Премини към основното съдържание

Движение на наетите лица

Динамичен ред: Labour_2.4.xls

ДВИЖЕНИЕ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА1
Икономически дейности 2019 година
Приети Напуснали
Общо 1 112 362 1 073 814
Селско, горско и рибно стопанство 40 478 40 577
Добивна промишленост 3 572 3 735
Преработваща промишленост 179 220 188 940
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 946 2 987
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 12 962 12 771
Строителство 120 940 113 964
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 194 732 185 288
Транспорт, складиране и пощи 64 428 62 088
Хотелиерство и ресторантьорство 170 352 163 578
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 35 847 28 822
Финансови и застрахователни дейности 16 242 15 727
Операции с недвижими имоти 10 804 11 311
Професионални дейности и научни изследвания 35 558 32 740
Административни и спомагателни дейности 80 543 78 996
Държавно управление 22 749 21 016
Образование 39 709 37 400
Хуманно здравеопазване и социална работа 37 684 33 009
Култура,спорт и развлечения 24 047 22 757
Други дейности 19 549 18 108

1 Данните са за фирмите на двустранно счетоводство
30.11.2020