Премини към основното съдържание

Разходи за един отработен час

Динамичен ред: Labour_2.5.2.xls

РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ТРУД ЗА ЕДИН ОТРАБОТЕН ЧАС ОТ НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2020 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 12.28 14.11 11.71
Селско, горско и рибно стопанство 8.60 11.03 8.13
Добивна промишленост 20.11 24.94 17.50
Преработваща промишленост 10.66 11.97 10.64
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 22.56 28.95 16.80
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 9.82 9.39 10.48
Строителство 9.70 10.28 9.69
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 10.10 15.55 10.10
Транспорт, складиране и пощи 10.80 14.42 9.07
Хотелиерство и ресторантьорство 7.17 9.88 7.05
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 26.33 14.50 26.76
Финансови и застрахователни дейности 18.38 27.51 18.12
Операции с недвижими имоти 10.83 9.44 11.04
Професионални дейности и научни изследвания 16.21 11.27 16.89
Административни и спомагателни дейности 9.13 6.22 9.72
Държавно управление 15.25 15.25 x
Образование 15.13 15.28 12.77
Хуманно здравеопазване и социална работа 12.79 12.45 13.68
Култура,спорт и развлечения 10.28 9.64 10.81
Други дейности 8.09 8.80 8.06
30.11.2021