Премини към основното съдържание

Структура на заплатите 2018

Публикувано на: 29.01.2021 - 17:00

Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите в държавите - членки на Европейския съюз, които да послужат за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област. Резултатите могат да се използват и за целите на фирмената стратегия по управление на човешките ресурси.

 

Публикацията се състои от три основни части:

• Методологични бележки - представени са приложените методи при организацията и провеждането на наблюдението, методологични особености и използвани дефиниции.

• Основни резултати от наблюдението на структурата на заплатите в Република България през 2018 година - направен е аналитичен преглед на резултатите по основните детерминанти, които влияят върху равнището и разпределението на заплатите на наетите лица. Резултатите са онагледени чрез графики.

• Таблици с подробни данни от наблюдението в три раздела:

I. Часова заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2018 година;

II. Месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през октомври 2018 година;

III. Годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 година.

Таблиците съдържат данни за броя на наетите лица, средната брутна заплата - общо и по елементи, медианата на брутната заплата, средната нетна заплата, коефициенти на вариация на общата оценка на заплатите. Данните са структурирани по основните характеристики на наетите лица (пол, режим на заетост, професия и др.) и на предприятията (икономическа дейност, размер и други).

Националният статистически институт предлага на своите потребители и аналогична електронна версия на изданието на CD.

Цена на печатното издание: 30.00 лева

Цена на електронното издание (CD): 20.00 лева

Цена на комплекта (печатно издание + CD): 35.00 лева

 

Изданието може да бъде закупено в:

• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.

• Териториалните статистически бюра на НСИ.

 

Заплащането се извършва по следния ред:

• В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.

• По банков път

Банкова сметка на НСИ:

IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ - СОФИЯ

 

Статистическа област