Премини към основното съдържание

Структура на разходите

Динамичен ред: Labour_2.5.1.xls

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Проценти)
Икономически дейности 2022 година
Общо Разходи за работна заплата Обезщетения Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите Други социални разходи и надбавки Данък върху социалните разходи
Общо 100.00 82.27 1.65 14.29 1.77 0.02
Селско, горско и рибно стопанство 100.00 82.17 1.19 15.14 1.49 0.01
Добивна промишленост 100.00 69.64 2.74 17.72 9.82 0.08
Преработваща промишленост 100.00 81.72 1.48 14.54 2.23 0.03
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 100.00 69.97 3.98 15.33 10.64 0.08
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 100.00 78.72 2.16 15.19 3.92 0.01
Строителство 100.00 84.09 1.20 14.14 0.57 0.00
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 100.00 84.39 1.06 13.37 1.18 0.00
Транспорт, складиране и пощи 100.00 77.96 1.84 15.90 4.23 0.07
Хотелиерство и ресторантьорство 100.00 82.71 1.69 14.74 0.86 0.00
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 100.00 88.39 1.05 9.85 0.70 0.01
Финансови и застрахователни дейности 100.00 84.82 1.36 12.30 1.51 0.01
Операции с недвижими имоти 100.00 85.33 1.13 12.79 0.74 0.01
Професионални дейности и научни изследвания 100.00 85.66 1.34 12.09 0.90 0.01
Административни и спомагателни дейности 100.00 83.60 1.40 14.01 0.99 0.00
Държавно управление 100.00 75.16 2.36 21.03 1.44 0.01
Образование 100.00 78.43 3.34 17.07 1.15 0.01
Хуманно здравеопазване и социална работа 100.00 83.84 1.48 14.01 0.67 0.00
Култура,спорт и развлечения 100.00 83.40 1.69 14.17 0.73 0.01
Други дейности 100.00 83.14 1.17 15.21 0.48 0.00
30.11.2023