Статистически справочник 2012 (на английски език)

Статистически справочник 2012 (на английски език)
Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2012“ на английски език.
Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2007 - 2011 година.
Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата на страната и околната среда.
В изданието са включени и данни от проведеното през 2011 г. преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното деление на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Изданието е предназначено за потребителите на статистическа информация от чужбина, интересуващи се от последните тенденции в социално-икономическото развитие на България.
Данните за 2011 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.
 
Изданието е печатно и на електронен носител.
 
Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание: 9.00 лева
Цена на комплекта: 15.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ