Заетост и безработица – годишни данни 2009

Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение публикацията на НСИ “Заетост и безработица – годишни данни 2009”.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със средногодишни данни за периода 2003 - 2009 година.
3. Подробна информация за 2009 г., която основно включва:
• Икономическа активност на населението по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
• Заетост:
-  по статус в заетостта;
-  по икономически дейности;
-  по класове професии;
-  на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
-  наети лица по вид на договора с работодателя.
• Безработица:
-  продължителност на безработицата;
-  начини на търсене на работа;
-  предишна заетост и причини за напускане на работа.
• Лица извън работната сила:
-  по възраст, местоживеене и пол;
-  по причини за неактивност;
-  обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
• Икономическа активност на населението по статистически райони и области.
• Международни данни за второто тримесечие на 2009 година.
 
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област: