Започнато строителство на нови сгради


Динамичен ред: Construction_1_3.xls

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 998 5 297 660 335 7 4 054 576 347 418
Благоевград 51 155 22 347 - - 35 16 727
Бургас 121 440 59 050 - - 34 68 775
Варна 73 634 62 108 - - 24 32 372
Велико Търново 24 47 7 164 - - 17 12 058
Видин .. .. .. - - .. ..
Враца 6 6 749 - - 7 3 230
Габрово 8 10 2 027 - - 10 3 401
Добрич 25 30 4 484 - - 19 6 934
Кърджали 20 217 30 465 - - .. ..
Кюстендил 7 6 982 .. .. 5 646
Ловеч 8 8 1 400 - - 12 4 998
Монтана .. .. .. - - 5 13 882
Пазарджик 36 45 7 371 - - 53 24 148
Перник 25 50 7 214 - - 9 1 721
Плевен 12 23 3 544 - - 10 6 019
Пловдив 168 713 99 912 .. .. 60 54 623
Разград 12 15 3 088 - - 18 4 179
Русе 15 30 3 775 - - 17 7 430
Силистра 6 7 2 315 - - 7 3 342
Сливен 20 29 5 411 - - 60 12 394
Смолян 4 4 738 - - 7 1 951
София 100 115 17 133 - - 15 17 664
София (столица) 142 2 225 253 011 .. .. 14 16 743
Стара Загора 50 383 49 545 .. .. 69 8 856
Търговище 8 25 2 509 - - 6 2 250
Хасково 38 61 10 404 - - 23 6 504
Шумен 9 9 1 522 .. .. 18 4 099
Ямбол 4 4 515 .. .. 19 10 506

Забележка: ".." данните са конфиденциални
05.05.2021
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО - Започнато строителство на нови сгради
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Емилия Алтънова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 175

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 ноември 2018 г.
Дата на публикуване21 ноември 2018 г.
Дата на последно актуализиране26 май 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните за започнатото строителство на нови сгради дават информация за стартиралото строителство на нови сгради - жилищни и жилищата в тях, офиси и други сгради с различно предназначение, и разгънатата им (обща) застроена площ. Статистическата информация за започнатите нови сгради може да се ползва като краткосрочен индикатор за бъдещето развитие на строителния бизнес в страната.

Използвани класификации

Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)

Обхват

Статистическото изследване обхваща всички местни администрации.

Понятия и дефиниции

Показателите, включени в изследването са хармонизирани в съответствие с изискванията

на Регламент 1165/98 на ЕС, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика. Броят на започнатите нови сгради се посочва според предназначението им в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения.

Сграда е закрит строителен обект, който може да се ползва самостоятелно и дълготрайно. Сградите се подразделят на “жилищни сгради” и “нежилищни сгради”.

“Жилищни сгради” – са сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели и за постоянно обитаване. Жилищните сгради се разделят на:

· жилищни сгради с едно жилище - жилищни сгради, в които има само едно жилище

за обитаване от едно домакинство - къщи, вили и бунгала;

· жилищни сгради с две и повече жилища - жилищни блокове и кооперации, сгради

на калкан или построени терасовидно, в които има повече от едно жилище и имат общ вход;

· сгради за колективи - сгради с колективна жилищна площ и сервизни помещения за

еднородни обществени групи: студентски, работнически и ученически общежития, манастири, пансиони за социално слаби и бездомни хора(без хотели).

Жилище е една или повече стаи със спомагателни помещения, намиращи се в постоянна сграда, построена с цел за частно ползване. Жилището трябва да има достъп до улица - пряк или през пространство в сградата.

“Нежилищни сгради” - са сгради за различни нежилищни нужди:

· административни сгради - сгради, които се ползват за офиси и за административната дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

· други сгради - всички останали видове сгради, непосочени по-горе, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

“Разгъната /обща/ застроена площ на сградите” e сбор от застроените площи на всички етажи по външни измерения, като се включва площта на използваемото подпокривно пространство и покритите неоградени подпокривни пространства.

Статистическа единица

Местни администрации.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност обхваща всички местни администрации, издаващи документи за започване на строителството на нови сгради.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Данните се агрегират и публикуват общо за страната и по области.

Времеви обхват

От 2010 г. до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; кв. метри.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

 

Национално законодателство:В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията, включени в извадката на наблюдението. Законът за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „Административни разпоредби”, член 52.

 Методологията на показателите е съобразена с:

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката - Опазването на статистическата тайна е съгласно разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, посочени в Закона за статистиката, които са в съответствие със законодателството на ЕС. В глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната” са регламентирани поверителността на индивидуалните статистически данни, използването им само за статистически цели, както и задълженията на органите на статистиката по отношение опазването и мерките за защитата на данните. В глава IX „Административнонаказателни разпоредби” се посочват дейностите, които следват при неспазване на изискванията.;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват за статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според Закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

С оглед да не могат да се идентифицират индивидуалните данни се използва методът на подтискане или на агрегиране на оповестяваната информация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Информацията за броя на започнатите нови сгради е според вида и предназначението на сградите и съответно тяхната разгънатата (обща) застроена площ и се публикува 30 -31 дни след отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за броя на започнатите нови сгради е според вида и предназначението на сградите и съответно тяхната разгънатата (обща) застроена площ се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Краткосрочна бизнес статистика - Други тримесечни данни в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Всяко тримесечие, на интернет сайта на НСИ, се публикуват данните за започнатото строителство на нови сгради, придружени с прессъобщение - 30 31 дни след отчетното тримесечие.

Публикации
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика: Краткосрочна бизнес статистика - Други месечни и тримесечни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/1335 Данните за предходни години са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация - ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99

Достъп до микроданни

При поискване, съгласно правилата за защита на данните.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

· Методология „Започнато строителство на нови сгради“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/ConstructionMethod_1_3.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и да са съпоставими между отделните страни членки. Проверка на данните се извършва през целия процес на провеждането на статистическото изследване - от респондентите, от експертите в териториалните статистически бюра и на национално равнище, от експертите в НСИ. Установените неточности и грешки се отстраняват своевременно и се осигуряват съпоставими данни с добро качество.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Изчисляването на показателите се извършва в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Държавни органи за управление;

· Сдружения;

· Представители на бизнеса;

· Медии и други потребители.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставят се статистически данни за започнатото строителство на нови сгради на изискващите се нива на детайлизация.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за започнатото строителство на нови сгради. Често допускани грешки са грешки при измерването на данните, неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне.

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Изследването е изчерпателно.

Неизвадкови грешки

Действията за неотговорилите включват: изпращане на информиращи и напомнящи писма; при неотговорилото предприятие може да последва телефонно обаждане и/ или директен контакт за събиране на данните. Средното равнище на отговоряемост е около 100%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за започнатото строителство на нови сгради се публикува 30 -31 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Всички редове от данни, таблици и прессъобщения се изготвят и представят за публикуване в сроковете, посочени в календара за публикуване на данните.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за започнатото строителство на нови сгради са представителни общо за страната, по области и общини.

Сравнимост във времето

Налични динамични редове от данни за започнатото строителство на нови сгради - от 2010 година.

Съгласуваност между предметни области

Данните за започнатото строителство на нови сгради се сравняват с показателите за издадените разрешителни за строеж от предходни тримесечия.

Вътрешна съгласуваност

Наблюдението е изчерпателно и данните са окончателни, и са в съответствие с регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Разходи и натовареност

Няма информация за съотношението между използваните разходи за производството на статистическите данни и удовлетвореността на потребителите. С цел намаляване натовареността на респондентите е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се агрегира от посочените данни в „Отчет за разрешеното и започнато строителство на нови сгради“. Източник на данни са строителните книжа в техническите служби на общините.

Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни

За улеснение на респондентите и за получаване на по-качествена и навременна информация, е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” за въвеждане на данните за започнатото строителство на нови сгради. В системата са заложени контроли, които следят за достоверността на подадената информация. Остава възможността респондентът да подаде тримесечния си отчет и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро. При закъснение от страна на предприятията Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” изпраща напомнителни писма. Експертите от териториалните статистически бюра провеждат телефонни разговори за осигуряването на навременна информация или за уточняване на получените данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните започва още от подаването на отчетите от респондентите. Контролът върху данните се осъществява както от териториалните статистически бюра, така и от Националният статистически институт. Създадената информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” значително спомага за проверката на валидността на подадените данни, чрез заложени аритметически и логически контроли. Последващият анализ на данните от страна на експертите, проведените телефонни разговори за допълнително уточнение на данните и отстраняване на несъответствията, намаляват до минимум допуснатите грешки в първичните данни, и се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.

Обработка на данни

Данните за започнатото строителство на нови сгради се подават от местните администрации на хартиен носител в териториалните статистически бюра или онлайн чрез информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. След валидиране на данните от страна на териториалните статистически бюра, а след определения срок за въвеждане и от експертите в НСИ се извършва окончателен оглед, и се агрегират изходи общо за страната и по области.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници