Премини към основното съдържание

Данъчна тежест върху разходите за труд

Динамичен ред: Labour_2.3.2.xls

ДАНЪЧНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД
(Проценти)
  2017 2018 2019 2020 2021
Данъчна тежест върху разходите за труд 34.3 34.9 34.9 34.9 34.9

Пояснителни бележки:
Данъчна тежест върху разходите за труд = 100* (Д + СОВл + СОВр) / (БЗ + СОВр + Дв)
Д - данъкът върху дохода на физическите лица.
СОВл - социални осигурителни вноски за сметка на наетото лице
СОВр - социални осигурителни вноски за сметка на работодателя
БЗ - брутната заплата, изчислена като 67% от заплатата на СР.
Дв - данък върху ведомостта за заплати, платим от работодателя (този вид данък не се прилага в България).
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
17.03.2023