Премини към основното съдържание

Дипляна „Наблюдение на работната сила“

Публикувано на: 27.06.2016 - 10:51
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила”. Изданието представя  популярно описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и  разпространението на информацията.

Наблюдението на работната сила е най-голямото  регулярно извадково статистическо изследване на домакинствата, провеждано в Република България. То осигурява информация за икономическата активност на населението - заетостта и безработицата, в съотетствие с международно приетите концепции и дефиниции. На базата на данните от наблюдението се изчисляват едни от най-важните показатели за икономическото и социалното развитие на страната - коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица.

Информацията се използва от широк кръг потребители - правителството, синдикатите, бизнеса, научни организации и институти, редица международни организации, както и от граждани.

Статистическа област