Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)

Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.
Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други.
В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието и науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика на страната и околната среда.
Внимание е отделено и на развитието на частния сектор.
Изданието включва данни на национално и регионално ниво (по райони за планиране и области).
Данните за 2007 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващи издания на НСИ.
Изданието е предназначено за потребителите на статистическа информация от чужбина, интересуващи се от последните тенденции в социално-икономическото развитие на България.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ