Премини към основното съдържание

Капан на ниското възнаграждение за труд

Динамичен ред: Labour_2.3.4.xls

КАПАН НА НИСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД
(Проценти)
  2016 2017 2018 2019 2020
Самостоятелно живеещо лице без деца, с промяна на брутната заплата от 33% на 67% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4
Семейна двойка с две деца, работи само съпругът, с промяна на брутната заплата от 33% на 67% от заплатата на СР 21.6 22.0 22.4 22.4 22.4

Пояснителни бележки:
Капан на ниското възнаграждение за труд % = 100 * ( 1 - (НД67%-НД33%)/(БЗ67%-БЗ33%))
(НД67%-НД33%) - промяна на нетните доходи при промяна на брутната заплата от 33% на 67% от заплатата на СР
(БЗ67%-БЗ33%) - промяна на брутната заплата от 33% на 67% от заплатата на СР
Брутна заплата (БЗ) - доходи от брутна годишна заплата за конкретния семеен модел.
Нетни доходи (НД) - нетни годишни доходи за конкретния семеен модел, получени като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица и се прибавят семейните помощи за деца (където е приложимо) плюс жилищно подпомагане (където е приложимо), плюс социални помощи, плюс помощи за заети (където е приложимо).
10.08.2022