Премини към основното съдържание

Статистически справочник 2023

Публикувано на: 05.07.2023 - 09:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 - 2022 година.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2022 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Изданието е печатно.
 
Цена на печатното издание: 7.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
 ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038
• По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ