Премини към основното съдържание

Различие в заплащането по пол

Динамичен ред: Labour_2.3.5.xls

РАЗЛИКА В ЗАПЛАЩАНЕТО ПО ПОЛ
(проценти)
Икономически дейности 2017 2018 2019 2020 2021
Общо 13.8 13.6 13.7 12.3 11.8
Добивна промишленост 14.5 12.2 13.9 12.9 13.6
Преработваща промишленост 22.9 22.4 22.7 22.6 22.2
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 12.9 11.4 8.2 6.1 7.7
Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 9.9 7.8 5.6 8.5 8.0
Строителство -13.3 -14.5 -11.5 -15.5 -14.2
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 12.9 12.6 12.8 11.8 14.1
Транспорт, складиране и пощи 10.3 10.1 11.0 10.1 8.7
Хотелиерство и ресторантьорство 8.5 6.8 7.8 4.8 7.8
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 21.7 21.7 22.4 22.5 22.1
Финансови и застрахователни дейности 24.2 25.9 29.5 32.5 33.5
Операции с недвижими имоти -2.4 -11.1 -7.5 -10.2 -7.2
Професионални дейности и научни изследвания 8.6 12.1 16.5 9.0 15.4
Административни и спомагателни дейности -29.2 -33.2 -29.8 -26.3 -22.1
Държавно управление 8.8 8.3 8.4 10.2 11.3
Образование 13.1 12.0 9.3 9.1 9.1
Хуманно здравеопазване и социална работа 30.1 29.9 29.5 27.1 26.4
Култура, спорт и развлечения 20.2 23.5 24.7 23.1 22.2
Други дейности -2.9 -7.3 -2.3 0.0 -1.9

2019, 2020,2021 - Предварителни данни
24.02.2023