Премини към основното съдържание

Структура на разходите

Динамичен ред: Labour_2.5.1.xls

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Проценти)
Икономически дейности 2020 година
Общо Разходи за работна заплата Обезщетения Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите Други социални разходи и надбавки Данък върху социалните разходи
Общо 100.00 81.88 1.66 14.97 1.47 0.02
Селско, горско и рибно стопанство 100.00 82.36 1.13 15.52 0.99 0.00
Добивна промишленост 100.00 71.85 2.59 18.82 6.70 0.04
Преработваща промишленост 100.00 82.07 1.47 15.07 1.36 0.03
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 100.00 69.40 3.39 16.72 10.42 0.07
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 100.00 79.54 2.18 14.94 3.31 0.03
Строителство 100.00 84.33 1.21 14.23 0.23 0.00
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 100.00 84.27 1.11 14.03 0.59 0.00
Транспорт, складиране и пощи 100.00 76.85 1.96 16.67 4.41 0.11
Хотелиерство и ресторантьорство 100.00 81.59 2.29 15.60 0.52 0.00
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 100.00 87.49 1.03 10.82 0.65 0.01
Финансови и застрахователни дейности 100.00 84.71 1.45 12.47 1.36 0.01
Операции с недвижими имоти 100.00 84.46 1.42 13.50 0.61 0.01
Професионални дейности и научни изследвания 100.00 85.51 1.32 12.36 0.80 0.01
Административни и спомагателни дейности 100.00 83.07 1.33 14.57 1.03 0.00
Държавно управление 100.00 74.78 2.14 21.67 1.39 0.02
Образование 100.00 78.42 3.19 17.28 1.10 0.01
Хуманно здравеопазване и социална работа 100.00 82.84 1.70 14.85 0.61 0.00
Култура,спорт и развлечения 100.00 83.20 2.01 14.27 0.52 0.00
Други дейности 100.00 82.95 1.18 15.54 0.33 0.00
30.11.2021