Премини към основното съдържание

Структура на заплатите 2014

Публикувано на: 16.01.2017 - 17:17
Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2014“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2014 година. Наблюдението е четвъртото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите в държавите - членки на Европейския съюз, които да послужат за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област. Резултатите могат да се използват и за целите на фирмената стратегия по управление на човешките ресурси.
 
Публикацията се състои от три основни части:
• Методологични бележки - представени са приложените методи при организацията и провеждането на наблюдението, методологични особености и използвани дефиниции.
• Основни резултати от наблюдението на структурата на заплатите в Република България през 2014 година - направен е аналитичен преглед на резултатите по основните детерминанти, които влияят върху равнището и разпределението на заплатите на наетите лица. Резултатите са онагледени чрез графики.
• Таблици с подробни данни от наблюдението в три раздела:
I. Часова заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2014 година
II. Месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2014 година
III. Годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2014 година.
Таблиците съдържат данни за броя на наетите лица, средната брутна заплата - общо и по елементи, медианата на брутната заплата, средната нетна заплата, коефициенти на вариация на общата оценка на заплатите. Данните са структурирани по основните характеристики на наетите лица (пол, режим на заетост, професия и др.) и на предприятията (икономическа дейност, размер и други).

Националният статистически институт предлага на своите потребители и аналогична електронна версия на изданието на CD.

Цена на печатното издание: 30.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 20.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 35.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област