Премини към основното съдържание

Структура на заплатите 2006

Публикувано на: 07.04.2009 - 11:32
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че излезе от печат публикацията "Структура на заплатите 2006". Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2006 година. Наблюдението е второто от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (отменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в страните - членки на Европейския съюз, за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област. Резултатите могат да послужат и за целите на фирмената стратегия по управление на човешките ресурси.
Публикацията се състои от три основни части:
• Методологични бележки - представени са използваните методи при организацията и провеждането на наблюдението, основните методологични особености и дефиниции.
• Основни резултати от наблюдението на структурата на заплатите за 2006 г. - направен е аналитичен преглед на резултатите по основните детерминанти, които влияят върху равнището и разпределението на заплатите на наетите лица. Зависимостите са онагледени чрез графики.
• Таблици с подробни данни от наблюдението в три раздела:
I. Месечна заплата през октомври 2006 г.
II. Часова заплата през октомври 2006 г.
III. Годишна заплата през 2006 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение.
Таблиците съдържат данни за броя на наетите лица, средната брутна заплата - общо и по елементи, медианата на брутната заплата, средната нетна заплата, коефициенти на вариация на общата оценка на заплатите. Данните са структурирани по основните характеристики на наетите лица (пол, режим на заетост, професия и др.) и на предприятията (икономическа дейност, размер и др.).
Националният статистически институт предлага на своите потребители и аналогична електронна версия на изданието на CD.
 
Цена на печатното издание: 28.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 20.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 38.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ
 
Статистическа област