Премини към основното съдържание

Движение на наетите лица

Динамичен ред: Labour_2.4.xls

ДВИЖЕНИЕ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА1
Икономически дейности 2020 година
Приети Напуснали
Общо 968 523 1 006 902
Селско, горско и рибно стопанство 40 152 40 851
Добивна промишленост 2 639 3 483
Преработваща промишленост 157 562 178 530
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 625 2 881
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 11 664 11 524
Строителство 113 192 111 298
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 166 193 168 431
Транспорт, складиране и пощи 59 433 60 905
Хотелиерство и ресторантьорство 125 046 142 759
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 32 091 26 904
Финансови и застрахователни дейности 14 139 14 256
Операции с недвижими имоти 9 723 11 223
Професионални дейности и научни изследвания 30 251 30 594
Административни и спомагателни дейности 71 697 73 293
Държавно управление 17 990 18 556
Образование 35 745 35 134
Хуманно здравеопазване и социална работа 43 002 36 080
Култура,спорт и развлечения 20 092 23 714
Други дейности 15 287 16 486

1 Данните са за фирмите на двустранно счетоводство
30.11.2021