Премини към основното съдържание

Разходи за един нает

Динамичен ред: Labour_2.5.3.xls

РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ТРУД ЗА ЕДНО НАЕТО ЛИЦЕ ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 20 380 22 584 19 663
Селско, горско и рибно стопанство 14 642 18 113 13 942
Добивна промишленост 32 131 37 937 28 754
Преработваща промишленост 17 593 18 370 17 583
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 37 658 46 669 28 963
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 16 798 15 984 18 045
Строителство 15 976 17 293 15 952
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 17 277 27 040 17 267
Транспорт, складиране и пощи 18 174 24 141 15 302
Хотелиерство и ресторантьорство 11 150 15 377 10 964
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 46 548 25 066 47 330
Финансови и застрахователни дейности 31 496 47 352 31 048
Операции с недвижими имоти 18 221 15 849 18 575
Професионални дейности и научни изследвания 27 670 18 905 28 894
Административни и спомагателни дейности 15 823 10 501 16 931
Държавно управление 26 001 26 001 x
Образование 22 317 22 460 19 988
Хуманно здравеопазване и социална работа 20 535 19 850 22 434
Култура,спорт и развлечения 16 106 15 770 16 365
Други дейности 13 258 15 006 13 187
30.11.2021