Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2010 година

През 2010 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 59.7%, или с 2.9 пункта по-нисък в сравнение с 2009 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 3.4 пункта, като достига 10.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: