Премини към основното съдържание

Статистически годишник 2021

Публикувано на: 02.06.2022 - 11:30
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 89-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2015 - 2020 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Съгласно Закона за статистиката официалният източник на информация в Република България е Националната статистическа система, която се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка.

В Статистическия годишник задължително се цитира съответният източник, предоставил информацията. Данните, за които не е посочен източникът на информация, са резултат от изследванията на Националния статистически институт.

Статистическата информация е представена общо за страната и на регионално равнище. Административно-териториалните единици „области“ са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Годишникът е оформен тематично по раздели, като всеки раздел включва методологични бележки.

Стойностните показатели след 2000 г. са в левове (BGN) след деноминацията на лева през 1999 година.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни. Публикувани са последните данни, с които Националният статистически институт разполага към момента на подготовката на изданието. Представени са и агрегираните резултати от Програмата за европейски сравнения на паритетите на покупателната способност, индексите на равнищата на цени и реален БВП на човек от населението, изчислени от Евростат към 15.12.2021 година.

Цена на печатното издание: 50.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 30.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 60.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането на абонамент се извършва:
• В брой - в касата на НСИ,
гр. София 1038,
ул. „П. Волов“ № 2.