Премини към основното съдържание

Заетост и безработица - годишни данни 2020

Публикувано на: 13.07.2021 - 16:05
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със средногодишни данни за периода 2014 - 2020 година.
3. Подробна информация за 2020 г., която основно включва:
• Икономическа активност на населението по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
• Заетост:
 - по статус в заетостта;
 - по икономически дейности;
 - по класове професии;
 - на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
 - наети лица по вид на договора с работодателя.
• Безработица:
 - продължителност на безработицата;
 - начини на търсене на работа;
 - предишна заетост и причини за напускане на работа.
• Лица извън работната сила:
 - по възраст, местоживеене и пол;
 - по причини за неактивност;
 - обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
• Икономическа активност на населението по статистически райони и области.
4. Международни данни за 2020 година.
 
Цена на CD: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва:
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област