Стопанската конюнктура през февруари 2014 година

През февруари 2014 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Анкетите отчитат подобрение на показателя в промишлеността (с 1.5 пункта) и строителството (с 2.7 пункта) и намаление в търговията на дребно и сектора на услугите (съответно с 2.1 и 3.0 пункта).

Прессъобщение: 
Статистическа област: