Премини към основното съдържание

Капан на безработицата

Динамичен ред: Labour_2.3.3.xls

КАПАН НА БЕЗРАБОТИЦАТА
(Проценти)
  2017 2018 2019 2020 2021
Капан на безработицата 82.0 82.4 82.4 82.4 82.4

Пояснителни бележки:
Капан на безработицата % = 100 * ( 1 - ((НД при заетост)-(НД при безработица))/БЗ)
Нетен доход (НД) при заетост - нетен доход за лицето при състояние на заетост, получен като от брутната годишна заплата се приспадат социалните осигуровки за сметка на осигурените лица и данъка върху дохода на физическите лица и се прибавят социални помощи плюс жилищно подпомагане (където е приложимо), плюс помощи за заети (където е приложимо).
Нетен доход (НД) при безработица - нетен доход за лицето при състояние на безработица, получен като към обезщетението за безработица се прибавят жилищно подпомагане (където е приложимо) и социални помощи.
Брутна заплата (БЗ) - доход от брутна заплата, получен като 67% от заплатата на СР.
СР - среден работник, работещ на пълно работно време и получаващ средната заплата в индустрията и услугите - сектори от B до N на КИД-2008.
17.03.2023