Инвестиционна активност в промишлеността, март 2016 година

По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2015 г. са с 24.2% по-малко в сравнение с 2014 година. Плановете на промишлените предприятия през 2016 г. са за свиване на инвестициите с 4.2% спрямо направените през 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: