Премини към основното съдържание

Относителен дял на минималната работна заплата от средната брутна месечна заплата


Относителен дял на минималната работна заплата от средната брутна месечна заплата
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1)
Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово или служебно правоотношение и пълно работно време - левове
Общо за икономиката, икономически сектори от A до S 791 837 894 963 1 051 1 162 1 285 1 409 1 583 1 795 2 012
Икономически сектори от B до S 795 843 899 969 1 058 1 170 1 295 1 421 1 597 1 810 2 030
Икономически сектори от B до N 790 839 902 975 1 064 1 179 1 297 1 415 1 566 1 800 2 015
Месечна минимална работна заплата2) - левове 310 340 3703) 420 460 510 560 610 650 6953) 780
Относителен дял на минималната работна заплата от средната брутна месечна заплата - %
Общо за икономиката, икономически сектори от A до S 39.2 40.6 41.4 43.6 43.8 43.9 43.6 43.3 41.1 38.7 38.8
Икономически сектори от B до S 39.0 40.3 41.2 43.3 43.5 43.6 43.2 42.9 40.7 38.4 38.4
Икономически сектори от B до N 39.2 40.5 41.0 43.1 43.2 43.3 43.2 43.1 41.5 38.6 38.7

1) Данните са предварителни и се отнасят за пълно и непълно работно време
2) Определена с Постановление на Министерски съвет
3) Средна стойност за годината, от 01.01.2015 до 30.06.2015 минималната заплата е 360 лв., от 01.07.2015 до 31.12.2015 минималната заплата е 380 лева. От 01.01.2022 до 30.03.2022 минималната заплата е 650 лв., от 01.04.2022 до 31.12.2022 минималната заплата е 710 лева.
4) Икономически сектори: Селско, горско и рибно стопанство (А), Добивна промишленост (B), Преработваща промишленост (C), Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D), Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E), Строителство (F), Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G), Транспорт, складиране и пощи (H), Хотелиерство и ресторантьорство (I), Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J), Финансови и застрахователни дейности (K), Операции с недвижими имоти (L), Професионални дейности и научни изследвания (M), Административни и спомагателни дейности (N), Държавно управление (O), Образование (P), Хуманно здравеопазване и социална работа (Q), Култура, спорт и развлечения (R), Други дейности (S)
20.05.2024