите на цени на вътрешния пазар и Индексите на цени на международния пазар са в съответствие с Общия индекс на цени. Общият индекс на цени се изчислява от индексите на вътрешния и на международния пазар претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната година за всяко ниво на агрегация.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на цени на производител в промишлеността (Общ индекс, Индекси на вътрешния и Индекси на международния пазар) 30 дни след края на отчетния месец и то може да бъде намерено тук.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;.

Онлайн база данни

Динамичните редове с Индексите на цени на производител на вътрешния пазар (от Януари 2000 г.) и с Общия индекс на цени и Индексите на цени на международния пазар (от Януари 2005 г.) по 2-ри знак и на по-високите нива на агрегация на КИД-2008 са достъпни в онлайн системата INFOSTAT.

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Разпространение по заявка: Специални таблици с данни могат да бъдат получени по заявка от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” в НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

Методология „ Индексите на цени на производител в промишлеността";

Методологически документи на Евростат по краткосрочна бизнес статистика;

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Показателите за качеството, отнасящи се за Индексите на цени на производител на вътрешния и на международния пазар се подготвят и публикуват на интернет страницата на НСИ в рубриката Метаданни и методология на изследванията.

Разходи и натовареност

Онлайн информационната система за събиране, проверка и обработка на данните „Краткосрочна бизнес статистика“ съкращава времето за събиране на данни от предприятията и спомага за по-ефективната обработка на данни.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нужди на потребителите в демократичното общество.

Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изискванията, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 за "Опазване на тайната" и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници