Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2009 година

През 2009 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години намалява с 1.4 пункта в сравнение с 2008 г. и достига 62.6%. За същия период броят на безработните лица се увеличава с 19.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: