Данъчна тежест върху разходите за труд


Динамичен ред: Labour_2.3.2.xls

ДАНЪЧНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД
(Проценти)
  2015 2016 2017 2018 2019
Данъчна тежест върху разходите за труд 33.6 33.6 34.3 34.9 34.9

Пояснителни бележки:
Данъчна тежест върху разходите за труд = 100* (Д + СОВл + СОВр) / (БЗ + СОВр + Дв)
Д - данъкът върху дохода на физическите лица.
СОВл - социални осигурителни вноски за сметка на наетото лице
СОВр - социални осигурителни вноски за сметка на работодателя
БЗ - брутната заплата, изчислена като 67% от заплатата на СР.
Дв - данък върху ведомостта за заплати, платим от работодателя (този вид данък не се прилага в България).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
31.03.2021
НЕТНИ ЗАПЛАТИ И ДАНЪЧНИ НОРМИ - нетни заплати, данъчна норма, данъчна тежест върху разходите за труд, капан на безработицата и капан на ниското заплащане - национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Емилия Милошева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 610

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 юни 2014 г.
Дата на публикуване30 юни 2014 г.
Дата на последно актуализиране30 юни 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

„Нетни заплати и данъчни норми” е група от индикатори и променливи базирани върху илюстративни модели разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Осигурява се информация за:

а) Нетни заплати - осигурява се информация за променливите: общи разходи за труд, брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък, семейни надбавки, нетни заплати;

б) Средна данъчна норма;

в) Данъчна тежест върху разходите за труд;

г) Капан на безработицата;

д) Капан на ниското възнаграждение за труд.

Всички индикатори и променливи се основават на брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, семейни добавки и други помощи и обезщетения.

Данните се отнасят за един среден работник в различни примерни случаи, определени на базата на семейния статус (несемеен/семеен), брой работещи (при семейните двойки), брой непълнолетни деца и размер на брутната заплата, изразена като процент от заплатата на един среден работник.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - (НКИД-2003) - до 2007 г.;

· Класификация на икономическите дейности - (КИД-2008) - от 2008 година.

Обхват

Икономическите дейности от секторите С до К на НКИД-2003 до 2007 г.; икономическите дейности от секторите B до N на КИД-2008 от 2008 година.

Понятия и дефиниции

Всички индикатори и променливи се основават на брутна заплата, социални осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, семейни добавки и други помощи и обезщетения.

Данните се отнасят за един среден работник в различни примерни случаи, определени на базата на семейния статус (несемеен/семеен), брой работещи (при семейните двойки), брой непълнолетни деца и размер на брутната заплата, изразена като процент от заплатата на един среден работник. Според модела на ОИСР, средният работник (СР) е наето на пълно работно време лице и получаващо средната заплата в индустрията и услугите - сектори от C до K на НКИД-2003 от 2000 до 2007 г., а от 2008 г. в сектори от B до N на КИД-2008.

Брутната заплата обхваща възнаграждението в пари, платено през отчетната година от работодателя, преди отчисленията за социални осигуровки и данък, платими от наетите лица и отдържани от работодателя. Всички регулярни и нерегулярни допълнителни възнаграждения и бонуси се включват. Не се включват обезщетенията и плащанията в натура.

Нетните заплати са нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получени като от брутната годишна заплата се приспаднат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица плюс семейните помощи за деца (където е приложимо). Разглеждат се следните ситуации:

- самостоятелно живеещо лице, без деца и доход съответно 50%, 67%, 80%, 100%, 125% и 167% от заплатата на СР;

- самотен родител с две деца и доход 67% от заплатата на СР;

- семейна двойка с две деца и съответни нива на доходи като процент от заплатата на СР: съпругът 100%/съпругата 0%; съпругът 100%/съпругата 33%; съпругът 100%/съпругата 67%; съпругът 100%/съпругата 100%;

- семейна двойка без деца и съответни нива на доходи като процент от заплатата на СР: съпругът 100%/съпругата 33%; съпругът 100%/съпругата 100%.

Средната данъчна норма се определя като процент на данъка върху брутната заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице минус семейните добавки от брутните доходи от заплата.

Данъчната тежест върху разходите за труд се определя като процент на данъка върху брутните доходи от заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на наетото лице и на работодателя от общите разходи за труд. Общите разходи за труд се определят като сума от брутната заплата плюс социалните осигурителни вноски за сметка на работодателя, плюс данък върху ведомостта за заплати, платим от работодателя (този вид данък не се прилага в България).

Капанът на безработицата измерва процента от брутния доход, който е отнет чрез комбинирания ефект от начислените данъци и социални осигуровки и загубата на обезщетението за безработица и други социални помощи, когато безработното лице се върне към заетост.

Капанът на ниското възнаграждение за труд (КНВТ) измерва процента от брутния доход, който е отнет чрез комбинирания ефект от по-високите данъци и социални осигуровки и намалението или загубата на социални помощи, когато брутния доход на лицето се увеличи от 33% на 67% от заплатата на СР. КНВТ осигурява информация какви са финансовите последствия за едно наето лице при нарастване на трудовите му усилия (изразени в увеличен брой отработени часове или промяна на уменията и опита му) и оттук на заплатата му. Индикаторът се изчислява за: самостоятелно живеещо лице, без деца; семейна двойка с две деца, работи само съпругът.

Начинът на изчисление на индикаторите е описан в документа „Нетни заплати и данъчни норми - дефиниции и модели”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Labour_Methodology_2.3.pdf

Статистическа единица

Статистическата единица е семейството. Всички семейни ситуации са илюстративни и може да не са представителни за България.

Статистическа съвкупност

Всички семейства в България.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2000 - 2012 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Левове, процент (%).

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Данните се изчисляват на базата на джентълменски споразумения.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Не е част от календара за разпространение.

Достъп до календара за разпространение

Не се прилага.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Индикаторите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Годишна статистика на заетостта и разходите за труд - Структурни индикатори - Нетни заплати и средна данъчна норма: http://www.nsi.bg/bg/node/3964

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Използваната методология се публикува в годишните издания на ОИСР:

· „Данъчно облагане на заплатите” (“Taxing wages”) - http://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/centrefortaxpolicyandadministration/Methodology_2011.pdf

· „Помощи и заплати” (“Benefits and Wages”).

Начинът на изчисление на индикаторите е описан в документа „Нетни заплати и данъчни норми - дефиниции и модели”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Labour_Methodology_2.3.pdf

Документация за качеството

Не се изготвят.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал. 3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Оценка на качеството

Не се прави.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са Евростат и ОИСР. (До 2007 г. включително НСИ прави изчисленията по установената методология и ги изпраща на Евростат. От 2008 г. изчисленията се правят от ОИСР въз основа на въпросник попълван ежегодно от НСИ относно особеностите на социалното и данъчно законодателство в България.).

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Изчисляват се всички индикатори от тази група.

Точност и надеждност
Обща точност

Източник на данните за брутната годишна заплата в индустрията и услугите е годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”, което е изчерпателно статистическо изследване.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за публикация: 12 месеца след края на отчетната година.

Точност на представяне

Спазването на срока зависи от наличието на данните за брутната годишна заплата.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Дефинициите и методологията на ОИСР са спазени.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на класификацията на икономическите дейности, използвана за определяне на средната брутна годишна заплата в индустрията и услугите: икономическите дейности от секторите С до К на НКИД-2003 до 2007 г.; икономическите дейности от секторите B до N на КИД-2008 от 2008 година.

Съгласуваност между предметни области

Показателите в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Използваните модели се илюстративни, представляват хипотетични ситуации, може да не са представителни на национално ниво и да не са съпоставими с останалите източници на подобен вид информация.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Прилага се само, ако има ревизия на брутната годишна заплата, която служи за основа за изчисляване на индикаторите.

Ревизия на данните - практика

Прилага се само, ако има ревизия на брутната годишна заплата, която служи за основа за изчисляване на индикаторите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за брутната годишна заплата в индустрията и услугите е годишното изследване „Заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”: http://www.nsi.bg/bg/node/3957

Честота на събиране на данни

Не се прилага.

Събиране на данни

Не се прилага.

Валидиране на данни

Правят се аритметични проверки на изчисленията.

Обработка на данни

Изчислява се агрегирана средна годишна заплата за секторите от B до N на КИД-2008.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2020
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)
 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 05.04.2021 г.)
 • Структура на заплатите 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.
 • Ключови показатели за България (към 31.12.2020 г.)
 • Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2019
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2019“.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Страници