Места за настаняване в Софийска област през септември 2019 година

През септември 2019 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 6 792 броя легла. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 12.9%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 9.7%, от категория 3 звезди – с 18.2%, а от категория 4 и 5 звезди – със 17.6%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2019 г. са 2 135 хил. лв., като 72.4% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.0%, като приходите от нощувки на чужденци са с 86.0%повече, а тези от български граждани – с 0.4% .

В сравнение с месец август 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 28.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 31.9% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 15.4%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., и са 67.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейностите „Строителство” – с  5.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 5.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2019 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.5%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Хотелиерство и ресторантьорство„, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.6% и 12.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 31.3 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.0 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 32.2 хил. са жени.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

            Оценка на бедността

            През 2018 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 513.2 лв. средномесечно на лице от домакинство.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 0.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.5 процентни пункта.             Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.1 до 25.1%, или с 5.0 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 132 жилищни сгради с 228 жилища в тях и 34 511 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 74 други сгради с 15 226 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 8.2%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 44.7%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава със 7.2% , но  тяхната РЗП намалява със 70.1%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 5.6%, броят на жилищата в тях – с 42.5%, а общата им застроена площ – с 28.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 30.2%, а тяхната РЗП – с 53.4%.

В Югозападен район през третото тримесечие на 2019 г. 22.9% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 28.5%  на други сгради са на територията на Софийска област.

През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 124 жилища в тях и 18 132 кв. м обща застроена площ, и на 51 други сгради с 31 887 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 3 839 жилища в тях и 442 412 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 43 677 кв. м РЗП и на 49 други сгради със 72 671 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 11.0%, броят на жилищата в тях – с 5.3%, а общата им застроена площ – с 2.8%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 6.5%, докато при общата им застроена площ намаление с 20.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2019 намалява с 0.7% и към края на септември 2019 г. техният брой е 40.1 хиляди.