Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2014 (на английски език)

Публикувано на: 18.06.2014 - 09:52
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата на страната и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2013 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Изданието е печатно и на електронен носител.

Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание: 9.00 лева
Цена на комплекта: 15.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”,
НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ